دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، بهار 1395 
7. پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی

صفحه 139-158

زهرا نیک منش؛ بهمن کرد تمینی؛ مهدی سرگزی