نمایه نویسندگان

ا

 • البرزی، محبوبه : بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودگردانی تحصیلی(SRQ-A) در دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 1-18]
 • امیری، شعله مقایسه سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه اصفهان: دارای آزمون ورودی - بدون آزمون ورودی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 57-74]

ب

 • برومند، رضا پیش بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکار آمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 19-34]

ت

 • تات، مریم مقایسه سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه اصفهان: دارای آزمون ورودی - بدون آزمون ورودی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 57-74]

ج

 • جناآبادی، حسن بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 1-12]

ر

 • رقیبی، مهوش مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 75-90]

ز

 • زارع، فهیمه مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 75-90]
 • زارعی، اقبال خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 13-28]
 • زندی نیا، زهره خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 13-28]
 • زینلی پور، حسین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 13-28]

س

 • سبحانی نژاد، مهدی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 29-56]
 • سیف، علی اکبر تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 57-74]

ش

 • شفتی، عباس مقایسه سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه اصفهان: دارای آزمون ورودی - بدون آزمون ورودی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 57-74]
 • شکرکن، حسین "اگر تقاضای کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد": پیشایندهای اجتناب از کمک طلبی در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 115-141]
 • شیخی فیتی، علی اکبر پیش بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکار آمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 19-34]

ع

 • عطار خامنه، فاطمه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 57-74]

ف

 • فتحی واجارگا، کوروش راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 29-56]
 • فرخ زاده، محمد حسن نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفرینی "مطالعه موردی: نظام آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی" [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 95-112]

ل

 • لطیفیان، مرتضی ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 91-114]

م

 • مظاهری، مهرداد مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 75-90]
 • مهدی نژاد، ولی بررسی میزان حساسیت دبیران نسبت به انواع بی انضباطی های دانش آموزان [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 75-94]
 • مهرام، بهروز نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفرینی "مطالعه موردی: نظام آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی" [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 95-112]

ه

 • هاشمی، زهرا ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 91-114]
 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل "اگر تقاضای کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد": پیشایندهای اجتناب از کمک طلبی در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 115-141]

ی

 • یزدخواستی، علی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 113-126]