نمایه نویسندگان

آ

 • آقا یوسفی، علیرضا تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 41-66]

ا

 • احمدیان، ناصر رابطه ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی شهر بیرجند [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 1-20]
 • امامی ریزی، کبری مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 21-40]

ب

 • بدری گرگری، رحیم رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 127-145]
 • بذر افشان، جواد بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی (مطالعه موردی: دهستان بالارخ تربت حیدریه) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 1-22]
 • بهرامیان، حکیمه روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 181-200]
 • بهروزی، ناصر رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 23-50]
 • بیرامی، منصور رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 127-145]

پ

 • پوراحمدعلی، امیر تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات جمع و ضرب دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 67-82]

ت

 • تنها، زهرا رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]

ج

 • جنا آبادی، حسین رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 51-64]

ح

 • حبیبی، رامین تفاوت‌های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک‌خواهی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 65-82]
 • حسینی، سید عدنان تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 91- 90 [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 83-102]
 • حقانی، فریبا مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 21-40]

خ

 • خدائی، علی تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 41-66]

ر

 • رسولی خورشیدی*، فاطمه رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • رضوی، سکینه رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 51-64]
 • رفیعی کته تلخ، عیسی بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی (مطالعه موردی: دهستان بالارخ تربت حیدریه) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 1-22]

س

 • سایگانی، مریم سندرم فردا: رابطه سهل انگاری آموزشی با خود کارآمدی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 167-180]
 • سلیمانی فر، امید رابطه بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 83-104]
 • سلیمی، حسین تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 91- 90 [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 83-102]

ش

 • شعبانی، فرزانه رابطه بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 83-104]
 • شکری، امید تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 41-66]
 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 23-50]
 • شیخ الاسلامی، راضیه پیش‌بینی پرخاشگری براساس الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 123-142]

ص

 • صرامی، غلامرضا رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • صمدی، معصومه بررسی نقش دانش حرفه اى خودکارآمدی معلمان بر شیوه‌های ارتباطی مثبت و منفی آنان با دانش آموزان [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 105-126]
 • صوفی، صلاح تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق عزت نفس کلی ، خودپنداره تحصیلی ،راهبردهای یادگیری خود-تنظیم و انگیزش تحصیلی خود مختار [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 143-166]

ع

 • علیزاده، یاسر رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 23-50]
 • عمرانیان، معصومه پیش‌بینی پرخاشگری براساس الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 123-142]
 • عیسی زادگان، علی تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 91- 90 [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 83-102]

ف

 • فتحی، آیت اله رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 127-145]

ک

 • کدیور، پروین رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • کرد تمینی، بهمن سندرم فردا: رابطه سهل انگاری آموزشی با خود کارآمدی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 167-180]

گ

 • گنجی، حمزه تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق عزت نفس کلی ، خودپنداره تحصیلی ،راهبردهای یادگیری خود-تنظیم و انگیزش تحصیلی خود مختار [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 143-166]

م

 • مروتی، ذکرالله روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 181-200]
 • مکتبی، غلامحسین روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 181-200]
 • موسوی پور، سعید تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات جمع و ضرب دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 67-82]

ی

 • یوسفی، علیرضا مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 21-40]