نمایه نویسندگان

پ

 • پناهی، غلامحسین بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 103-112]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 21-38]

ج

 • جعفری ثانی، حسین تحلیل محتوای: میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 39-54]
 • جناآبادی، حسین مقایسه ی تعامل روانی- اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 55-64]

ر

 • رحمتی، مریم تحلیل محتوای: میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 39-54]
 • رودباری، مسعود فراوانی و متغیرهای مرتبط در نتیجه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی در کنکور سال 1384 [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]

ش

ع

 • عارفی، محبوبه تحلیل رویکرد عدم تمرکز در نظام آموزشی ایران مبتنی بر منابع انسانی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 85-102]
 • علوی، سیدحمیدرضا نگرش جوانان نسبت به خانواده [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 1-20]

ف

 • فیض آبادی فراهانی، زهرا فراوانی و متغیرهای مرتبط در نتیجه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی در کنکور سال 1384 [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]

ک

 • کیخا، عالمه بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 21-38]

م

 • مرزیه، افسانه بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 103-112]

ی