نمایه نویسندگان

ا

 • اخوان تفتی، مهناز تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 23-46]
 • اکبری زردخانه، سعید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • امانی، جواد تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]

ب

 • بیات، مریم مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]

پ

 • پارسایی، عین اله : رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 1-26]
 • پرند، کوروش پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 125-141]
 • پورشریفی، حمید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • پیروی، حمید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]

ت

 • ترقی جاه، صدیقه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]

ج

 • جلیل زاده، ناهید رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 47-70]
 • جناآبادی، حسین رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 71-92]
 • جوکار، بهرام رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 87-108]

ح

 • حیات، علی اصغر تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]

د

 • دادستان، پریرخ مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • دبیر، مریم بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 113-130]

ر

 • رحیم زاده، سوسن مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • رمضانی، ولی الله ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]

س

 • سبحانی نژاد، مهدی تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • سعادتمند، سعید رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 71-92]
 • سهرابی، فرامرز ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]

ش

 • شایان، نسرم تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 23-46]
 • شهنی، منیجه رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 47-70]

ط

 • طارمیان، فرهاد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]

ع

 • عابدین، علیرضا مقایسه ی متغیرهاى هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله اى در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسرى [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 109-124]
 • عسگری، علی مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • عشایری، حسن تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 23-46]
 • عیسی زادگان، علی رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 71-92]

ف

 • فتح آبادی، جلیل پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 125-141]
 • فلسفی نژاد، محمدرضا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]

ق

 • قاسمی، سحر رابطه بین شخصیت والدین و طرد و پذیرش کودکان توسط آنها [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 131-144]
 • قاسمی، علی بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]

ک

 • کهولت، نعیمه رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 87-108]

گ

 • گل محمدیان، محسن بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 113-130]

م

 • مکتبی، غلامحسین رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 47-70]

ن

 • نورعلی، زهره مقایسه ی متغیرهاى هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله اى در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسرى [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 109-124]
 • نوروزی، علی تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • نوری، زهره پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 125-141]
 • نیکوئی، فاطمه کمال گرایی و ترس از ارزیابی دیگران در تبیین اضطراب اجتماعی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 93-112]

ی

 • یاسمی نژاد، پریسا بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 113-130]
 • یزدخواستی، فریبا رابطه بین شخصیت والدین و طرد و پذیرش کودکان توسط آنها [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 131-144]
 • یعقوبی، حمید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]