دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، آذر 1392 
رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

صفحه 103-122

10.22111/jeps.2014.1849

فاطمه رسولی خورشیدی*؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا تنها