مقایسه رفتارهای سازگاروناسازگاراجتماعی دانش اموزان وابسته وغیروابسته به بازیهای رایانه ای شهر اصفهان

Document Type : Scientific Articles

Authors

Abstract

هدف از مقاله حاضر، بررسی و مقایسه رفتارهای سازگار و ناسازگار اجتماعی دانش‌آموزان وابسته به بازی‌های رایانه‌ای و دانش آموزان غیروابسته است. به منظور دست‌یابی به این هدف 600 نفر از دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات برای تشخیص وابستگی به بازی‌های رایانه ای، پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه‌ای آنتوران بود. برای سنجش رفتارهای ناسازگارنه و ناسازگار اجتماعی از پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر استفاده شد. برای جمع آوری داده‌های دموگرافیگ از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. سپس داده‌ها با بهره‌گیری از آزمون t گروه‌های مستقل و با نرم افزارSPESS انجام گرفت. نتایج نشان داد بین دانش آموزان وابسته به بازی‌های رایانه‌ای با دانش آموزان غیروابسته از نظـر رفتارهــای ســازگار(همکاری و مشــارکت، مسئولیت‌ پذیــری، جــرأت ورزی) و رفتارهای ناسازگار اجتماعی(غرور و تکبر، عدم مسئولیت‌پذیری، پرخاشگری و عزت نفس پایین) تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین مهارت‌های ابرازوجود و همدلی تفاوت معناداری وجود ندارد.

Keywords