فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشگاه الزهرا تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی کمال‌گرایی و هدف‌گزینی در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان شهر قزوین انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. روش نمونه‌گیری، در دسترس بوده، بدین منظور، 124 دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی92-1393در رشته‌های مختلف از دانشگاه‌های دولتی شهر قزوین انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات، از مقیاس کمال‌گرایی هویت و فلت، مقیاس هدف‌گزینی الیوت و مک‌گریگور و مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون همبستگی و تجزیه وتحلیل رگرسیون گام به گام، نشان داد که بین کمال‌گرایی و خرده‌مقیاس جامعه‌مدار با فرسودگی تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشته، به گونه‌ای که بُعد جامعه‌مدار کمال‌گرایی قادر است به میزان 9 درصد واریانس فرسودگی تحصیلی را پیش‌بینی نماید، همچنین بین عملکرد گرایشی و تسلط اجتنابی با فرسودگی تحصیلی رابطه‌ی منفی معنادار و بین عملکرد اجتنابی و فرسودگی تحصیلی رابطه‌ی مثبت معناداری مشاهده گردید. نتایج نشان داد که تسلط اجتنابی 6/10 درصد واریانس فرسودگی تحصیلی و خرده مقیاس‌های تسلط اجتنابی، عملکرد اجتنابی و عملکرد گرایشی در مجموع 8/19 درصد واریانس فرسودگی تحصیلی را پیش بینی می‌کند. کمال‌گرایی و هدف‌گزینی، نقش مهمی در فرآیند یادگیری و پیشرفت فراگیران ایفا نموده، لذا ترسیم اهداف و ارزش‌های واقعی، دست‌یافتنی و در عین حال چالش‌انگیز برای یادگیری فراگیران نقش موثری در عملکرد آتی و آینده‌ی شغلی دانشجویان ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Academic Burnout in Students: the Predictive role of Perfectionism & Goal Orientation

نویسندگان [English]

 • Mhdieh Ghafele bashi 1
 • Seyadeh Fateme Mosavi 2
 • fatemeh golshani 3
1 International University of Ghazvin
2 AL- Zahra University
چکیده [English]

This research was done with the purpose of the study of relationship of perfectionism & goal orientation to predict of academic burnout in students of public universities of Qazvin City. The method of research is correlation. Participants were 124 girl & boy students (in various majors) that selected by convenience sampling from the public universities of Qazvin City. For data collection, Multidimensional Perfectionism Scale of Hewitt & Flett, Goal Orientation Scale of Elliot & McGregor & Breso Academic Burnout Inventory were used. Data were analyzed by Pearson's correlation test & stepwise regression analysis. Results showed positive significant correlation between socially prescribed perfectionism & academic burnout, as if this dimension explains 9% of variance academic burnout. Also, there was negative significant correlation between Approach- Performance goal & Mastery Avoidance with academic burnout and positive correlation between Performance-Avoidance & academic burnout. The results showed that Mastery Avoidance 10.6% and subscales of mastery avoidance, performance-approach and performance-avoidance totally explain 19.8% of the variance of academic burnout. Perfectionism and goal orientation play important role in the learning process, thus outlining the actual, challenging & accessible goals for students plays an important role in the future performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perfectionism
 • goal orientation
 • academic burnout
 • Qazvin students
 1. بشارت، محمدعلی (1381). ابعاد کمال­گرایی در بیماران افسرده و مضطرب. مجله علوم شناختی، 1(3): 260-248.
 2. پورکریمی، جواد (1383). بررسی عوامل موثر بر خوداشتغالی فارغ­التحصیلان مقطع کارشناسی دامپروری. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 3. جوکار، بهرام؛ دلاورپور، محمدآقا (1386). رابطه تعلل­ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه­های نوین تربیتی. 3 و 4: 80-61.
 4. حافظی، فریبا؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح­الدین؛ نجاریان، بهمن(1386). رابطۀ علی استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر اهواز. دانش وپژوهش در روان شناسی. شماره 32: 166-145.
 5. رستمی، زینب؛ عابدی، محمدرضا؛ شائوفلی، ویلیامز. بی. (1390). هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن دانشگاه اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی. دوره 6(13): 38-21.
 6. زاهدبابلان، عادل؛ پوربهرام، روشنک؛ رحمانی، سمیرا (1390). بررسی رابطۀ ساده و چندگانه کمال­گرایی، جهت­گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی.
 7. سواری، کریم؛ بشلیده، کیومرث (1389). بررسی ارتباط میان ویژگی­های شخصیتی با فرسودگی تحصیلی در دانش­آموزان مقطع دبیرستان شهر اهواز. مجلۀ دستاوردهای روان­شناختی. 4 (1): 102-89...
 8. شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ نقش، زهرا؛ غنایی، زیبا؛ دانشورپور، زهره؛ مولایی، محمد (1386). صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی. مطالعات روان­شناختی.3(3): 25-48.
 9. عزیزی­ابرقویی، محسن (1389). رابطۀ بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
 10. عظیمی، محمد؛ پیری، موسی؛ زوار، تقی (1392). رابطۀ بین فرسودگی تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره متوسطه. مجلۀ پژوهش در برنامه­ریزی درسی. 2(11): 128-116.
 11. کیگان، جروم؛ ماسن، هنری؛ هوستون، کارول؛ وی­کانجر، جان. (1384). رشد و شخصیت کودک. ترجمۀمهشید یاسایی. چاپ هشتم. تهران.
 12. مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ نجاریان، بهمن؛ وردی، مینا (1378). رابطۀ کمال­گرایی و سرسختی روان­شناختی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی. مجله علوم تربیتی و روان­شناسی. 6(2-1):51-70.
 13. مهرابی­زاده هنرمند، مهناز و وردی، مینا (1382). کمال­گرایی مثبت، کمال­گرایی منفی. چاپ اول. اهواز: انتشارات رسش.
 14. موسوی، سیده فاطمه؛ شکری، فرزانه. (1394). مطالعۀ پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس پیش­بینی­کننده­های فرسودگی تحصیلی و تنیدگی زندگی دانشجویی. رویش روان­شناسی. 4 (1): 81-59.
 15. نعامی، عبدالزهرا (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامه مطالعات روان شناختی. 5 (3): 134-117.
 16. هاشمی، لادن و لطیفیان، مرتضی (1388). بررسی رابطۀ بین کمال­گرایی و جهت­گزینی هدف در میان دانش­آموزان پیش­دانشگاهی دولتی با گرایش های علوم تجربی و ریاضی. مجله مطالعات روا­­­ن­شناختی دانشگاه الزهراء (س). 5 (3): 26-9.
 17. Academy of Finland (2010). School Burnout is a chronic stress syndrome manifested in fatigue cynicism and a sense of inadequacy as a student. Disabled World News. Disability Education Section.Available at http://www.disabled-world.com/disability/education/school-burnout. php.
 18. Ahola, K. & Hakanen, J. (2007). Job strain Burnout & Depressive Symptoms: A prospective study among Dentist. Journal of Affective Disorders.104 (24).
 19. Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goal in the classroom: student's learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80,260-267.
 20. Appleton, P. R. H. K. Hall, et al. (2009). "Relations between multidimensional perfectionism and burnout in junior-elite male athletes." Psychology of Sport and Exercise, 10(4): 457-465.
 21. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84 (2) 191-215.
 22. Baumeister , R. F. (1990). Suicide as a scope from self. Psychological Review, 99, 90-113.
 23.  Bresó, E., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2007). In search of the “third dimension” of burnout: Efficacy or inefficacy?. Applied psychology, 56(3), 460-478.‏
 24.  Bruce. S.P. (2009). Recognizing Stress and Avoiding Burnout. Currents in Pharmacy Teaching & Learning, 1(1)57-64.
 25. Burns, D. D. (1980). The perfectionist's script for self-defeat. Psychology Today, November, 34-52.
 26. Butler, D. L. & wine, P. H. (1995). “Feedback and self – Regulated: A theoretical Synthesis. Review of Educational Research, 65, 245- 281.
 27. Childs, J. H. and Stoeber, J. (2010) Self-oriented, other-oriented, and socially prescribed perfectionism in employees: Relationships with burnout and engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, 25 (4). pp. 269-281.
 28. Damian, L. E. (2013). Antecedents & Outcomes of Perfectionism in Adolesents. PhD Dissertation Summary. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Psychology. Babeş-Bolyai University.
 29. Duran, A., Extremera, N., Rey, L., Fernandez-Berrocal, P. & Montalban, F. M (2006). Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the incremental validity of perceived emotional intelligencebeyond perceived stress and general self-efficacy. Psicothema, 18, 158-164.
 30. Dweck, C. S. & Leggett, E. (1988). A social cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
 31. Dweck, C. S. (1986). "Motivational processes affecting learning". American Psychologist 41 (10): 1040–1048.
 32. Elliot, A. J. & Harackiewicz, J. M. (1996). Approach and avoidance goals and intrinsic motivation: A meditational analysis. Journal of Personality and Social Psychology 76, 628-644.
 33. Elliot, A. J. & McGregor, H. A. (2001). Achievement Goals as Predictors of Achievementrelevant Processes Prior to Task Engagement. Journal of Educational Psychology, 94, 381-395.
 34. Elliot, A.J. (1999). Approach & Avoidance Motivation & Achievement Goals. Educational Psychology, 34, 169-189.
 35. Elliot, A.J., Sheldon, K.M., & Church, M. (1997). Avoidance personal goals and subjective wellbeing. Personality and Social Psychology Bulletin, 23, 915-927.
 36.  Etzion, D. (1984). Moderating effect of social support on the stress–burnout relationship. Journal of applied psychology, 69(4), 615.‏
 37. Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The Dimensions of Perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468. doi:10.1007/BF01172967.
 38. Hewitt, P. L. & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social context ; conceptualization Assessment & Association with Psychology. Journal of Personality and Social Psychology, 604-456-470.
 39. Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44, 513-524.
 40. Huprich, Julia. (2007) Burnout in Academic Libraries. Library Worklife: October. http://www.ala-apa.org/wellness/Burnout_in_Academic_Libraries.pdf.
 41. Kaplan, A., & Flum, H . (2010). Achievement. Goal Orientations and Identity Formation Styles. Educational Research Review, 5, 50–67.
 42. Maslach, C., Schaufeli, W.B., & Leiter, M.P. (2001).Job burnout.Annual Review of Psycholog,52, 397–422.
 43. Maslach. C. & Jackson, S. E. (1984). Burnout in Organizational Setting. Applied Social Psychology Annual, 5:133-153.
 44. Mc Clelland, D. C. (1953). The Achievement Motive. Appleton-Century-Crofts.
 45. Noushad, P. P. (2008). From teacher burnout to student burnout. Retrieved from ERIC Database. (ED502150).
 46. Rostami, Z., Abedi, M.R. & Schaufeli, W. B. (2012).Dose interest predicts academic burnout?.Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3(9).
 47. Saddler. C. D. & Sacks,L. A. (1994). The Multidimentional Profectionism & Academic Procrastination, Psychology Report, 73(3), 863-87.
 48. Salanova, M., Schaufeli, W., Martı´nez, I., Breso, E.(2009). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, Stress & Coping, 26, 118.
 49. Salmela-Aro ,K, Savolanen, H & Holopainen. L(2008).Depnressive symptoms and school burnout during adolescence , journal of Youth and adolescence, 6.34-45.
 50. Salmela-Aro ,K., Kiuru, N., Leskinen, E, & Nurmi, J. (2009). School-Burnout Inventory (SBI):Reliability and Validity European Journal of Psychological Assessment, 25(1):48–57.
 51. Salmela-Aro, K. (2011). School burnout can be turned into engagement. Academy of Finland Communications. Available at http://www.aka.fi/en-GB/A/Academy-of-Finland/Media-services/ Releases.
 52. Salmela-Aro, K., Savolainen, H., & Holopainen, L., (2008). Depressive Symptoms and School Burnout During Adolescence: Evidence from Two Cross-lagged Longitudinal Studies. J Youth Adolescence, DOI 10.1007/s10964-008-9334-3.
 53. Salmela-Aro. K,& Naatanen, P.(2005). PPI-10: Nuorten koulupumus- menetelma Adolesencenta school burnout method, Helsinki, Finland, Edita.
 54. Shafran R., Cooper Z., Fairburn C.G. (2002). Clinical perfectionism: A cognitive-behavioural analysis. Behaviour Research and Therapy.40:773–791.
 55. Stoeber, Joachim and Haskew, Amy E. and Scott, Charlotte (2015) Perfectionism and exam performance: The mediating effect of task-approach goals. Personality and Individual Differences . ISSN 0191-8869. (In press).
 56. Stumpf, H., & Parker, W. D. (2000). A hierarchical structural analysis of Perfectionism and its relation to other personality characteristics. Personality and Individual Differences, 28,837-852.
 57. Uludağ, O. & Yaratan, H. (2010).The effect of burnout on engagement: An empirical study on tourism students. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 9(1), 13-23.
 58. Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236-250.
 59. Zhang, Y.; Y. Gan & H. Cham. (2007). Perfectionism, Academic Burnout and Engagement among Chinese College Students: A Structural Equation Modeling Analysis. Personality & Individual Differences. 43(6): 1529-1540.