نمایه نویسندگان

آ

 • آلبویه، گوهر اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]

ا

 • احمدی فروشانی، سیدحبیب اله مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 157-176]
 • اکبری، عباس پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]
 • امین بیدختی، علی اکبر رابطه میزان سخت رویی و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس سمنان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 23-46]

ب

 • باقری، سیده نفیسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • بدری، رحیم پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]

پ

 • پاشا شریفی، حسن نقش خوددلسوزی در پیش بینی استرس تحصیلی دانشجویان: با واسطه گری انگیزش درونی و بیرونی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 127-144]

ج

 • جمالی، اصغر بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان کم‌پیشرفت مدارس متوسطه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]

ح

 • حسین بر، محمد عثمان بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 47-70]

خ

 • خرمائی، فرهاد پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]

ر

 • رجبی، غلامرضا بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • رجبی باغدار، احمد جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • رحیمیان بوگر، اسحاق اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]
 • رسائی، سمیه تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 95-112]
 • رضوی، سید عباس تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 95-112]

س

 • سرگزی، حسینعلی بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 47-70]
 • سعیدی، احمد تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 95-112]

ص

 • صدری، مصطفی پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]

ط

 • طباطبائی، خدیجه سادات اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]
 • طباطبائی، سید موسی اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]

ظ

 • ظفری، سارا رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]

ع

 • عباسی، قدرت الله بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • عریضی، حمیدرضا مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 157-176]
 • علائی خرائم، رقیه رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 105-126]
 • علیبازی، هوشنگ بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • عیسی زادگان، علی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان کم‌پیشرفت مدارس متوسطه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]

ف

 • فتحی، فتانه رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]

ق

 • قافله باشی، مهدیه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 133-156]
 • قدم پور، عزت اله رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 105-126]
 • قنبری، حمید رضا کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی - تربیتی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 145-170]

ک

 • کارشکی، حسین جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • کرد، بهمن نقش خوددلسوزی در پیش بینی استرس تحصیلی دانشجویان: با واسطه گری انگیزش درونی و بیرونی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 127-144]
 • کرمی، مرتضی جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • کلیائی، لیلا پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]

گ

 • گلشنی، فاطمه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 133-156]

م

 • محمدی فر، محمد علی اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • مروتی، ذکرالله رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • مظاهری، مهرداد کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی - تربیتی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 145-170]
 • مهدی نژاد گرجی، گلین اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • مهرابی زاده، مهناز رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • مهرام، بهروز جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • موسوی، سیده فاطمه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 133-156]

ن

 • نعمتی، محمد اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان کم‌پیشرفت مدارس متوسطه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • نیرومند، حسین پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]

و

 • واحدی، شهرام پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • ویسکرمی، حسن علی رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 105-126]

ی

 • یزدخواستی، فریبا مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 157-176]
 • یوسفی نژاد، مرصع رابطه میزان سخت رویی و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس سمنان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 23-46]