بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مشاوره

چکیده

سلامت روان به عنوان یک منبع مثبت و مهم در رشد فردی، اجتماعی و اقتصادی دانشجویان نقش دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. 400 دانشجو از میان دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه شهید چمران به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کننده ها مقیاس عزت نفس روزنبرگ، مقیاس حمایت اجتماعی و پرسشنامه سلامت روان را تکمیل نمودند. نوع تحقیق حاضر همبستگی است و  روش های آماری مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری بود که با استفاده از نرم افزار 16-SPSS تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که بین عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان در کل نمونه و به تفکیک جنس رابطه ی معنی دار وجود دارد. همچنین تحلیل های رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش بین عزت نفس و حمایت اجتماعی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان در کل و به تفکیک جنس نقش دارند. بر این اساس لازم است که در محیط های دانشجویی مسئولان و مدیران دانشگاه توجه خود را بر احترام گذاشتن به شخصیت و ارزش دادن به دانشجویان و حمایت از آن ها در ابعاد مختلف قرار دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Self-esteem, Social Support with Mental health in Shahid Chamran University students of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Rajabi 1
  • Hoshang Alibazi 2
  • Asghar Jamali 3
  • Ghodratollah Abassi
چکیده [English]

Mental health as an important source of personal growth and positive, social and economic students are involved. This study aimed to investigate the relationship between self-esteem and social support and mental health among Shahid Chamran University students of Ahvaz was conducted. 400 students of Chamran University students resident in dormitories using multi-stage random sampling were selected. Participants completed Rosenberg Self-esteem Scale, Perceived Social Support Scale and General Health Questionnaire. The present study is correlation and was used statistics methods simple correlation coefficient and multiple regression analysis that were analyzed by SPSS-16 software. The findings indicated that self-esteem, and social support, have positive significant relationship with mental health in whole and in male and female students. The regression analyzes showed that self-esteem and social support variables were significant predictors of mental health in whole and in male and female students. Accordingly, it is necessary to University officials and managers in environments of student focus on respect to the character and value to students and supports them in their various aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Esteem
  • Social Support
  • Mental health
  • Students