پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

دف از پژوهش حاضر، پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه سوم رشته تجربی بر اساس جهت گیری هدف دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان، والدین بود . بدین منظور تعداد 228 نفر دانش آموز ( 145 دختر و 83 پسر ) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جامعه آماری شامل همه دانش آموزاان پایه سوم تجربی ناحیه یک شهر تبریز بود. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب ریاضی کازلسکیس، پرسشنامه هدف پیشرفت تصوری معلمان و والدین فرایدل و پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور بود. روش پژوهش همبستگی بود و داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون در نرم افزارSPSS و تحلیل مسیر در نرم افزارAMOS تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که جهت گیری هدف تبحرگرایی دانش آموزان، می تواند میزان اضطراب ریاضی آنها را به صورت منفی پیش بینی کند.به علاوه نتایج دیگر پژوهش نشان داد بین تأکیدهای جهت گیری هدف تبحرگرایی والدین و جهت گیری هدف تبحرگرایی دانش آموزان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of mathematics anxiety by students’ goal orientation and teachers and parents goal orientation emphasizes

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri 1
  • Shahram Vahedi 1
  • Leyla Koliaee 2
1 Associate Professor from Tabriz U niversity
2 M.A STUDENT
چکیده [English]

The purpose of the present study was prediction of math-anxiety in third grade high school students of empirical science based on students’ goal orientation and teachers and parent goal orientation emphasizes. For this reason 228 students (145 girls, 83 boys) were selected through cluster random sampling method. The statistic population consisted of all third grade high school students of empirical science that studied in district No. 1 in Tabriz. The research instruments included Kazeleskis mathematics anxiety scale, Friedel perceived teachers and parents goal emphasizes questionnaire and Elliot & McGregor achievement goal orientation questionnaire. Research method was correlation and data was analyzed using Regression analysis in SPSS and Path analysis in AMOS. The results showed that mastery goal orientation negatively could predict the rates of math-anxiety. In addition, results showed that there is a significant positive relationship between parents mastery goal orientation emphasizes and student mastery goal orientation.Key words: mathematics anxiety, teachers and parents goal orientation emphasizes And students goal orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : mathematics anxiety
  • teachers goal orientation emphasizes
  • parents goal orientation emphasizes
  • students goal orientation