دوره و شماره: دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-260 
4. سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه

صفحه 77-92

فاطمه رسولی خورشیدی؛ محمد عرب عامری؛ معصومه بهرامی