دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، فروردین 1396 

مقاله علمی

اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی

صفحه 1-22

10.22111/jeps.2017.3091

افشین بابامرادی؛ آزاد الله کرمی؛ اسماعیل سعدی پور