نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی، مریم اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]

ا

 • احتشام زاده، پروین اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • احمدی، رضا اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • اشراقی، حمید اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزای دارای اُفت تحصیلی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 49-74]
 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • الخلیل، یاسمین رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 1-28]
 • امرا، سمیه اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 211-229]
 • ایمانی، سعید رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 1-28]

ب

 • بادله، علیرضا رابطۀ ارگونومی روانی/ اجتماعی و ادراکی/ حرکتی کلاسهای هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 29-48]
 • باقری مجد، روح اله تأثیر کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم‌گری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 1-22]
 • بختیارپور، سعید اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • برقی، عیسی تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • بشرپور، سجاد نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • بهرامی، معصومه سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 77-92]

پ

 • پوراتشی، مهتاب بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 75-96]
 • پورشافعی، هادی نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-50]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 137-156]

ج

 • جعفری هرندی، رضا پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 1-26]
 • جلیلی، فرخ رو اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • جناآبادی، حسین رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 137-156]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کمک ‏طلبی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 1-28]
 • جهانی، جعفر نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]

ح

 • حاج حسینی، منصوره اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • حاجی تبار فیروزجایی، محسن تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • حسینی شورابه، ستاره بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 131-154]
 • حق‌بین، فاطمه پیش‌بینی نشاط ذهنی بر اساس بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای سبک‌های خودتنظیمی هیجانی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 23-52]
 • حیدرزادگان، علیرضا بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 171-198]
 • حیدری، حسن اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • حیدری، حسن مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]

خ

 • خسروی، حسین نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-50]
 • خنجرخانی، مسعود بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 171-198]
 • خوشسیما، هوشنگ ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]

د

 • داورپناه، ابو سعید مطالعۀ تطبیقی اندیشه‌های ویگوتسکی و برونر در باب فرایندهای یاددهی ‌‌–یادگیری [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 53-82]
 • داوودی، حسین اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • داوودی، حسین مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]

ر

 • رجایی موسوی، سیده فاطمه پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 1-26]
 • رسولی خورشیدی، فاطمه سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 77-92]
 • رشیدکلویر، حجت الله نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • رضایی، خدیجه بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 131-154]
 • رضوی نعمت اللهی، ویدا سادات رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • روحانی، عباس اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزای دارای اُفت تحصیلی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 49-74]

ز

 • زارع، اعظم مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]
 • زارع، علی اصغر نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • زمانی، اصغر بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 75-96]
 • زید ابادی، مهدیه تأثیر کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم‌گری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 1-22]
 • زین الدینی میمند، زهرا رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • زینالی، علی مدل علایق شغلی دانش‌آموزان: نقش هوش تحلیلی و موفقیت در درس‌های خاص [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 117-136]

س

 • سارانی، عبدالله ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]
 • سارانی، فهیمه اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کمک ‏طلبی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 1-28]
 • سپهر یگانه، شهربانو اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • سجادیان، ایلناز اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 131-164]
 • سعیدی، توحید تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 191-210]
 • سلطانی، امان الله رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]

ش

 • شریفی، طیبه اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • شفیعی سروستانی، مریم نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • شکری، امید رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 1-28]
 • شیخ‌الاسلامی، راضیه پیش‌بینی نشاط ذهنی بر اساس بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای سبک‌های خودتنظیمی هیجانی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 23-52]
 • شیخ الاسلامی، علی تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • شیخ دارانی، هما اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 131-164]
 • شیرازی، محمود اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 97-116]

ص

 • صاحبی، فهیمه الساادت رابطۀ ارگونومی روانی/ اجتماعی و ادراکی/ حرکتی کلاسهای هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 29-48]
 • صیدی، محمدسجاد بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 131-154]

ط

 • طالبی، مریم تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • طاهرپور، فاطمه نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-50]
 • طاهریان، مونا مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی ‏دانشجویی و انگیزش تحصیلی ‏در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‎‌‎های دولتی شهر تهران [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 185-210]
 • طهماسب زاده شیخلار، داود تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدائی براساس فرایندهای تفکر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 93-130]

ع

 • عارفی، مژگان اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • عباسی، حمید رضا اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 97-116]
 • عبدی، عالیه نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • عرب عامری، محمد سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 77-92]
 • عریضی، حمید رضا اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 165-190]
 • عزیزی محمودآباد، مهران اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 165-190]
 • علیپور، الهه تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 191-210]
 • عیسی نژاد، امید تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 191-210]

غ

 • غضنفری، احمد اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • غفاری، خلیل اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]

ف

 • فرجی، ماهرخ اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • فرخی پور، سجاد ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]

ق

 • قاسمی نژاد، محمدعلی نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • قربانی نیا، فاطمه سادات اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]

ک

 • کاظمی، یحیی اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 211-229]
 • کرد*، بهمن ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 155-184]
 • کریم زاد حق، پریناز مدل علایق شغلی دانش‌آموزان: نقش هوش تحلیلی و موفقیت در درس‌های خاص [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 117-136]
 • کیخا، صفیه پیش‌بینی نقش خودکارآمدی براساس مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 123-144]

گ

 • گل پرور، محسن اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 131-164]
 • گلستانی، علیرضا اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]

ل

 • لیاقتدار، محمدجواد اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 165-190]

م

 • محمدی، فاطمه اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • محمدی صادق، سعید تاثیر شبکه های اجتماعی و رفتار های اجتماعی بر رویه تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی:دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه1و2زاهدان) [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 145-168]
 • محمودی، هیوا ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 155-184]
 • مصطفی پور، احسان ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]
 • معینی کیا، مهدی مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]
 • مکوندی، بهنام اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • منشئی، غلامرضا اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • مهدوی، عابد اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • مهدی نژاد، ولی اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 97-116]
 • مهریان، عصمت رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 137-156]
 • موسوی، سیده فاطمه مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی ‏دانشجویی و انگیزش تحصیلی ‏در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‎‌‎های دولتی شهر تهران [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 185-210]
 • موسوی پور، سید روح الله نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • میرجعفرزاده، سارا نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]

ن

 • نظامی، ماندانا سادات رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • نوری مقدم، ثنا پیش‌بینی نقش خودکارآمدی براساس مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 123-144]
 • نیک منش، زهرا اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 211-229]

ه

 • هاشم نژاد، طاهره بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 171-198]
 • هاشمی، بهروز اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • همتی راد، گیتی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]

ی

 • یاسبلاغی شراهی، بهمن اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]