رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

چکیده

در چند سال اخیر، فرسودگی تحصیلی به علت تأثیر منفی‌ای که بر فرایند آموزش و یادگیری بر جای می‌گذارد مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. فرسودگی یک حالت منفی خستگی فیزیکی، هیجانی و ذهنی است که با حس عمیق شکست از کار همراه است. فرسودگی تحصیلی توسط دانش‌آموزان و دانشجویان به‌ صورت خستگی مزمن ناشی از کار بیش اندازه در فعالیت‌های درسی، نگرش بدبینانه و بی‌تفاوتی نسبت به کارهای مدرسه و احساس شایستگی پایین و فقدان احساس موفقیت در تکالیف بروز داده می‌شود؛ از اینرو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ فرسودگی تحصیلی با سلامت روان و هوش معنوی بوده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر و پسر پنج دانشکده دانشگاه کاشان بود. 447 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (برسو و همکاران، 1997)، پرسشنامۀ سلامت روان (28GHQ-) و پرسشنامه هوش معنوی (عبدالله زاده و همکاران، 1387) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و سلامت روان با فرسودگی تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد. سلامت روان و هوش معنوی به‌طور معناداری، فرسودگی تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند و سلامت روان پیش‌بینی‌کنندۀ قوی‌تری برای فرسودگی تحصیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship among academic burnout with mental health and spiritual intelligence

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tamanaee Far 1
  • Fariborz Sedigh Arfaee 2
  • Zahra Sadat Akhavan Hejazi 3
چکیده [English]

In late years, specialists of education have considrated  to academic burnout because of its impact on process of instruction and learning.Burnoutis anegative stateof physicalexhaustion, emotionaland intellectual, which is associatedwitha deep senseoffailure. Burnout among  students  refers to feeling exhausted because of study demands, having a cynical and detached attitude toward one’s study, and feeling incompetent as a student. Therefore, the aim of the present study was to investigate the relationship between academic burnout with mental health and spiritual intelligence. 447 subjects were  selected by categorized sampling. Data were gathered using  Demographic Information Questionnaire, Academic Burnout Questionnaire (Bersu et al, 1997), General Health Questionnaire (GHQ-28) and Spiritual Intelligence Questionnaire (Abdullah zadeh et al, 2008). Data were analysed by correlation coefficient and regression analysis.The results indicatedsignificant relationship  between spiritual intelligence and mental health with academic burnout. Also the results revealed mental health and spiritual intelligence predict academic burnout and mental health is stronger predictor of academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic burnout
  • Mental health
  • Spiritual Intelligence