همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

داود مختاری

روانشناسی کارشناس مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

davoudmokhtari70@gmail.com
05431136817

صفحه آرا

مهدیه رجبی ستوده

نرم افزار کارشناس مرکز نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

edupsystudies@usb.ac.ir
05431132607

ویراستار ادبی

دکتر خاور قربانی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی افتخاری گروه ادبیات و زبانشناسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی

ghorbanikhavar@yahoo.com
09141684626