نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سودابه مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • ابراهیمی علویکلایی، صدیقه الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • ابوالقاسمی، عباس نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]
 • احقر، قدسی تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 86-69]
 • احمدی، عباس پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]
 • اخوی ثمرین، زهرا مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • استبرقی، مهدیه مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 32-16]
 • افضلی، لیلا بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوّم متوسطه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 146-127]
 • انصاری صدر، عبدالرحمن رابطه سبک‌های مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-14]

ب

 • بابایی، انسیه پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]
 • باقری، محسن اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 62-48]
 • باقری، مریم مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 32-16]
 • برزگر بفرویی، کاظم مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 32-16]
 • برسلانی، نسرین الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • بشیرگنبدی، سپیده اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 67-53]

پ

 • پورقاز، عبدالوهاب نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 97-85]

ج

 • جناآبادی، سجاد تاثیر هوش‌معنوی و هوش‌هیجانی بر خلاقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 68-55]
 • جهان، علی تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 126-111]
 • جهان، فائزه تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 126-111]
 • جهانبخش، زهرا تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]
 • جوان مجرد، عبدالناصر نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]

ح

 • حاج کاظمی، زینب رابطه‌ اضطراب و خودکارآمدی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان شهر تهران: نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 141-123]
 • حاجی یخچالی، علیرضا مقایسه تاثیر «بازی‌ توانبخشی شناختی رایانه‌ای توجه و حافظه» و «بازی‌های عملی توجه» بر توجه‌پایدار، بازداری پاسخ ، سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارسا‌خوانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 47-29]
 • حسین آبادی، جعفر اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر امید به تحصیل و احساس تعلق به مدرسه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 52-33]
 • حسین زاده، شیرین پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]

د

 • دریکوند، محمد مقایسه تاثیر «بازی‌ توانبخشی شناختی رایانه‌ای توجه و حافظه» و «بازی‌های عملی توجه» بر توجه‌پایدار، بازداری پاسخ ، سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارسا‌خوانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 47-29]
 • دلاور، علی تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]

ذ

 • ذوقی، لیلا ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 84-68]

ر

 • رئیسى، زهره اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 54-42]
 • رئیسى، زهره اثربخشی بازی درمانی والد-کودک بر بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان 8 تا 10 ساله درگیر با اختلال یادگیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 113-100]
 • رحمتی نژاد، روژین اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 62-48]

ز

 • زینلی پور، حسین نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]

س

 • سبزیان، سعیده ارائه مدل علّی تأثیر ادراکات کیفیت کلاسی و عدالت آموزشی بر تقلّب تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 84-63]
 • سپهوند، تورج اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 62-48]
 • سماوی، سید عبدالوهاب بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]
 • سیداسماعیلی قمی، نسترن اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 67-53]

ش

 • شاکری، رسول مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • شجاعی، علی اصغر اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی از طریق یادگیری معکوس [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 122-105]
 • شریعت باقری، محمد مهدی ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 84-68]
 • شکوهی راد، مریم مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه تاثیر «بازی‌ توانبخشی شناختی رایانه‌ای توجه و حافظه» و «بازی‌های عملی توجه» بر توجه‌پایدار، بازداری پاسخ ، سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارسا‌خوانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 47-29]
 • شیخ الاسلامی، علی اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 67-53]
 • شیخی فینی، علی اکبر نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]
 • شیرازی، محمود رابطه سبک‌های مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-14]

ص

 • صادقی، جمال الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • صفرنواده، مریم تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 86-69]
 • صمصامی، اعظم ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 84-68]

ط

 • طاهر، محبوبه بررسی اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر عزت نفس و سازش‌یافتگی کودکان با اختلال اضطراب جدایی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-85]

ع

 • عالی، مهدیه مقایسه هوش هیجانی و توانایی‌شناختی در دانشجویان با پاسخ وانمود و عادی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 110-98]
 • عدیلی، شهرزاد اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 54-42]
 • علی اسماعیلی، عبدالله اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی از طریق یادگیری معکوس [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 122-105]
 • علی صوفی، حمید نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 97-85]
 • عنایتی، مهناز اثربخشی بازی درمانی والد-کودک بر بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان 8 تا 10 ساله درگیر با اختلال یادگیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 113-100]

ف

 • فرخی، نورعلی تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]
 • فولادچنگ، محبوبه تأثیر استفاده از راهبردهای شناختی بر بهبود حافظة کاری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 126-114]

ق

 • قاسمی، ندا اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 54-42]

ک

 • کاظمی، سجاد تاثیر هوش‌معنوی و هوش‌هیجانی بر خلاقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 68-55]

گ

 • گراوند، هوشنگ ارائه مدل علّی تأثیر ادراکات کیفیت کلاسی و عدالت آموزشی بر تقلّب تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 84-63]
 • گلستانی، طاهره پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]

م

 • محمدزاده، رجبعلی الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • محمدزاده، منیره تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 86-69]
 • محمودنژاد، خاتون تأثیر استفاده از راهبردهای شناختی بر بهبود حافظة کاری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 126-114]
 • محمودیان، حسن مقایسه هوش هیجانی و توانایی‌شناختی در دانشجویان با پاسخ وانمود و عادی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 110-98]
 • مرزیه، افسانه نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 97-85]
 • مریدی، علی اصغر مقایسه راهبرد‌های نظم جویی شناختی هیجان ، بهوشیاری و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان استعداد درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید 19 [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 104-87]
 • ملک شاهی، علیرضا اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی از طریق یادگیری معکوس [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 122-105]
 • ملکی، بهرام مدل علّی مشارکت تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 144-127]
 • مهدی نژاد، ولی ادراک دانشجویان درباره‌ی میزان یادگیری از طریق آموزش‌های مجازی در دوره‌ی همه‌گیری کووید-19 و مقایسه‌ی آن با آموزش‌های حضوری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 160-145]
 • مهنی، امید تاثیر هوش‌معنوی و هوش‌هیجانی بر خلاقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 68-55]
 • میرزاده، بهاره بررسی اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر عزت نفس و سازش‌یافتگی کودکان با اختلال اضطراب جدایی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-85]

ن

 • ناستی زایی، ناصر اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر امید به تحصیل و احساس تعلق به مدرسه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 52-33]
 • نجارپوریان، سمانه بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]
 • نخستین خیاط، فاطمه تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 126-111]
 • نوری مقدم، ثنا مقایسه راهبرد‌های نظم جویی شناختی هیجان ، بهوشیاری و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان استعداد درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید 19 [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 104-87]
 • نیکوگفتار، منصوره رابطه‌ اضطراب و خودکارآمدی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان شهر تهران: نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 141-123]

و

 • وفایی، طیبه بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]
 • ولوی، پروانه بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوّم متوسطه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 146-127]
 • ویسنهانت، جولیا بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]

ه

 • هاشمی، جلال بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوّم متوسطه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 146-127]

ی

 • یعقوبی، ابوالقاسم تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 126-111]
 • یونسی، جلیل تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]