سبکهای یادگیری و ارتباط آن با منابع کنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضرتعیین رابطه ی بین سبک‌های یادگیری با منابع کنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان می‌باشد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. برای این مطالعه، 357 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای، طبقه ای - تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات توسط دو پرسشنامه سنجش سبک یادگیری وارک(1998) و منبع کنترل راتر(1996) جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 75/0 و 71/0 به دست آمد، و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از خی دو و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین سبک یادگیری و منبع کنترل در میان دانش آموزان وجود نداشت، اما رابطه‌ی معناداری بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر دبیرستان در زاهدان مشاهده شد. همچنین نتایج بیانگر این نکته بودکه تفاوت معناداری بین سبک یادگیری و منبع کنترل با توجه به رشته تحصیلی در میان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه وجود نداشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

earning style” and The relationship between with “locus of control” among girl high school students in zahedan.

نویسندگان [English]

  • Abdolwahab Pourghaz
  • Elnaz Rahimi
Associate professor from Sistan and baluchestan University
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to study learning style” and The relationship between with “locus of control” among girl highschool students in zahedan. This study is descriptive- Survey. For the study 357 female high school students were selected by stratified cluster -random sampling method. Information are collected by two questionnaires measuring Learning style VARK and locus of control Rotter. The reliability is obtained by Cronbach's alpha coefficient coefficient which was 0. 75 and 0.71 respectively. For statistical analysis of data,crosstabs, pearson were used.
Results revealed that there are no significant relationship between Learning style and locus of control among students.But significant relationship between locus of control and academic achievement among Female High School Students in Zahedan,also The results indicated that between Learning style and locus of control there is no significant, subject-wise and difference among female high school students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Styles
  • locus of control
  • Students