پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 آموزش و ژرورش

3 کارشناس ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. بدین منظور186 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (هیلز و آرجیل،2001)، استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، تاب آوری و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد، به این صورت که بین جهت-گیری گفت و شنود خانواده، تاب آوری و شادکامی رابطه مثبت و بین جهت گیری همنوایی خانواده، تاب آوری و شادکامی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین تاب آوری و شادکامی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری گفت و شنود خانواده، پیش بینی کننده مثبت و معنادار تاب آوری و شادکامی فرزندان و جهت گیری همنوایی خانواده، پیش بینی کننده منفی بوده است. همچنین، تاب آوری در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود و شادکامی نقش متغیر واسطه ای سهمی و در رابطه بین جهت گیری همنوایی و شادکامی، نقش واسطه ای کامل را ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of the happiness Based on family communication patterns with mediating of Resilience

نویسندگان [English]

  • Farhad Khormaee 1
  • A bass Akbari 2
  • Mostafa Sadri 3
  • Hossein Niroomand 3
چکیده [English]

The prediction of the happiness Based on family communication patterns with mediating of Resilience.
The present study investigated the mediating role of resilience in relationship between family communication patterns and happiness. Participants included 186 high school students (95 females and 91 males) from shiraz city selected by multi-stage cluster sampling method. Participants completed family communication patterns scale (Koerner & Fitzpatrik, 2002), resilience scale (Conner & Davidson, 2003), and oxford happiness scale (Hills & Argyle, 2001). The results showed that: (1) there was a significant relationship between family communication patterns, resilience and happiness (2) the dimension of conversation was a positive predictor for the resilience and happiness but the conformity dimension of family communication patterns was a negative predictor for the resilience and happiness (3) the resilience played as a partial mediator between conversation orientation and happiness (4) the resilience was a complete mediator between conformity orientation and happiness. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • family communication patterns- happiness – resilience – conversation orientation – conformity orientation