نمایه نویسندگان

آ

 • آقاحسینی، تقی بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 1-14]
 • آقاسی، اکرم زمینه‌های تحقق برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 75-90]

ا

 • احمدی، عزت الله بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 15-30]

ح

 • حکیمی، رضا مقایسه جایگاه اجتماعی معلمان ابتدائی، راهنمایی و متوسطه استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-14]

د

 • دادستان، پری رخ بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 15-30]
 • دلاور، رضا بررسی ارتباط خصوصیات شخصیتی و میزان افسردگی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 31-40]

ر

 • راغی، زهرا تاثیر دو شیوه کششی ایستا و تسهیل عصبی عضلانی (PNF ) بر میزان انعطا ف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 41-58]
 • رجایی پور، سعید بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 1-14]
 • رضایی کیا، فهیمه بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 109-118]
 • رودباری، مسعود مقایسه جایگاه اجتماعی معلمان ابتدائی، راهنمایی و متوسطه استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-14]
 • رومیانی، یاراله موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 59-74]

ش

 • شریف، سید مصطفی زمینه‌های تحقق برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 75-90]

ع

 • علوی، سیدحمیدرضا نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 15-34]

ف

 • فاضل بخششی، محمود تاثیر یک برنامه منتخب ورزشی ( هوازی ) بر کاهش اضطراب در معتادین [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 35-44]
 • فرهنگ، ابولقاسم بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 1-14]

ک

 • کاظمی، یحیی علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 77-94]

گ

 • گل پرور، محسن تفاوت زنان و مردان در ارتباطات جهت گیری ارزشی شخصی و علاقه مندی به پول با باورهای دنیای عادلانه و نا عادلانه [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 45-62]

م

ن

 • ناستی زائی، ناصر موانع ازدواج دختران [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 91-108]
 • ناستی زایی، ناصر عوامل موثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 63-76]
 • نصراصفهانی، احمد رضا موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 59-74]
 • نیکبخت، حجت الله تاثیر دو شیوه کششی ایستا و تسهیل عصبی عضلانی (PNF ) بر میزان انعطا ف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 41-58]
 • نیک منش، زهرا علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 77-94]

ی

 • یارمحمدیان، احمد مقایسه هوش بهر غیر کلامی کودکان شنوا و ناشنوا [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 95-108]
 • یارمحمدیان، احمد بررسی ارتباط خود پنداره و عزت نفس در دانشجویان خلاق و غیر خلاق [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 109-122]
 • یزدخواستی، علی بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 109-118]