پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

 هدف پژوهش حاضر پیش­بینی خودتعیین­گری مذهبی توسط سبک­های دلبستگی بود. جامعه مورد مطالعه  دانش­آموزان دختر و پسرپایه پیش­دانشگاهی(18 تا 21 سال) شهرستان زاهدان در سال تحصیلی90-1389 بود. نمونه ی پژوهش شامل 346 که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر پژوهش از پرسش­نامه خودتعیین­گری مذهبی ریان و همکاران و مقیاس تجدیدنظرشده دلبستگی کولینز و رید استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان داد سبک دلبستگی ایمن با خود­تعیین­گری مذهبی خودپذیر همبستگی مثبت دارد، سبک دلبستگی اضطرابی با خود­تعیین­گری مذهبی خودپذیر همبستگی معکوس دارد و سبک دلبستگی اجتنابی همبستگی مثبت با خود­تعیین­گری درون­فکنی شده نشان می­دهد. براساس رگرسیون گام به گام، سبک دلبستگی اجتنابی به میزان 012/0 واریانس سبک خودتعیین­گری مذهبی درون­فکنی­شده راتبیین می­کند و سبک دلبستگی اضطرابی به میزان 037/0   واریانس سبک خود­تعیین­گری مذهبی خودپذیر را تبیین می­کند.  بنابر این، هر چه انگیز­های مذهبی درونی­تر می­شود تضاد سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با آن بیشتر می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Religious Self-Determination by Through Attachment Styles

نویسندگان [English]

  • Zahra Nikmanesh 1
  • Bhman Kord Tamini 2
  • Mehdi Sargazi 3
چکیده [English]

The purpose of present study was to predict the religious self-determination through attachment styles. The sample size consisted of346 pre-university students (18 to 21 years) from Zahedan city that were selected through multistage cluster sampling method. Self-Regulation Questionnaire – Religion) Ryan& at al. (and Adult Attachment Scale) Collins & Read (were used to collect the data. To analyze the data Pearson Correlation Coefficient and Stepwise Regression were applied. The results Pearson Correlation Coefficient demonstrated that secure attachment style had significant positive correlation with Identified religious self-determination style, anxious attachment style and Identified religious self-determination style were negatively correlated and avoidant attachment style was positively correlated with Interjected religious self-determination style. The results of the stepwise regression depicted that avoidant attachment style predicted 012/0 of the variance in Interjected religious self-determination style, and the anxious attachment style predicted037/0 of the variance in Identified religious self-determination style. Therefore any increasing in internal religious motivations can increase in controversy of the avoidant and anxious attachment styles with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Styles
  • Identified Religious Self-determination Style
  • Interjected Religious Self-determination Style
  • Religious Self-Determination Styles
. البرزی، محبوبه؛ جوکار، بهرام (1384). مقایسۀ خودگردانی مذهبی دانش‌آموزان مدارس تیزهوش با دانش‌آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز. مطالعات روانشناختی، 1(2)، صص 94-83.

2. اورکی، محمد؛ برقی‌ایرانی، زیبا؛ بیات، شهره (1390). بررسی رابطۀ جهت‌گیری مذهبی با از خود‌بیگانگی، افسردگی و اضطراب مرگ دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران. خلاصه مقالات اولین کنگره روان‌شناسی، دین و فرهنگ، تهران.

3. بشارت، محمدعلی؛ شالچی، بهزاد (1386). سبک‌های دلبستگی و مقابله با تنیدگی. فصلنامۀ روان‌شناسان ایرانی، 3 (11)، صص 235-225.

4. پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانی. مجله علوم روان‌شناختی، 9 (47)، صص 25-3.

5. جان‌بزرگی، مسعود (1386). جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان. مجلۀ پژوهش در پزشکی، 31(4)، صص 350-345.

6. خداپناهی، محمدکریم؛ خاکساربلداجی، محمدعلی (1384). رابطۀ جهت‌گیری مذهبی و سازگاری روان‌شناختی در دانشجویان. مجلۀ روانشناسی، 9 (3)، صص 320-310.

7. رمضانی، ولی‌الله؛ شمس‌اسفندآباد، حسن؛ طهماسبی، شهرام (1386). بررسی پیامدهای هیجانی سبک‌های دلبستگی در دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. 1(1)، صص 47-38.

8. ریو، جان مارشال (2005). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی(1387). تهران: ویرایش.

9. Ghasemipour Y, Bahrami-Ehsan H, AbbaspourGhahremanlunejad S, Poursharifi H. Mechanism of effectiveness of motivational interviewing on physical activity among patients with coronary heart disease. The third national congress on research in clinical psychology, Tehran, 2011. [Persian].

10.Ghasemipour Y, Bahrami-Ehsan H, AbbaspourGhahremanlunejad S, Poursharifi H. The effectiveness of motivational interviewing on satisfying basic psychological needs of the patients under coronary artery bypass grafting (CABG). J Clin Psychol. 2011; 3(2):43-53. [Persian]

11. قربانی، نیما (1377). روانشناسی دین: یک روی‌آورد علمی چندتباری. مجلۀ قبسات، 8، صص 45-22.

12. کارگر‌فرد، مهدی؛ سامانی، سید حمیدرضا؛ بهادران، پروین (1383). رابطۀ بین عاطفۀ مثبت پس از تمرین‌های ورزشی با انگیزش درونی، بیرونی و خودمختاری نسبی زنان باردار در دورۀ دوم حاملگی. مجلۀ المپیک. 12 (27)، صص 98-83.

13. ولف، دیوید ام (1997). روانشناسی دین. ترجمه محمد دهقانی(1386). تهران: رشد.

14.Bounds, B.I. (2008).The relationship of religiosity and adjustment to college among children of missionaries. New York, Fordham University.

15.Bartholomew, K., & Horowitz, L. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 226-244.

16.Cassibba, R., Granqvist, P., Costantini  A. &Gatto S. (2008). Attachment and God Representations among Lay Catholics, Priests, and Religious: A Matched Comparison Study Based on the Adult Attachment Interview.Developmental Psychology: 44, (6), 1753-1763.

17.Collins, N. L., Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples.Journal of Personality and Social Psychology, 58, 644–663.

18.Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985).Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.

19.Deci, E. & Ryan, R. (2004).Handbook of self-determination research. Rochester, NY:University of Rochester Press.Available at:

20.Feeney, J.A. & Noller, p. (1990). Attachment style as predictor of adult romantic relationship.Jurnal of Personality and social psychology, 58, 644-663.

21.Feeney, J. A. Noller, P. (1992). Attachment style and romantic love: Relationship dissolution. Australian Journal of Psychology, 44(2), Pp. 69–74.

22.Flannelly, K.J. & Galek, K. (2010). Religion, evolution, and mental health: attachment      theory and ETAS theory.  Journal of Religion Health, 49, 337–350.

23.Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the psychology of religion. New York: Guilford.

24.Krikpatrik, L.A. & Shaver, P.R. (1990).Attachment theory and religion childhood attachment, religious beliefs, and conversion. Journal of the Scientific Study of Religion, 29, 315-334.

25.Mikulincer, M. & Shaver, P.R. (2007). Attachment in adulthood: structure, dynamics, and change [Electronic version]. New York: The Guilford Press.

26.Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

27.Saroglou, V. (2002), Religion and the five factors of personality: a meta-analytic review. Personality and individual differences, 32(1), 15-25.

28.Peterson, M. (2001). Attachment style, trust, and exchance orientation: a mediationl model. Availale at :

   http://www.library.umaine.edu/theses/pdf/petersonm2001.pdf

29.Weimer B. L., Kerns K. A. & Oldenburg C. M. (2004). Adolescents’ interactions with a best friend: Associations with attachment style. Journal of Experimental Child Psychology, 88(1), 102-120.