پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

نویسندگان

1 استادیار، دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی‌زاهدان

چکیده

یک سازمانِ سالم، جایی است که افراد دوست دارند در آن کار کنند و افتخار می‌کنند که بخشی از آن سازمان هستند. انتظار بر این است که تعهد سازمانی کارکنان در سازمان‌های سالم بیشتر باشد؛ از‌این‌رو، مطالعة حاضر با هدف تعیین رابطة سلامت سازمانی مدارس با تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطة دوم زاهدان در سال تحصیلی 1394-1393 انجام گرفت. مطالعة حاضر توصیفی- همبستگی بوده که به‌شیوة نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از بین 1038 دبیر مقطع متوسطة دوم شهر زاهدان تعداد 281 دبیر از طریق دو پرسشنامة سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1997) و تعهد سازمانی لینز (2003) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم‌افزارspss21  استفاده شد. بر‌اساس یافته‌ها، میانگین نمرات سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران، در سطح بالاتری از میانگین نظری قرار داشت. بین سلامت سازمانی مدرسه و مؤلفه‌های آن (نفوذ مدیر، پشتیبانی منابع، تأکید علمی، روحیه، یگانگی نهادی، ملاحظه‌گری و ساخت‌دهی) با تعهد سازمانی دبیران، رابطة مثبت و معناداری وجود داشت (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که تمام مؤلفه‌های سلامت سازمانی به جز مؤلفة ساخت‌دهی و پشتیبانی منابع توان پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران را دارند (05/0p<)؛ بنابراین، می‌توان نتیجه ‌گرفت کهسلامتسازمانی مدرسه باعثمی‌شوددبیراننسبتبه مدرسه احساس تعهد سازمانی بیشتریداشتهباشندودرراستایِتحققاهدافآنگامبردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Second High School Teachers' Organizational Commitment based on Hoy & Feldman's Organizational Health in the academic years 2014-2015

نویسندگان [English]

  • Naser Nastizaee 1
  • Reza Nouruzikuhdasht 2
  • Ali Samare Mir 3
چکیده [English]

A healthy organization is where people love the work and are proud to be part of that organization. It is expected that the organizational commitment to be more in healthy organizations. This study investigated the relationship between organizational health and organizational commitment of second high school teachers of Zahedan in the academic years 2014-2015. This study is a descriptive- correlation and among of 1038 second high school teacher, 281 highs choll teacher in Zahedan were selected by Simple Random Sampling model. For collecting data, the Hoy & Feldman's organizational health (1997), and Linz's corganizational commitment (2003) questionnaires were used. The data were analyzed using Pearson correlation and Regression analysis through Spss21 software. The finding showed that all components of organizational health (principal influence, support resources, academic emphasis and morale, horalick, consideration and initiating structure) have positive and significant relationship with organizational commitment. Multiple regression findings showed that all components of organizational health except initiating structure and support resources can explain and predict teachers’ organizational commitment. According to the findings, Managers can plan and implement appropriate strategies to promote components of quality of work life of teachers to provide efficient services. Basded to findins organizational health can make teachers feel more loyal to their school and take steps towards achieving organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Organizational Health
  • Second High School Teachers
1.اکبری، مرتضی؛ ضیایی، محمد‌صادق؛ مرزبان، شیرمراد؛ رازی، سمیرا (1392). بررسی رابطة سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)، مدیریت دولتی، 5 (13)، 20-1.

3.انصاری، محمد‌اسماعیل؛ استادی، حسین؛ جاوری، فرشته (1388). بررسیرابطةبینسلامتسازمانیونگرش‌هایمثبت‌کاریکارکناندر اداراتامور مالیاتیاستاناصفهان، فصلنامه تخصصی مالیات، 2 (6)، 65-41.

4.پوراشرف، یاسان‌الله؛ طولابی، زینب (1388). رویکردکیفیبهعواملمؤثربرمیلبه ماندگاری با انگیزة معلمان (مورد: استان ایلام)، فصلنامه تعلیم و تربیت، 25 (98)، 176-97.

5.جعفری، حسن؛ محمدیان، مهدی؛ حسین‌پور، داود (1391). رابطة سلامت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان بیمارستان‌های آموزشی منتخب دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز: 1390. فصلنامه علوم‌بهداشتی جندی‌شاپور، 14 (1)، 48-41.

6.حجت‌خواه، سیدمحسن؛ زکی‌ای، علی؛ علیخانی، مصطفی (1391). رابطة تاب‌آوری و سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی در معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه. تازه‌های روان‌شناسی صنعتی- سازمانی،3 (11): 35-44.

7.حسینی، سیدمهدی؛ مهدی‌زاده‌اشرفی، علی (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. پژوهشگر (مدیریت):7 (18)، 16-9.

8.خسرو‌زاده، اسفندیار؛ خلجی،حسن‌؛ خواجوی،داریوش(1387).رابطةبینتعهدسازمانیوعملکرد مدیرانتربیت‌بدنیسازمان‌هایاستانمرکزی. نشریةحرکت، 9 (17)، 37-5.

9.رحیمی، رضا؛ بحرالعلوم، حسن؛ یونسیان، علی (1393). ارتباطسلامتسازمانیباتعهدسازمانیودرکحمایتسازمانیکارکنان اداراتورزشوجوانانخراسانرضوی. مطالعاتمدیریتورزشی، 6 (26)، 164-147.

10.زاهد بابلان، عادل؛ عسکریان، مصطفی؛ بهرنگی، محمدرضا؛ نادری، عزت‌اله (1387). بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانة استان اردبیل، مطالعات تربیتی و روانشناسی، 9 (2)، 148-127.

11.ساعدی، سارا؛ خلعتبری، جواد؛ موری‌نجف‌آبادی، ندا (1389). رابطة کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با خوشنودی شغلی. تازه‌های روان‌شناسی صنعتی- سازمانی، 1 (4)، 64-55.

12.سلیمانی، نادر (1389). بررسیمیزانسلامتسازمانیمدارسشهرستان‌هایاستانتهرانبر‌اساسالگویهویوفیلدمن، رهیافتینودرمدیریتآموزشی، 1 (4)، 44-23.

13.شاکری زنگیر، ابراهیم؛ زاهد‌بابلان، عادل؛ معینی‌کیا، مهدی (1393). رابطة بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه. رهبری و مدیریت آموزشی، 8 (3)، 99-79.

14.شریعتمداری، مهدی (1388). بررسی رابطة بین سلامت سازمانی با اثر‌بخشی مدیران مدارس مدیریت آموزش‌و‌پرورش شهر تهران. آموزش و ارزشیابی (علوم‌تربیتی)، 2 (6)، 151-119.

15.صادقی‌فر، مجید؛ بهشتی‌راد، رقیه (1393). تبیین رابطة بین فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه، رهبری و مدیریت آموزشی، 8 (2)، 87-67.

16.عزیزی‌مقدم، ابوبکر (1386). بررسی رابطة سلامت سازمانی مدارس و فرسودگی شغلی دبیران (مورد مطالعه: مدارس راهنمایی شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1387- 1386)، دانشور رفتار، 16 (36)، 22-1.

17.فردوسی، محمدحسن؛ مرعشیان، فاطمه؛ طالب‌پور، مهدی (1391). رابطة ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی با سلامت سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان خوزستان، مطالعات مدیریت ورزشی، 14 (15)، 188-173.

19.ملکی‌آوارسین، صادق؛ قصابی، رقیه(1392). بررسی رابطة بین سلامت سازمانی مدارس متوسطة شهرستان کلیبر و ناحیة 2 تبریز با رضایت شغلی معلمان در سال تحصیلی 90 - 89، آموزش ارزشیابی، 6 (23)، 40-31.

20.ناستی‌زایی، ناصر (1393). طراحی الگوی مشارکت برای مدارس زاهدان. رسالة دکتری رشتة مدیریت آموزشی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران.

21.نصیری، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس؛ عمادی، سیدرسول؛ کریمی، ایمان (1391). رابطة بین سلامت سازمانی دانشگاه‌های غرب کشور با سلامت روانی کارکنان آنها، اندیشه‌های نوین تربیتی، 8 (3)، 151-127.

22.نصیری‌پور، امیر‌اشکان، محمدزاده، خلیل‌علی؛ رئیسی، پوران؛ جعفری، مهرنوش (1390). رابطة فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعة موردی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات). مدیریت بهداشت و درمان، 3 (1)، 57-49.

23.هویدا؛ رضا، جمشیدیان؛ عبدالرسول؛ مختاری‌فر، حجت‌اله (1391). ‌رابطة جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطة شهر همدان، جامعه‌شناسی کاربردی، 22 (3)، 82-63.

24.Ferudun, S. (2009). Examining the Relationship between Teacher Organizational Commitment and School Health in Turkish Primary Schools, Educational Research and Evaluation, 15 (2): 185-201.

25.Idris, K.H; Khademfar, M. (2012). The Relationship between Transformational Leadership and Organizational Health in Golestan Province of Iran, International Journal of Humanities and Social Science, 2(12):218-229.

26.Lee, J; Chenb, C; Xie, S. (2014). The Influence of School Organizational Health and Occupational Burnout on Self-perceived Health Status of Primary School Teachers, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116(2014):985-989.

27.Lok, P; Rhodes, J; Westwood, B. (2011). The mediating role of organizational subcultures in health care organizations, Journal of Health Organization and Management, 25(5):506-525.

28.Lynden, JL; Klingle, W. (2012). Supervising organizational health, Supervision, 73(8):12.

29.Mayler, W; Skorman, P. (2008). Assessment of influential factors on employee’s organizaional commitment in different department, Journal Safety Research, 25 (2008):42-59.

30.Mehta, T.G; Atkins, M.S; Frazier, S.L. (2013). The Organizational Health of Urban Elementary Schools: School Health and Teacher Functioning, School Mental Health,5(3):144-154.

31.Mishara, G; Pravash, K.P. (2009).The multi menials natural of organizational commitment in a non western context, Journal of Management Development, 1(2009):71-82.

32.Nir, A; Smith, A. (2002). School health and its relationteacher commitment, Journal Planing Chanjing, 33(1-2):106-126.  

33.Tsui, KT; Cheng, YC. (1999). School organisational health and teacher commitment: A contigency study with multi-level analysis, Educational Research and Evaluation, 5(3):249-268.