نمایه نویسندگان

آ

 • آتش افروز، عسکر رابطه علّی باورهای هوشی و برخی مؤلفه های خودتنظیمی با میانجی‌گری جهت‌گیری های هدف در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر اهواز [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 1-36]
 • آریانی قیزقاپان، ابراهیم تأثیر تدریس مبتنی بر ابزارهای آموزشی هنری بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 50-30]
 • آژعصاران، مهدیه رابطه همدلی، خودکارآمدی و زورگویی با نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-110]
 • آقائی، مریم اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • آقاحسینی، تقی بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • آقاحسینی، تقی بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 1-14]
 • آقاسی، اکرم زمینه‌های تحقق برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 75-90]
 • آقامحمدیان، حمیدرضا بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 143-163]
 • آقا یوسفی، علیرضا تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 41-66]
 • آقایی، اصغر مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال گرایی تحصیلی با آموزش شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای کمال‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلبویه، گوهر اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]

ا

 • ابراهیمی، سودابه مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • ابراهیمی علویکلایی، صدیقه الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • ابراهیمی قوام، صغری بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387 [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • ابراهیمی قوام آبادی، صغری تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی مدرسه‌‌محور ‌‌مبتنی ‌‌بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 111-144]
 • ابوالقاسمی، عباس نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]
 • ابوالقاسمی، مهدی بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • ابویی، عارفه اثربخشی آموزش شفقت به خود بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 121-101]
 • اتحادی فر، محمدرضا اثر بخشی بخشش درمانی درشادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 61-51]
 • احتشام زاده، پروین اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • احدی، حسن تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 97-124]
 • احدی، حسن بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 257-275]
 • احراری، عمادالدین رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-28]
 • احقر، قدسی تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 86-69]
 • احمدی، حسن شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه مطالعه موردی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 125-152]
 • احمدی، رضا اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • احمدی، ساره بررسی رابطه هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری رضایت از تحصیل [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 1-20]
 • احمدی، سید جعفر تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 39-56]
 • احمدی، شیرین خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، عباس پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]
 • احمدی، عزت الله بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 15-30]
 • احمدی، غلامرضا بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 17-28]
 • احمدیان، حمزه اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 84-63]
 • احمدیان، ناصر رابطه ویژگی های شخصیتی و منبع کنترل با اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی شهر بیرجند [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 1-20]
 • احمدی فروشانی، سیدحبیب اله مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 157-176]
 • احیا کننده، منیژه پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 1-36]
 • اخوان تفتی، مهناز تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 23-46]
 • اخوان تفتی، مهناز ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 147-122]
 • اخوان حجازی، زهرا سادات رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 61-90]
 • اخوی ثمرین، زهرا مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • ادیب، یوسف اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن‌آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل‌ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 241-275]
 • اربابی قهرودی، فاطمه رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی‌ تحصیلی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اردونی، سمیه رابطة انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 37-62]
 • اژه ای، جواد پیش‌بینی خلاقیت دانش‌آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 132-148]
 • استبرقی، مهدیه مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 32-16]
 • استوار، صغری مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • اسکندری، حسین پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 1-32]
 • اسکندری، حسین بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387 [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • اسلام، علی رضا بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 99-124]
 • اسلامی، اسماعیل اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 26-1]
 • اسماعیلی، علی مقایسه تأثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، تن‌آرامی و دارودرمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر تیزهوش [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 62-36]
 • اسماعیلی جوشقان، زهره بررسی اثربخشی خودآموزی کلامی بر شایستگی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر اسفراین [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • اسمعلی، احمد پیش بینی خلاقیت در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان برحسب فعالیت عالی شناختی ذهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسمعیلی، زهره استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 135-184]
 • اسمعیلی، معصومه ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • اشراقی، حمید اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزای دارای اُفت تحصیلی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 49-74]
 • اشرف، پریچهر بیگانگی تحصیلی در دانش‌آموزان: نقش کنترل روانی والدین و تأکیدات هدفی معلم [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 29-62]
 • اصغرنژاد فرید، علی اصغر بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-98]
 • اصغری ابراهیم آباد، محمد جواد پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 192-173]
 • اصل فتاحی، بهرام بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 23-44]
 • اعرابی، علی رابطه عادات مطالعه، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 105-124]
 • اعظمی، یوسف ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • اعلمی، مجید طراحی مدلی از اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طلاق والدین و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 98-119]
 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • افروز، غلامعلی تدوین و ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزش خلاق بر نشاط معنوی ، تفکر خلاق و مهارت حل مساله در دانشجویان دانشگاه های مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشاری، علی پیش بینی خلاقیت در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان برحسب فعالیت عالی شناختی ذهن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضلی، لیلا بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوّم متوسطه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 172-152]
 • اقدامی، زهرا رابطه بین نیازهای اساسی روان شناختی و درگیری تحصیلی با واسطه گری خودکارآمدی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 37-72]
 • اکبری، عباس پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]
 • اکبری، عباس ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • اکبری، معصومه اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-74]
 • اکبری زردخانه، سعید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • البرزی، محبوبه : بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه خودگردانی تحصیلی(SRQ-A) در دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 1-18]
 • البرزی، محبوبه بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 1-34]
 • الخلیل، یاسمین رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 1-28]
 • الله کرمی، آزاد اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 1-22]
 • الله یاری، سپیده رابطه‌ی ساختار هدفی کلاس با درگیری تحصیلی و سازگاری اجتماعی با تأکید بر نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت اجتماعی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 194-172]
 • الهی، ذبیح الله رابطۀ منبع کنترل با تجربۀ غرقگی و توانمندسازی روان‌‌شناختی معلمان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 217-242]
 • الهی دوست، الهه تاثیر آموزش مهارت‌های دوست‌یابی به کودکان و آموزش از طریق والدین بر افزایش کیفیت دوستی دخترانِ دارای مشکل در روابط با همگنان [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 1-16]
 • امامی ریزی، کبری مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 21-40]
 • امان الهی، عباس تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی در دختران نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 125-148]
 • امانی، جواد تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • امرا، سمیه اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 211-229]
 • امیدیان، مرتضی رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • امیری، سهراب بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 181-206]
 • امیری، شعله مقایسه سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه اصفهان: دارای آزمون ورودی - بدون آزمون ورودی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 57-74]
 • امیری، شعله بررسی رابطه مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 1-22]
 • امیری، شعله تاثیر آموزش مهارت‌های دوست‌یابی به کودکان و آموزش از طریق والدین بر افزایش کیفیت دوستی دخترانِ دارای مشکل در روابط با همگنان [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 1-16]
 • امیری، محمد نقش کیفیت محیط آموزشی در خودناتوان‌سازی تحصیلی با میانجی-‌گری تعلل‌ورزی تحصیلی و خوش‌بینی تحصیلی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 52-23]
 • امیری، نگار ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 147-122]
 • امین بیدختی، علی اکبر رابطه میزان سخت رویی و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس سمنان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 23-46]
 • امین بیدختی، علی اکبر اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-74]
 • انباری، عبدالرحمن بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 1-34]
 • انجم شعاع، محمد رئوف رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]
 • انصاری صدر، عبدالرحمن رابطه سبک‌های مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-14]
 • اهنگر، عباسعلی عنوان مقاله : تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 1-21]
 • ایرانمنش، اسماء آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]
 • ایرانمنش، اعظم آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]
 • ایمان، محمد تقی بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر انتظارات اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر شیراز) [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 99-124]
 • ایمانی، سعید رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 1-28]
 • ایمانی، سعید طراحی مدلی از اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طلاق والدین و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 98-119]

ب

 • بابائی، انسیه بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]
 • باباپور، جلیل روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 135-166]
 • باباخانی، آرزو نقش خوددلسوزی و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 109-126]
 • بابادی، امین مقیاس مهارتهای زندگی:تدوین وهنجاریابی،ابزاری معتبربرای سنجش مهارتهای زندگی دانش اموزان ابتدایی [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 1-22]
 • باباگلی، مرضیه مطالعه رابطه روح فلسفی و هوش معنوی با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 1-20]
 • بابامرادی، افشین اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 1-22]
 • بابایی، انسیه بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • بابایی، انسیه پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]
 • بادله، علیرضا رابطۀ ارگونومی روانی/ اجتماعی و ادراکی/ حرکتی کلاسهای هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 29-48]
 • بارانی، حمید تبیین علّی احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بر اساس ذهن آگاهی و عدم درگیری اخلاقی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 1-24]
 • بازدار، فاطمه ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • باعزت، فرشته ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • باقرزاده نیم چاهی، صفورا رابطه خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 29-50]
 • باقری، سیده نفیسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • باقری، فریبرز تأثیر همدلی در رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی: نقش میانجی کفایت اجتماعی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 120-137]
 • باقری، محسن اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 62-48]
 • باقری، مریم مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 32-16]
 • باقری، مسعود آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]
 • باقریان فر، مصطفی سنجش روابط علی بین مهارتهای تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجیگری احساسات مثبت و منفی و کنترل ادراک‌شده با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 1-38]
 • باقری مجد، روح اله تأثیر کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم‌گری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 1-22]
 • بامدی، نرگس نقش سبک های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمایی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 207-220]
 • بامری، اسحق تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به پیش‌گیری از جرم [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 73-96]
 • بحرینی، نسرین مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال گرایی تحصیلی با آموزش شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای کمال‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بختیار، مهدی عنوان مقاله : تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 1-21]
 • بختیارپور، سعید بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 257-275]
 • بختیارپور، سعید اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی تأثیر سطح تحصیلات و آموزش برنامه شادی فوردایس بر افزایش نشاط [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 22-40]
 • بخشی، رقیه اثربخشی آموزش هوش هیجانی با میانجی‌گری خودکارآمدی اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 35-17]
 • بخشی، نگین رابطۀ جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای سرزندگی تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 51-80]
 • بدری، رحیم پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • بدری، رحیم پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان دختر: نقش حمایت خودمختاری والدین، معلم و کنترل ادراک شده [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 113-138]
 • بدری، رحیم تحلیل کانونی رابطه باورهای معلمان درباره قلدری دانش آموزان با راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 127-150]
 • بدری گرگری، رحیم رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 127-145]
 • بدری گرگی، رحیم رابطۀ یادگیری خودنظم‌‌‌ده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اشکذر [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 81-106]
 • بذر افشان، جواد بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی (مطالعه موردی: دهستان بالارخ تربت حیدریه) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 1-22]
 • براتی، فخرالسادات نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی) [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 23-41]
 • براتیان اول، مسعود بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 143-166]
 • برادران، محمد مدل علّی توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان بر اساس مهارت تفکر انتقادی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 52-27]
 • برزگر بفرویی، کاظم تأثیر روش تدریس بحث‌گروهی بر مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 22-1]
 • برزگر بفرویی، کاظم اثربخشی آموزش شفقت به خود بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 121-101]
 • برزگر بفرویی، کاظم مدل معادلات ساختاری پیش بینی اشتیاق تحصیلی بر اساس سبک‌های اسناد و سرمایه‌های روانشناختی با میانجی‌گری تجربه شیفتگی در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 32-16]
 • برزگر بفرویی، مهدی تأثیر روش تدریس بحث‌گروهی بر مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 22-1]
 • برسلانی، نسرین الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • برقی، عیسی تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • برقی، عیسی اثربخشی آموزش معکوس بر جهت‌گیری هدف در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 17-1]
 • برومند، رضا پیش بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکار آمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 19-34]
 • بشارت، محمد علی رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 57-73]
 • بشرپور، سجاد نقش سیستم‌‌‌‌های مغزی-رفتاری و تیپ‌‌‌‌های صبحی-عصری در پیش‌‌‌‌بینی اختلالات رفتاری دانش‌‌‌آموزان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 35-58]
 • بشرپور، سجاد نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • بشرپور، سجاد خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بشلیده، کیومرث بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه¬پردازی مثبت‏، منفی و نیمی از ماده‌ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 42-66]
 • بشلیده، کیومرث طراحی مدلی از اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طلاق والدین و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 98-119]
 • بشیرگنبدی، سپیده اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی کلامی بر اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهای جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) دانش‌آموزان کمرو [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 120-99]
 • بشیرگنبدی، سپیده اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 67-53]
 • بقائی پور، لیلا تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • بلاغت، سید رضا مطالعه رابطه روح فلسفی و هوش معنوی با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 1-20]
 • بلاغت، سید رضا رابطۀ منبع کنترل با تجربۀ غرقگی و توانمندسازی روان‌‌شناختی معلمان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 217-242]
 • بنی اسدی، حسن بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 1-16]
 • بنی اسدی، ندا بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلب [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • بهدار، حمیرا بررسی رابطۀ هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 39-58]
 • بهرامی، فاطمه نقش کیفیت محیط آموزشی در خودناتوان‌سازی تحصیلی با میانجی-‌گری تعلل‌ورزی تحصیلی و خوش‌بینی تحصیلی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 52-23]
 • بهرامی، معصومه سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 77-92]
 • بهرامی، هادی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 97-124]
 • بهرامیان، حکیمه روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 181-200]
 • بهرامیان، طیبه هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 112-130]
 • بهروزی، ناصر بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه¬پردازی مثبت‏، منفی و نیمی از ماده‌ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 42-66]
 • بهروزی، ناصر رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 23-50]
 • بهروزی، ناصر رابطه علّی انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی گری راهبردهای مقابله ای [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 107-134]
 • بوستانی، فاطمه خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 89-110]
 • بیات، مریم مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • بیرامی، منصور رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 127-145]
 • بیگ زاده، شهرام شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه مطالعه موردی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 125-152]

پ

 • پارسایی، عین اله : رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 1-26]
 • پاشا شریفی، حسن نقش خوددلسوزی در پیش بینی استرس تحصیلی دانشجویان: با واسطه گری انگیزش درونی و بیرونی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 127-144]
 • پاکدامن، مجید نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی) [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 23-41]
 • پاکمهر، حمیده نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 18-36]
 • پرزور، پرویز ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • پرزور، پرویز بررسی اثربخشی مراسم معنوی اعتکاف در افزایش سلامت روانی و شادکامی دانش آموزان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 105-126]
 • پرند، کوروش پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 125-141]
 • پناهی، غلام حسن رابطه‌ی ساختار هدفی کلاس با درگیری تحصیلی و سازگاری اجتماعی با تأکید بر نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت اجتماعی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 194-172]
 • پناهی، غلامحسن مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 115-134]
 • پناهی، غلامحسن تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر کریستوفر وینچ [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 59-92]
 • پناهی، غلامحسین بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 103-112]
 • پناهی، غلامحسین بررسی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 111-123]
 • پهلوان صادق، اعظم تأثیر سطح تحصیلات و آموزش برنامه شادی فوردایس بر افزایش نشاط [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 22-40]
 • پودینه، لیلا رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 21-38]
 • پور آقا، مریم تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]
 • پوراتشی، مهتاب بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 75-96]
 • پوراحمدعلی، امیر تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات جمع و ضرب دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 67-82]
 • پورشافعی، هادی نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-50]
 • پورشریفی، حمید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • پور شهریاری، مه سیما بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-98]
 • پورقاز، عبدالوهاب تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 68-86]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 37-54]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 21-38]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 69-84]
 • پورقاز، عبدالوهاب بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 73-96]
 • پورقاز، عبدالوهاب سبکهای یادگیری و ارتباط آن با منابع کنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 45-60]
 • پورقاز، عبدالوهاب نقش پیش بینی کنندگی انگیزش تحصیلی در ارتباط با سبک‌های هویت و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 83-112]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 21-38]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطة انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 37-62]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 127-148]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 137-156]
 • پورقاز، عبدالوهاب نقش میانجی گری کمال گرایی در رابطه جهت گیری هدفی با مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 154-177]
 • پورقاز، عبدالوهاب نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 97-85]
 • پیرکمالی، محمد علی الگوی سواد سنجش و ارزشیابی برنامه درسی معلمان دوره ابتدایی: فرا ترکیب براساس مدل اروین [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیرموردی، یوسف ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 97-116]
 • پیروز، ملیحه بررسی رابطه مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 1-22]
 • پیروی، حمید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • پیلگرن، آن تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]

ت

 • تات، مریم مقایسه سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه اصفهان: دارای آزمون ورودی - بدون آزمون ورودی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 57-74]
 • تاج‌الدینی، سعیده تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن‌‌آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 59-88]
 • ترقی جاه، صدیقه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • ترک براهویی، یوسف نقش هوش اخلاقی در پیش بینی جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 19-1]
 • تقدیری، عزت مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 100-85]
 • تقوی، نونا بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سخت‌ رویی مرتبط با مدرسه در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 21-46]
 • تقی پور، منوچهر بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 85-102]
 • تکلوی، سمیه مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای برکاهش اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمنائی فر، محمد رضا رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 61-90]
 • تمنائی فر، محمد رضا رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با سرزندگی‌ تحصیلی دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنها، زهرا رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • توحیدی، افسانه پیش‌بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت‌ نفس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 69-88]
 • توحیدی، افسانه تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن‌‌آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 59-88]
 • توکلی، فریبا اثربخشی بازی‌های توجه بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان دختر با نارساخوانی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 53-34]

ث

 • ثمره میر، علی پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 105-122]
 • ثناگوی محرر، غلامرضا بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 145-170]

ج

 • جاجرمی، محمود اثربخشی امید درمانی گروهی بر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 102-77]
 • جانباز، نبی الله اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت توجه دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان لردگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جاودان، موسی تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • جاودان، موسی تأثیر نیازهای روان‌شناختی بر جهت گیری آینده تحصیلی و هویت تحصیلی دانش آموزان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 25-46]
 • جاودان، موسی مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر اسنادهای علّی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قشم [(مقالات آماده انتشار)]
 • جدیدی، هوشنگ تدوین مدل علّی هیجان‌های تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت با نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی و ارزش تکلیف [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 178-156]
 • جدیدی، هوشنگ اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 84-63]
 • جعفر طباطبایی، تکتم سادات تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 97-124]
 • جعفری، زهرا رابطه بین اشتیاق تحصیلی، هویت تحصیلی و پایستگی تحصیلی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 122-103]
 • جعفری، سید ابراهیم بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80- 1379 [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 17-30]
 • جعفری، فریبا پیش بینی رویکردهای یادگیری بر اساس باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 181-200]
 • جعفری، محمد علی بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 23-38]
 • جعفری ثانی، حسین تحلیل محتوای: میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 39-54]
 • جعفری ثانی، حسین نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 18-36]
 • جعفری هرندی، رضا پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 1-26]
 • جعفری هرندی، رضا پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفه‌های سرمایه روانشناختی و سخت‌رویی روانشناختی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 144-123]
 • جلالی، داریوش اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت توجه دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان لردگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیل زاده، ناهید رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 47-70]
 • جلیلی، فرخ رو اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • جمالی، اصغر بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • جنا آبادی، حسین رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 51-64]
 • جناآبادی، حسن بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 1-12]
 • جناآبادی، حسین رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 71-92]
 • جناآبادی، حسین بررسی تأثیر روش های بازپروری کپارت و سینا در درمان نارسایی های وی‍ژه ی یادگیری، اختلال خواندن [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 15-26]
 • جناآبادی، حسین مقایسه ی تعامل روانی- اجتماعی والدین کودکان عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 55-64]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان کم‌پیشرفت مدارس متوسطه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 91-114]
 • جناآبادی، حسین رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 21-38]
 • جناآبادی، حسین تأثیر آموزش چرتکه بر خلّاقیّت و خودکارآمدی دانش‌آموزان دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 199-224]
 • جناآبادی، حسین رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 177-208]
 • جناآبادی، حسین رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 127-148]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 185-202]
 • جناآبادی، حسین رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 137-156]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کمک ‏طلبی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 1-28]
 • جناآبادی، حسین اثربخشی مثبت اندیشی بر خود پنداره تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌‌آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 117-89]
 • جناآبادی، حسین اثر بخشی بخشش درمانی درشادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 61-51]
 • جناآبادی، سجاد تاثیر هوش‌معنوی و هوش‌هیجانی بر خلاقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 68-55]
 • جهان، علی تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 151-136]
 • جهان، فائزه تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 151-136]
 • جهانبخش، زهرا تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]
 • جهانی، جعفر نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • جوان مجرد، عبدالناصر نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]
 • جواهری دانشمند، محمد طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر برکاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرج [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 89-110]
 • جوشن لو، محسن رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 57-73]
 • جوکار، بهرام بررسی رابطه ی بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 123-142]
 • جوکار، بهرام رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 87-108]

چ

 • چشمی، ملیحه مقایسه رفتارهای سازگاروناسازگاراجتماعی دانش اموزان وابسته وغیروابسته به بازیهای رایانه ای شهر اصفهان [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 41-60]

ح

 • حاتملو، رحیمه ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • حاج حسینی، منصوره اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • حاجعلیزاده، کبری بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 230-199]
 • حاج کاظمی، زینب رابطه‌ اضطراب و خودکارآمدی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان شهر تهران: نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 141-123]
 • حاجلو، نادر مدل‌یابی گرایش دانش‌آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه‌ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان‌شناختی آن [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 153-135]
 • حاجی تبار فیروزجایی، محسن تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • حاجی یخچالی، علی رضا تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • حاجی یخچالی، علیرضا خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 89-110]
 • حاجی یخچالی، علیرضا مقایسه تاثیر «بازی‌ توانبخشی شناختی رایانه‌ای توجه و حافظه» و «بازی‌های عملی توجه» بر توجه‌پایدار، بازداری پاسخ ، سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارسا‌خوانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 47-29]
 • حافظیان، مریم رابطه خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 29-50]
 • حبیبی، رامین تفاوت‌های جنسیتی و تغییرات تحولی در رفتار کمک‌خواهی دانش‌آموزان در درس ریاضی [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 65-82]
 • حبیبی کلیبر، رامین اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی و تفکر تأملی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 150-135]
 • حجازی، الهه پیش‌بینی خلاقیت دانش‌آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 132-148]
 • حسن نیا، صادق ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • حسین آبادی، جعفر اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر امید به تحصیل و احساس تعلق به مدرسه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 52-33]
 • حسین بر، محمد عثمان بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 47-70]
 • حسین چاری، مسعود پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]
 • حسینچاری، مسعود تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 99-128]
 • حسینچاری، مسعود رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]
 • حسین زاده، شیرین پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]
 • حسینی، سید عدنان تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 91- 90 [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 83-102]
 • حسینی، فاطمه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانش‎آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 29-17]
 • حسینی، فریده سادات بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 145-166]
 • حسینیان، سیمین رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 85-94]
 • حسینی برزنجی، عطیه ارتباط شکفتگی و شفقت‌ورزی به خود در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی (مطالعه بین فرهنگی) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 65-49]
 • حسینی سلطان نصیر، محبوبه سادات پیش‌بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت‌ نفس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 69-88]
 • حسینی شورابه، ستاره بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 131-154]
 • حسینی طبقدهی، سیده لیلا رابطه خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 29-50]
 • حقانی، فریبا مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 21-40]
 • حق‌بین، فاطمه پیش‌بینی نشاط ذهنی بر اساس بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای سبک‌های خودتنظیمی هیجانی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 23-52]
 • حقیقی، جمال بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه¬پردازی مثبت‏، منفی و نیمی از ماده‌ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 42-66]
 • حکیمی، ثریا اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]
 • حکیمی، رضا مقایسه جایگاه اجتماعی معلمان ابتدائی، راهنمایی و متوسطه استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-14]
 • حمید، نجمه اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده زوجین، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسرآن‌ها [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 89-65]
 • حیات، علی اصغر تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • حیدرزادگان، علیرضا رابطه خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 54-40]
 • حیدرزادگان، علیرضا بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 171-198]
 • حیدری، حسن اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • حیدری، حسن مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]
 • حیدری، فاضله خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، محمود نیازهای نوجوانان در رابطه‌ی والد - فرزندی، یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 80-63]
 • حیدری، مریم بررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان دانشگاه اصفهان با آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO-PI) [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 36-46]

خ

 • خادمی، زرین السادات هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • خادمی اشکذری، ملوک ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 147-122]
 • خاکسار، سروره عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 73-88]
 • خاکسار، مریم تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی مدرسه‌‌محور ‌‌مبتنی ‌‌بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 111-144]
 • خالق خواه، علی تأثیر تدریس مبتنی بر ابزارهای آموزشی هنری بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 50-30]
 • خامسان، احمد نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی) [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 23-41]
 • خامسان، احمد تأثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر با تأکید بر روش ادوارد دبونو (CORT) بر مهارت حل مسئله و بهزیستى ذهنی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 47-64]
 • خامسان، احمد تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 97-124]
 • خباز، هاجر تأثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر با تأکید بر روش ادوارد دبونو (CORT) بر مهارت حل مسئله و بهزیستى ذهنی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 47-64]
 • خدائی، علی تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 41-66]
 • خرمائی، فرهاد پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]
 • خرمائی، فرهاد پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 1-36]
 • خرمایی، فرهاد رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]
 • خزایی، سمیه مدل علی جو روانی ـ اجتماعی کلاس و احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 212-178]
 • خسروی، حسین نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-50]
 • خسروی، زهره رابطه اعتیاد به اینترنت باعملکرد خانواده وسلامت روان در دانش اموزان [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 59-82]
 • خسروی، زهره بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 89-111]
 • خسروی، معصومه هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 112-130]
 • خضری مقدم، انوشیروان بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 1-16]
 • خضری مقدم، انوشیروان بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-76]
 • خنجرخانی، مسعود بررسی نقش تعدیل‌گری ذهن‌آگاهی در رابطة بین استرس و سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 83-104]
 • خنجرخانی، مسعود بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 171-198]
 • خورشیدزاده، محسن بررسی مقایسه ای تحول ادراک خود در دو بعد فعل‌پذیر و فاعل درکودکان و نوجوانان دختر و پسر [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 117-133]
 • خوشبخت، فریبا بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 1-34]
 • خوشسیما، هوشنگ ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]
 • خیاطان، فلور تأثیر آموزش مبتنی برشفقت بر کنترل عواطف دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 214-193]

د

 • دادجویی، رباب نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 33-20]
 • دادستان، پری رخ بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 15-30]
 • دادستان، پریرخ مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • داراسیان سلماسی، آلمارا پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 93-116]
 • داورپناه، ابو سعید نقدی بر روش‌های نوین تربیت فلسفی معلمان و سیاست‌گذاری در نظام تربیت‌معلم ایران [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 115-136]
 • داورپناه، ابو سعید مطالعۀ تطبیقی اندیشه‌های ویگوتسکی و برونر در باب فرایندهای یاددهی ‌‌–یادگیری [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 53-82]
 • داورپناه، ابوسعید بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 21-56]
 • داورپناه، ابوسعید اثر بخشی بخشش درمانی درشادکامی و کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 61-51]
 • داورپناه، ابوسعید اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله با رویکرد قصه گویی بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • داوودی، حسین اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • داوودی، حسین مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]
 • دبیر، مریم بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 113-130]
 • دبیری، سولماز پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس اهداف پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درتاج، فریبرز تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی مدرسه‌‌محور ‌‌مبتنی ‌‌بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 111-144]
 • درتاج، فریبرز بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 230-199]
 • درودی، جواد نقش سیستم‌‌‌‌های مغزی-رفتاری و تیپ‌‌‌‌های صبحی-عصری در پیش‌‌‌‌بینی اختلالات رفتاری دانش‌‌‌آموزان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 35-58]
 • دریکوند، محمد مقایسه تاثیر «بازی‌ توانبخشی شناختی رایانه‌ای توجه و حافظه» و «بازی‌های عملی توجه» بر توجه‌پایدار، بازداری پاسخ ، سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارسا‌خوانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 47-29]
 • دشتی نژاد، سید بهمن بررسی نقش نیاز به شناخت در تحمل ابهام دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 145-166]
 • دلاور، رضا بررسی ارتباط خصوصیات شخصیتی و میزان افسردگی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 31-40]
 • دلاور، علی بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 230-199]
 • دلاور، علی تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]
 • دلاوری، حمید بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80- 1379 [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 17-30]
 • دهقان، حمید رضا مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-196]
 • دهقان مروستی، ساناز نقش میانجی‌گری درگیری‌تحصیلی در رابطه خودتعیین‌گری و مدیریت ‎زمان دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوّم [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 110-80]
 • دهقانی، ماهرخ پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 153-173]
 • دهقانی، یوسف بررسی ارتباط روان‌رنجورخویی، تعلل‌ورزی و اعتیاد به اینترنت با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 63-84]
 • دهقانی زاده، محمدحسین پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]
 • دوستی، مرضیه تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 68-86]
 • دولتی، علی اکبر سنجش روابط علی بین مهارتهای تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجیگری احساسات مثبت و منفی و کنترل ادراک‌شده با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 1-38]

ذ

 • ذاکری، حمیدرضا اثربخشی آموزش مثبت نگر بر احساس معنا در زندگی و لذت همراه با تأنی در دانش‌آموزان دوره متوسط دوم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 76-53]
 • ذوقی، لیلا ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 84-68]

ر

 • رئیسى، زهره اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 54-42]
 • رئیسى، زهره اثربخشی بازی درمانی والد-کودک بر بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان 8 تا 10 ساله درگیر با اختلال یادگیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 113-100]
 • رئیسی آهوان، اسحاق تبیین رابطه اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • راستگو مقدم، میترا تأثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر با تأکید بر روش ادوارد دبونو (CORT) بر مهارت حل مسئله و بهزیستى ذهنی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 47-64]
 • راسخی، پروین تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • راغی، زهرا تاثیر دو شیوه کششی ایستا و تسهیل عصبی عضلانی (PNF ) بر میزان انعطا ف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 41-58]
 • ربانی، مرجان تأثیر آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرکرمان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 108-124]
 • رجائی پور، سعید بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • رجایی پور، سعید عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 23-38]
 • رجایی پور، سعید بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 1-14]
 • رجایی موسوی، سیده فاطمه پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 1-26]
 • رجبی، سوران اثربخشی بیوفیدبک EEG بر افزایش فرایند توجه دانشجویان دختر دارای افت تحصیلی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 77-100]
 • رجبی، علامرضا تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی در دختران نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 125-148]
 • رجبی، غلامرضا بررسی مقایسه¬ای سنخ¬های شخصیتی افراد وابسته به هروئین، تریاک، سیگار و عادی بر اساس مدل پنج عاملی نئو [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 88-106]
 • رجبی، غلامرضا بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • رجبی، غلامرضا بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 85-102]
 • رجبی، هومن نقش خوش‌بینی‎تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش‎بینی خودناتوان‎سازی تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 207-240]
 • رجبی باغدار، احمد جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • رحمتی، مریم تحلیل محتوای: میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 39-54]
 • رحمتی نژاد، روژین اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 62-48]
 • رحیم زادگان، شیوا بررسی رابطه هویت(بزرگسالی در حال ظهور) با خودشناسی انسجامی و رفتار کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]
 • رحیم زاده، سوسن مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • رحیمی، الناز سبکهای یادگیری و ارتباط آن با منابع کنترل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 45-60]
 • رحیمی، مهدی رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • رحیمی، مهدی اثربخشی آموزش شفقت به خود بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال یادگیری خاص [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 121-101]
 • رحیمیان، اسحق اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]
 • رحیمیان، اسحق اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-74]
 • رحیمیان بوگر، اسحاق اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]
 • رحیمیان بوگر، اسحق نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 103-122]
 • رزاقی کاشانی، شمیم پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 192-173]
 • رسائی، سمیه تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 95-112]
 • رستم اوغلی، زهرا پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 153-173]
 • رستمی، شهلا نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 103-122]
 • رستمی، مسعود اثربخشی شناخت‌درمانی گروهی به روش مایکل فری بر کاهش نشخوارفکری و بهبود افسردگی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 171-150]
 • رستمی زاده، رضا آثار انس با قرآن بر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 33-52]
 • رستمی نسب، عباسعلی بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 21-56]
 • رسولی، یوسف مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 115-134]
 • رسولی ثانی آبادی، عفت تدوین و ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزش خلاق بر نشاط معنوی ، تفکر خلاق و مهارت حل مساله در دانشجویان دانشگاه های مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسولی خورشیدی، فاطمه سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 77-92]
 • رسولی خورشیدی*، فاطمه رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • رشید، خسرو تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 159-172]
 • رشید، خسرو تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 85-104]
 • رشید، خسرو شناسایی نقش سرعت پردازش ( زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 49-29]
 • رشیدزاده، عبداله بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 57-72]
 • رشیدکلویر، حجت الله نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • رشیدی، اشرف بررسی میزان رفتار منطقی و اثر بخشی ارتباطات و رابطه بین آنها در اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • رشیدی، فرهاد ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 135-158]
 • رضائی، محمد تأثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر با تأکید بر روش ادوارد دبونو (CORT) بر مهارت حل مسئله و بهزیستى ذهنی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 47-64]
 • رضائی زاده، مرتضی نیازهای نوجوانان در رابطه‌ی والد - فرزندی، یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 80-63]
 • رضاخانی، سیمین دخت پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس افسردگی و هیجان خواهی در دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 93-116]
 • رضایی، اکبر رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 159-180]
 • رضایی، اکبر رابطه ساختار کلاس درس با مشارکت فعّال دانشجویان در دانشگاه: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 135-117]
 • رضایی، خدیجه بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 131-154]
 • رضایی، شبنم رابطه علّی انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی گری راهبردهای مقابله ای [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 107-134]
 • رضایی، علی محمد ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 209-236]
 • رضایی، علی محمد نقد و بررسی ابزارها و روش های تشخیص اختلال ریاضی در ایران [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 98-77]
 • رضایی، علی محمد مقایسه اثربخشی روش فرنالد و روش نوروسایکولوژی بر بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 171-148]
 • رضایی، علی محمد کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، نور محمد بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 143-166]
 • رضایی ازغندی، سمانه نقد و بررسی ابزارها و روش های تشخیص اختلال ریاضی در ایران [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 98-77]
 • رضایی کیا، فهیمه بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 109-118]
 • رضوی، سکینه رابطه خودکارآمدی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 51-64]
 • رضوی، سید عباس تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 95-112]
 • رضوی نعمت اللهی، ویدا سادات رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • رضوی نعمت اللهی، ویدا سادات رابطه ساختاری عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر (به منظور ارائه مدل مناسب) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 134-123]
 • رفیعی پور، امین بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-76]
 • رفیعی پور، امین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر کیفیت زندگی مادران کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 117-134]
 • رفیعی کته تلخ، عیسی بررسی تأثیر فضای مجازی بر هویت دینی جوانان روستایی (مطالعه موردی: دهستان بالارخ تربت حیدریه) [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 1-22]
 • رقیب، مائده سادات تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 39-56]
 • رقیبی، مهوش تأثیر آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر هوش هیجانی پسران کانون اصلاح و تربیت شهرکرمان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 108-124]
 • رقیبی، مهوش مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 75-90]
 • رقیبی، مهوش بررسی مقایسه ای سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 69-84]
 • رقیبی، مهوش بررسی نوع و عوامل خشونت خانگی علیه زنان در بین قبایل ترکمن استان گلستان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 73-96]
 • رقیبی، مهوش مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • رمضانی، ولی الله ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • ره پرداز، فاطمه نقش باور به دنیای عادلانه در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلو‌چستان [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • روحانی، عباس اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزای دارای اُفت تحصیلی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 49-74]
 • رودباری، مسعود فراوانی و متغیرهای مرتبط در نتیجه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی در کنکور سال 1384 [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]
 • رودباری، مسعود مقایسه جایگاه اجتماعی معلمان ابتدائی، راهنمایی و متوسطه استان سیستان و بلوچستان [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 1-14]
 • روشن، سیدعلیقلی بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 37-54]
 • روشن، علیقلی بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلب [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • رومیانی، یاراله موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 59-74]
 • ریگی کوته، بهزاد فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر عزت نفس دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 39-56]
 • رییس سعدی، رییس حسن تأثیر نیازهای روان‌شناختی بر جهت گیری آینده تحصیلی و هویت تحصیلی دانش آموزان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 25-46]

ز

 • زارع، اعظم مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]
 • زارع، حسین اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری حمایت‌گرایانه بر الگوهای فرزندپروری، افسردگی، اضطراب و استرس مادران و مشکلات رفتاری برونی‌‏سازی کودکان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 135-111]
 • زارع، علی اصغر نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • زارع، فهیمه مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 75-90]
 • زارع، مریم جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 117-134]
 • زارع پاک ضیابری، سیده فاطمه پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان بر اساس اهداف پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارع نژاد، امید بررسی مقایسه¬ای سنخ¬های شخصیتی افراد وابسته به هروئین، تریاک، سیگار و عادی بر اساس مدل پنج عاملی نئو [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 88-106]
 • زارع نژاد، زهره تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 221-243]
 • زارعی، اقبال خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 13-28]
 • زارعی، اقبال طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر برکاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرج [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 89-110]
 • زکی، محمدعلی بررسی‌ جامعه‌شناختی‌ نقش‌ عوامل ‌اجتماعی‌، رضایت‌ اجتماعی‌ و عزت‌نفس بر موفقیت‌ تحصیلی‌ [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 21-42]
 • زمانی، اصغر بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بر اساس عوامل تبیین‌کننده کیفیت آموزش عالی [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 75-96]
 • زمانی، بی بی عشرت مقایسه رفتارهای سازگاروناسازگاراجتماعی دانش اموزان وابسته وغیروابسته به بازیهای رایانه ای شهر اصفهان [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 41-60]
 • زمانی زاد، نسرین روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 135-166]
 • زمانی شالکوهی، بهادر پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در دانش آموزان از طریق دل‌بستگی به والدین و همسالان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • زندی، بهمن ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 135-158]
 • زندی نیا، زهره خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 13-28]
 • زوار، تقی پیش بینی رویکردهای یادگیری بر اساس باورهای خودکارآمدی دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 181-200]
 • زید ابادی، مهدیه تأثیر کاربردهای پداگوژیکی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودتنظیم‌گری دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نقش میانجی خودکارآمدی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 1-22]
 • زیرک، مهدی بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 145-170]
 • زین الدینی، زهرا اثربخشی سازگاری با مدرسه بر موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه: نقش حلقوی سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 243-212]
 • زین الدینی میمند، زهرا رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • زینالی، علی مدل علایق شغلی دانش‌آموزان: نقش هوش تحلیلی و موفقیت در درس‌های خاص [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 117-136]
 • زینلی پور، حسین خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 13-28]
 • زینلی پور، حسین بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • زینلی پور، حسین نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]

ژ

 • ژانوری، فاطمه نقش فاکتورهای شناختی توجه، سرعت پردازش و حافظه کاری در پیش بینی اختلال یادگیری ریاضی کودکان دبستانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 187-171]

س

 • سابقی، فرامرز تبیین رابطه اعتیاد به کار با کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • سابقی، فرامرز مقایسه اثربخشی روش فرنالد و روش نوروسایکولوژی بر بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 171-148]
 • ساجدی زاده، زینب مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر اسنادهای علّی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قشم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سارانی، عبدالله ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]
 • سارانی، فهیمه اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر کمک ‏طلبی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 1-28]
 • سالارپور، مسعود اثربخشی مثبت اندیشی بر خود پنداره تحصیلی و اضطراب امتحان دانش‌‌آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 117-89]
 • سالارزایی، امیرحمزه تحلیل رابطه بین سبک زندگی و تربیت جنسی نوجوانان شهر زاهدان با نگاهی به پیش‌گیری از جرم [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 73-96]
 • سایگانی، مریم سندرم فردا: رابطه سهل انگاری آموزشی با خود کارآمدی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 167-180]
 • سبحانی نژاد، مهدی تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • سبحانی نژاد، مهدی راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 29-56]
 • سبزیان، سعیده ارائه مدل علّی تأثیر ادراکات کیفیت کلاسی و عدالت آموزشی بر تقلّب تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 84-63]
 • سبزیان، سعیده اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپهر یگانه، شهربانو اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • سپهوند، تورج اثربخشی روش تدریس مبتنی بر نقشه مفهومی بر باورهای هوشی و درک مطلب دانش‌آموزان در درس علوم [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 62-48]
 • سجادیان، ایلناز اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 131-164]
 • سراوانی، ساناز نقش باورهای وسواسی و کمال گرایی در تصویر بدنی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر زاهدان [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 167-186]
 • سربی، محمد حسین تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • سرگزی، حسینعلی بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با گرایش به استفاده از روش های فعال تدریس (مورد: مراکز آموزش عالی استان گلستان) [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 47-70]
 • سرگزی، مهدی پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 139-158]
 • سرمدی، محمدرضا استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 135-184]
 • سعادتمند، سعید رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 71-92]
 • سعدی پور، اسماعیل اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 1-22]
 • سعدی پور، اسماعیل تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی مدرسه‌‌محور ‌‌مبتنی ‌‌بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 111-144]
 • سعیدی، احمد تاثیر بازیهای رایانه ای دوبعدی و سه بعدی بر توانایی فضایی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 95-112]
 • سعیدی، توحید تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 191-210]
 • سعیدی رضوانی، محمود مقایسه تاثیر روشهای تدریس سخنرانی ، بحث گروهی و ایفای نقش بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدفهای ارزشی درس دینی سال اول راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 29-44]
 • سعیدی رضوانی، محمود نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 18-36]
 • سلطانی، امان الله رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • سلطانی، امان الله رابطه ساختاری عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر (به منظور ارائه مدل مناسب) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 134-123]
 • سلطانی زاده، محمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانش‎آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 29-17]
 • سلم آبادی، مجتبی مقایسه میزان تاثیر روش تدریس یادسپاری با روش سنتی(سخنرانی) بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 115-134]
 • سلم آبادی، مجتبی تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • سلیمانی خشاب، عباسعلی پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]
 • سلیمانی فر، امید رابطه بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 83-104]
 • سلیمی، جمال مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 80-56]
 • سلیمی، حسین تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 91- 90 [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 83-102]
 • سلیمی، حسین اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلیمی، سمانه مدل یابی ساختاری تأثیر امید تحصیلی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجی خودکار آمدی تحصیلی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 73-62]
 • سماوی، سید عبدالوهاب تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • سماوی، سید عبدالوهاب بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]
 • سماوی، عبدالهادی ارائه مدل علی سرزندگی تحصیلی بر اساس نگرش تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و تحول مثبت جوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سماوی، عبدالوهاب ارائه مدل علی سرزندگی تحصیلی بر اساس نگرش تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و تحول مثبت جوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجری، بتول بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 17-28]
 • سهرابی، فرامرز ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • سهرابی شگفتی، نادره نقش واسطه گری سازگاری اجتماعی در بین الگوهای خانواده و سلامت روان نوجوانان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 237-256]
 • سیاح طرف زاده، ندا بررسی پایایی و روایی مقیاس تعارضِ کار- خانواده- تحصیل در دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 85-102]
 • سیادت، سید علی تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 39-56]
 • سیادت، سید علی بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 99-112]
 • سیادت، سید علی بررسی رابطه بین جو سازمانی با ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • سیادت، سیدعلی بررسی رابطه بین خودپنداری مدیران و عملکرد آنها از نظر دبیران مقطع متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی 80- 1379 [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 17-30]
 • سیداسماعیلی قمی، نسترن اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی کلامی بر اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهای جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) دانش‌آموزان کمرو [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 120-99]
 • سیداسماعیلی قمی، نسترن نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 33-20]
 • سیداسماعیلی قمی، نسترن اثربخشی آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 16-1]
 • سیداسماعیلی قمی، نسترن اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 67-53]
 • سیف، علی اکبر تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 57-74]
 • سیف درخشنده، سعید مدل‌یابی گرایش دانش‌آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه‌ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان‌شناختی آن [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 153-135]

ش

 • شاطریان محمدی، فاطمه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سخت‌ رویی مرتبط با مدرسه در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 21-46]
 • شاکری، رسول مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • شاکری کواکبی، مریم عنوان مقاله : تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 1-21]
 • شایان، نسرم تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 23-46]
 • شباهنگ، رضا مقایسه نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی در کاربران نوجوان انواع بازی‌های رایانه‌ای [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 198-175]
 • شجاعی، احمد بررسی اثربخشی مراسم معنوی اعتکاف در افزایش سلامت روانی و شادکامی دانش آموزان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 105-126]
 • شجاعی، علی اصغر اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی از طریق یادگیری معکوس [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 122-105]
 • شجاعی، مهلا مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • شریعت باقری، محمد مهدی ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 84-68]
 • شریف، سید مصطفی زمینه‌های تحقق برنامه ریزی استراتژیک درآموزش و پرورش (مطالعه موردی استان اصفهان) [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 75-90]
 • شریف، مصطفی بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • شریف الحسینی، مهدی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری حمایت‌گرایانه بر الگوهای فرزندپروری، افسردگی، اضطراب و استرس مادران و مشکلات رفتاری برونی‌‏سازی کودکان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 135-111]
 • شریفی، طیبه اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • شریفی، مهشید روابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر رشت [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 201-223]
 • شریفی راد، محمد صادق تاثیر تحقق قراردادهای روانشناختی بر پیامدهای رفتاری: بررسی نقش میانجی دلبستگی کارکنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز مقایسه خودپنداره دانشجویان ایرانی و افغانی [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 57-72]
 • شعبانی، احمد عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 23-38]
 • شعبانی، فرزانه رابطه بین خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با سازگاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی سال اول دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 83-104]
 • شفتی، عباس مقایسه سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش¬آموزان مدارس مقطع متوسطه دخترانه اصفهان: دارای آزمون ورودی - بدون آزمون ورودی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 57-74]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد بررسی تأثیر تدریس درس بلوغ و نوجوانی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به مسائل و مشکلات دوران بلوغ [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • شفیعی سروستانی، مریم نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • شفیعی سورک، سینا رابطۀ یادگیری خودنظم‌‌‌ده و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اشکذر [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 81-106]
 • شکرکن، حسین "اگر تقاضای کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد": پیشایندهای اجتناب از کمک طلبی در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 115-141]
 • شکری، امید تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 41-66]
 • شکری، امید رابطه ی نگرش های ناکارآمد با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش آموز: نقش میانجی گر تنظیم هیجان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 1-28]
 • شکوهی راد، مریم مدل‌یابی معادلات ساختاری سازگاری تحصیلی بر مبنای خودکارآمدی تحصیلی با میانجی-گری خستگی هیجانی در دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 13-1]
 • شمعونی اهوازی، شهلا تاثیر درمان شناختی-رفتاری گروهی بر کاهش نشانه های افسردگی در دختران نوجوان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 125-148]
 • شهابی، سمیرا تدوین مدل علّی هیجان‌های تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت با نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی و ارزش تکلیف [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 178-156]
 • شهامت، مهناز شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحمل و احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب در محیط مدرسه مطالعه موردی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 125-152]
 • شهبازی، مسعود بررسی رابطۀ هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی با سلامت روان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 39-58]
 • شهرکی نیا، بهنوش رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 127-148]
 • شهریاراحمدی، منصوره بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 143-166]
 • شهریاری، حسنیه جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 117-134]
 • شهسواری، فاطمه نگرش جوانان نسبت به خانواده [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 1-20]
 • شهنی، منیجه رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 47-70]
 • شهنی ییلاق، منیجه خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 89-110]
 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 23-50]
 • شهنی ییلاق، منیجه تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه تاثیر «بازی‌ توانبخشی شناختی رایانه‌ای توجه و حافظه» و «بازی‌های عملی توجه» بر توجه‌پایدار، بازداری پاسخ ، سرعت و صحت خواندن در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نشانگان نارسا‌خوانی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 47-29]
 • شیخ الاسلام، راضیه بررسی رابطه هوش عاطفی و پیشرفت تحصیلی با واسطه گری رضایت از تحصیل [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 1-20]
 • شیخ‌الاسلامی، راضیه پیش‌بینی نشاط ذهنی بر اساس بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای سبک‌های خودتنظیمی هیجانی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 23-52]
 • شیخ الاسلامی، راضیه پیش‌بینی پرخاشگری براساس الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 123-142]
 • شیخ الاسلامی، راضیه رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 123-152]
 • شیخ الاسلامی، راضیه بیگانگی تحصیلی در دانش‌آموزان: نقش کنترل روانی والدین و تأکیدات هدفی معلم [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 29-62]
 • شیخ الاسلامی، راضیه تبیین علّی احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بر اساس ذهن آگاهی و عدم درگیری اخلاقی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 1-24]
 • شیخ الاسلامی، علی پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 187-206]
 • شیخ الاسلامی، علی تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • شیخ الاسلامی، علی اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی کلامی بر اضطراب اجتماعی (ترس از ارزیابی منفی، اجتناب اجتماعی و اندوه در موقعیتهای جدید، اجتناب اجتماعی و اندوه عمومی) دانش‌آموزان کمرو [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 120-99]
 • شیخ الاسلامی، علی نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 33-20]
 • شیخ الاسلامی، علی اثربخشی آموزش مهارت‌های خوش‌بینی بر دلزدگی تحصیلی دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی ضعیف [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 16-1]
 • شیخ الاسلامی، علی اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 67-53]
 • شیخ دارانی، هما اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 131-164]
 • شیخی فیتی، علی اکبر پیش بینی عملکرد تحصیلی درس ریاضی از طریق باورهای انگیزشی (خودکار آمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 19-34]
 • شیخی فینی، علی‌اکبر طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ عوامل مؤثر برکاربرد یادگیری الکترونیک در دورۀ ابتدایی شهرستان کرج [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 89-110]
 • شیخی فینی، علی اکبر تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • شیخی فینی، علی اکبر بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • شیخی فینی، علی اکبر نقش سرمایه‌های اجتماعی و روانشناختی در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 41-28]
 • شیرازی، محمود نقش باور به دنیای عادلانه در پیش‌بینی رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه سیستان و بلو‌چستان [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 39-52]
 • شیرازی، محمود نقش باورهای وسواسی و کمال گرایی در تصویر بدنی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های شهر زاهدان [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 167-186]
 • شیرازی، محمود اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 97-116]
 • شیرازی، محمود پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در دانش آموزان از طریق دل‌بستگی به والدین و همسالان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 67-84]
 • شیرازی، محمود رابطه سبک‌های مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 27-14]
 • شیربگی، ناصر گرایش روز افزون به تدریس خصوصی تکمیلی: بررسی دیدگاه های دانش آموزان ، والدین و دبیران [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 75-103]
 • شیوندی چلیچه، کامران تدوین مدل پیامدهای روانی و اجتماعی اضطراب ناشی از پاندمی کووید19 [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صاحبی، فهیمه الساادت رابطۀ ارگونومی روانی/ اجتماعی و ادراکی/ حرکتی کلاسهای هوشمند با سلامتی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 29-48]
 • صاحب یار، حافظ اثربخشی آموزش معکوس بر جهت‌گیری هدف در یادگیری درس زبان انگلیسی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 17-1]
 • صادق زاده قمصری، علیرضا پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 1-32]
 • صادقی، جمال الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • صادقی نصرآبادی، ژیلا مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای برکاهش اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، ابراهیم بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 77-98]
 • صالحی، صادق بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان نسبت به زنان در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 77-98]
 • صبوری، حسن روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی‌گری سرمایه روان‌شناختی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 135-166]
 • صدری، مصطفی پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]
 • صدیق ارفعی، فریبرز رابطه فرسودگی تحصیلی با سلامت روان وهوش معنوی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 61-90]
 • صدیقی، شیما تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • صدیقی ارفعی، فریبرز رابطه عادات مطالعه، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 105-124]
 • صدیقی ارفعی، فریبرز اثربخشی آموزش هوش هیجانی با میانجی‌گری خودکارآمدی اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 35-17]
 • صرامی، غلامرضا رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • صرامی، غلامرضا ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 147-122]
 • صغری کربلایی هرفته، فاطمه بررسی رابطه بین مرکز کنترل درونی ـ بیرونی و پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن در دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 45-56]
 • صفایی، مریم هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 112-130]
 • صفرنواده، مریم تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 86-69]
 • صمدی، معصومه بررسی نقش دانش حرفه اى خودکارآمدی معلمان بر شیوه‌های ارتباطی مثبت و منفی آنان با دانش آموزان [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 105-126]
 • صمصامی، اعظم ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 84-68]
 • صنعتی زاده، فاطمه رابطه خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 54-40]
 • صوفی، صلاح تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق عزت نفس کلی ، خودپنداره تحصیلی ،راهبردهای یادگیری خود-تنظیم و انگیزش تحصیلی خود مختار [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 143-166]
 • صیاد، سحر اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده زوجین، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسرآن‌ها [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 89-65]
 • صیدی، محمدسجاد بررسی نقش واسطه ای کیفیت زندگی خانوادگی در رابطه بین استرس والدگری و مشکلات رفتاری فرزندان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 131-154]

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید اثربخشی ترکیب بازتوانی شناختی(کامپیوتری) و نوروفیدبک بر اختلال یادگیری خاص ( ریاضی، خواندن و نوشتن) در کودکان دبستانی منطقه ٥ تهران [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-75]
 • ضرغامی، سعید تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]
 • ضرغامی، سعید تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر کریستوفر وینچ [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 59-92]

ط

 • طارمیان، فرهاد ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • طالب زاده نوبریان، محسن تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران دربارة تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 126-142]
 • طالبی، مریم تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 59-76]
 • طالع پسند، سیاوش نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 103-122]
 • طالع پسند، سیاوش اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]
 • طالع پسند، سیاوش ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 209-236]
 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 102-74]
 • طالع پسند، سیاوش کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهر، محبوبه بررسی اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر عزت نفس و سازش‌یافتگی کودکان با اختلال اضطراب جدایی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-85]
 • طاهرپور، فاطمه نقش نشاط کاری در رفتار نوآورانه با توجه به میانجی گری سرمایه روان شناختی در معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-50]
 • طاهریان، مونا مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی ‏دانشجویی و انگیزش تحصیلی ‏در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‎‌‎های دولتی شهر تهران [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 185-210]
 • طباطبائی، خدیجه سادات اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]
 • طباطبائی، سید موسی اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 1-22]
 • طهماسب زاده شیخلار، داود تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدائی براساس فرایندهای تفکر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 93-130]

ظ

 • ظفری، سارا رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]

ع

 • عابدی، احمد هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • عابدی، مسعود مقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در دانشجویان مشروط و عادی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 1-20]
 • عابدین، علیرضا مقایسه ی متغیرهاى هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله اى در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسرى [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 109-124]
 • عارفی، محبوبه تحلیل رویکرد عدم تمرکز در نظام آموزشی ایران مبتنی بر منابع انسانی [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 85-102]
 • عارفی، مژگان اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • عالی، مهدیه مقایسه هوش هیجانی و توانایی‌شناختی در دانشجویان با پاسخ وانمود و عادی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 110-98]
 • عالی پور، سیروس خودکارآمدی و هدف‌های پیشرفت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 89-110]
 • عالیپور، سیروس رابطه علّی انگیزش تحصیلی و رویکردهای مطالعه با میانجی گری راهبردهای مقابله ای [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 107-134]
 • عبادی نیا، قربان اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 91-114]
 • عباسی، حمید رضا اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 97-116]
 • عباسی، قدرت الله بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • عباسی، محمد بررسی نقش تعدیل‌گری ذهن‌آگاهی در رابطة بین استرس و سازگاری تحصیلی دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 83-104]
 • عباسی اصل، رؤیا ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • عبدالرضاپور، پریسا تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر بهبود عملکرد زبان‌آموزان انگلیسی در مهارت‌های چهارگانه [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 76-97]
 • عبداللهی، محمد حسین اثربخشی آموزش تفکر نقاد مبتنی بر مدل پاوئل-الدر بر مهارت تفکر نقاد دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 29-20]
 • عبداللهی، محمدحسین تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر کریستوفر وینچ [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 59-92]
 • عبداللهی طزرجان، زهرا رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 1-20]
 • عبدالهی، مریم تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 159-172]
 • عبدی، عالیه نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • عبدی زرین، سهراب رابطه بین اشتیاق تحصیلی، هویت تحصیلی و پایستگی تحصیلی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 122-103]
 • عجم، علی اکبر بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 145-170]
 • عدیلی، شهرزاد اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 54-42]
 • عرب، علی رابطه امید به زندگی، نگرش به رفتار بزهکارانه و تجربه مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس شیرآباد و مرکز شهر زاهدان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 149-168]
 • عرب، علی نقش هوش اخلاقی در پیش بینی جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 19-1]
 • عربزاده، مهدی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده رویکرد معلم به تدریس تریگول [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-53]
 • عرب عامری، محمد سنجش مقیاس پنج مؤلفه‌ای اشتیاق دانش‌آموز در مدرسه [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 77-92]
 • عرفانی، نصراله نقش واسطه‌ای انگیزش یادگیری در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر‌اساس راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 167-198]
 • عریضی، حمید رضا اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 165-190]
 • عریضی، حمیدرضا هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • عریضی، حمیدرضا مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 157-176]
 • عزیزی، سعدی بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]
 • عزیزی محمودآباد، مهران اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 165-190]
 • عزیزی نژاد، بهاره تأثیر آموزش چرتکه بر خلّاقیّت و خودکارآمدی دانش‌آموزان دورة ابتدایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 199-224]
 • عسکری، پرویز بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 257-275]
 • عسکری، فهیمه اثربخشی سازگاری با مدرسه بر موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه: نقش حلقوی سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 243-212]
 • عسگری، علی مهارت های اجتماعی - هیجانی کودکان پیش‌از دبستان: یک مقایسه جمعیت‌شناختی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 27-44]
 • عشایری، حسن تأثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 23-46]
 • عصاره، علیرضا بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 1-28]
 • عطادخت، اکبر مدل‌یابی گرایش دانش‌آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه‌ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان‌شناختی آن [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 153-135]
 • عطار خامنه، فاطمه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری مطالعه فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 57-74]
 • عطاری، یوسفعلی ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 97-116]
 • عظیم پور، علی رضا مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت‌‌های مطالعه و یادگیری با خودآموزی کلامی بر اضطراب امتحان دانش‌‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 171-198]
 • عظیم پور، علیرضا بررسی تاثیر آموزش "فلسفه برای کودکان" بر تحول اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران در سال 1387 [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 65-82]
 • علائی خرائم، رقیه رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 105-126]
 • علامه، عاطفه تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • علوی، سید حمیدرضا بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 21-56]
 • علوی، سیدحمیدرضا نگرش جوانان نسبت به خانواده [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 1-20]
 • علوی، سیدحمیدرضا نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 15-34]
 • علوی، سیدحمیدرضا بررسی میزان رفتار منطقی و اثر بخشی ارتباطات و رابطه بین آنها در اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • علی احمد، مرتضی اثربخشی آموزش مؤلفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 185-202]
 • علی اسماعیلی، عبدالله اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی از طریق یادگیری معکوس [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 122-105]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز جنسیت، نقش های جنسیتی و اضطراب در دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی شهرستان زابل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 117-134]
 • علیبازی، هوشنگ بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 83-104]
 • علیپور، احمد اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری حمایت‌گرایانه بر الگوهای فرزندپروری، افسردگی، اضطراب و استرس مادران و مشکلات رفتاری برونی‌‏سازی کودکان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 135-111]
 • علیپور، الهه تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 191-210]
 • علیزاده، افسانه پیش‌بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس ناگویی خلقی، هیجانات منفی و عزت‌ نفس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 69-88]
 • علیزاده، امیر رابطه ساختار کلاس درس با مشارکت فعّال دانشجویان در دانشگاه: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 135-117]
 • علیزاده، یاسر رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 23-50]
 • علیزاده صحرائی، ام هانی رابطه اعتیاد به اینترنت باعملکرد خانواده وسلامت روان در دانش اموزان [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 59-82]
 • علیزاده فرد، سوسن تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 161-180]
 • علی صوفی، حمید نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 97-85]
 • عمرانیان، معصومه پیش‌بینی پرخاشگری براساس الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه‌گری رضایت از زندگی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 123-142]
 • عنایتی، مهناز اثربخشی بازی درمانی والد-کودک بر بهبود عملکرد خواندن در دانش آموزان 8 تا 10 ساله درگیر با اختلال یادگیری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 113-100]
 • عیسی زادگان، علی رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، خلاقیت هیجانی، عملکرد تحصیلی با بهداشت روانی در دانشجویان [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 71-92]
 • عیسی زادگان، علی تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید برکاهش خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی شبانه روزی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 91- 90 [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 83-102]
 • عیسی زادگان، علی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان کم‌پیشرفت مدارس متوسطه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • عیسی زادگان، علی بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • عیسی زادگان، علی بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 181-206]
 • عیسی نژاد، امید تاثیر آموزش فرزندپروری مثبت به والدین بر مشکلات رفتاری و مسئولیت پذیری دانش آموزان پرخاشگر دوره ابتدایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 191-210]

غ

 • غریبی، ملیحه بررسی رابطۀ بیش‌‌فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته‌‌نویسی دانش‌‌آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 145-170]
 • غضنفری، احمد اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • غفاری، خلیل اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • غفاری، عذرا اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 26-1]
 • غفاریان، حدیثه تأثیر آموزش مبتنی برشفقت بر کنترل عواطف دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 214-193]
 • غلامرضایی، سیمین مقایسه تأثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، تن‌آرامی و دارودرمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر تیزهوش [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 62-36]
 • غلامرضایی، صبا مقایسه تأثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، تن‌آرامی و دارودرمانی در کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر تیزهوش [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 62-36]
 • غلام زاده، حانیه مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-196]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]

ف

 • فاضل بخششی، محمود تاثیر یک برنامه منتخب ورزشی ( هوازی ) بر کاهش اضطراب در معتادین [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 35-44]
 • فتاحی، امید اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 84-63]
 • فتح آبادی، جلیل پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 125-141]
 • فتحی، آیت اله رابطه باورهای ضمنی هوشی با تعلل‌ورزی دانشجویان و نقش میانجی خودتنظیمی‌ یادگیری [دوره 10، شماره 17، 1392، صفحه 127-145]
 • فتحی، فتانه رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • فتحی، فتانه فرا تحلیل مطالعات هوش اخلاقی [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 247-270]
 • فتحی آذر، اسکندر اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن‌آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل‌ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 241-275]
 • فتحی آذر، اسکندر اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 26-1]
 • فتحی اذر، اسکندر بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 57-72]
 • فتحی واجارگا، کوروش راهکارهای توسعه و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 29-56]
 • فخاری زاده، سعید کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فخری، زهرا اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری حمایت‌گرایانه بر الگوهای فرزندپروری، افسردگی، اضطراب و استرس مادران و مشکلات رفتاری برونی‌‏سازی کودکان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 135-111]
 • فرج اللهی، مهران استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 135-184]
 • فرج پور، نیلوفر تدوین ابزار سنجش درک مفهومی علوم پایه هشتم و تعیین رابطه آن با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 53-68]
 • فرجی، ماهرخ اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • فرح بخش، کیومرث تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • فرخ زاده، محمد حسن نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفرینی "مطالعه موردی: نظام آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی" [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 95-112]
 • فرخی، نورعلی مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی، تنظیم هیجانی و حافظه‌ی کاری در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 19-1]
 • فرخی، نورعلی تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]
 • فرخی پور، سجاد ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]
 • فردانش، هاشم پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 1-32]
 • فردین، محمدعلی وارسی مسیر رابطه میان مهارتهای ارتباطی، سازگاری فردی و مولفه های روان شناسی مثبت نگر در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان مشهد [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 138-153]
 • فرزاد، ولی الله نقش میانجی‌گری درگیری‌تحصیلی در رابطه خودتعیین‌گری و مدیریت ‎زمان دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوّم [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 110-80]
 • فرزاد، ولی اله اثربخشی آموزش تفکر نقاد مبتنی بر مدل پاوئل-الدر بر مهارت تفکر نقاد دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 29-20]
 • فرقدانی، آزاده بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سخت‌ رویی مرتبط با مدرسه در دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 21-46]
 • فرنام، علی اثربخشی آموزش رفتارهای سالم (با تأکید بر حل مسئله) بر سبک‌های حل مسئله و راهبردهای مقابله‌ای سازنده در نوجوانان دانش آموز [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 89-108]
 • فرنام، علی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارضات والد – نوجوان در بین دانش‌آموزان پسر [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 149-176]
 • فرنام، علی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش امیدواری و کاهش هیجانات منفی دانش‌آموزان پسر پایه نهم [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 223-246]
 • فرنام، علی نقش الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی- اجتماعی کلاس درس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 144-121]
 • فرنام، علی وارسی مسیر رابطه میان مهارتهای ارتباطی، سازگاری فردی و مولفه های روان شناسی مثبت نگر در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان مشهد [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 138-153]
 • فرنام، علی رابطه همدلی، خودکارآمدی و زورگویی با نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-110]
 • فرهنگ، ابوالقاسم بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • فرهنگ، ابولقاسم بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 1-14]
 • فروغی، بهروز اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت توجه دانش‌آموزان متوسطه اول شهرستان لردگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقیهی، فریبا رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 177-208]
 • فلاح نودهی، معصومه سنجش روابط علی بین مهارتهای تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجیگری احساسات مثبت و منفی و کنترل ادراک‌شده با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 1-38]
 • فلسفی نژاد، محمدرضا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]
 • فولادچنگ، محبوبه بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 23-38]
 • فولادچنگ، محبوبه رابطۀ جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای سرزندگی تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 51-80]
 • فولادچنگ، محبوبه تأثیر استفاده از راهبردهای شناختی بر بهبود حافظة کاری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 126-114]
 • فیروزی، علی اصغر اثربخشی خانواده‌درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده زوجین، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسرآن‌ها [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 89-65]
 • فیض آبادی فراهانی، زهرا فراوانی و متغیرهای مرتبط در نتیجه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی در کنکور سال 1384 [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 65-84]

ق

 • قائدی، یحیی تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 21-48]
 • قائدی، یحیی تبیین نسبت میان برنامه فلسفه برای کودکان با فلسفه یادگیری از منظر کریستوفر وینچ [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 59-92]
 • قاسم زاده، سجاد بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 181-206]
 • قاسمی، سحر رابطه بین شخصیت والدین و طرد و پذیرش کودکان توسط آنها [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 131-144]
 • قاسمی، علی بررسی نقش تأکیدات هدفی والدین در خود تنظیمی یادگیری دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 69-86]
 • قاسمی، علی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده رویکرد معلم به تدریس تریگول [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-53]
 • قاسمی، ندا اثربخشی مداخله آنلاین بازی درمانی مبتنی بر روابط والد- کودک (فیلیال تراپی) بر رفتار خوردن کودکان پیش دبستانی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 54-42]
 • قاسمی نژاد، محمدعلی نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • قاضی طباطبایی، سید محمود پیش‌بینی خلاقیت دانش‌آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 132-148]
 • قافله باشی، مهدیه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 133-156]
 • قایدی، یحیی اثربخشی آموزش تفکر نقاد مبتنی بر مدل پاوئل-الدر بر مهارت تفکر نقاد دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 29-20]
 • قبادیان، مسلم ارائه مدل علّی ادراک از محیط سازنده‌گرای اجتماعی و جهت‌گیری‌های انگیزشی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی و انتظار پیامد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 63-22]
 • قدسی، احمد ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 209-236]
 • قدم پور، عزت اله رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 105-126]
 • قدم پور، عزت اله نقش خوش‌بینی‎تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش‎بینی خودناتوان‎سازی تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 207-240]
 • قربان جهرمی، رضا تأثیر همدلی در رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی: نقش میانجی کفایت اجتماعی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 120-137]
 • قربانی نیا، فاطمه سادات اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • قره آغاجی، سعید اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن‌آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل‌ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 241-275]
 • قلاوندی، حسن بررسی راههای بهبود مناسبات خانه و مدرسه از دیدگاه آموزگاران [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 27-36]
 • قلی زاده، آذر بررسی ویژگیهای روانی و اجتماعی همسران افراد معتاد و شیوه های مقابله آنها با اعتیاد همسرانشان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 43-64]
 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • قنبرپور گنجاری، مهرداد نقش الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی- اجتماعی کلاس درس اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه دانش‌آموزان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 144-121]
 • قنبری، حمید رضا کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی - تربیتی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 145-170]
 • قنبری، نسیم تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر بهبود عملکرد زبان‌آموزان انگلیسی در مهارت‌های چهارگانه [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 76-97]

ک

 • کارشکی، حسین نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 18-36]
 • کارشکی، حسین جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • کارگر، فاطمه نقش واسطه‌ای خودپنداشت تحصیلی در رابطه بین ادراک از جوّ مدرسه و تحصیل‌گریزی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 156-135]
 • کاظم پور، صدیقه سنجش میزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر همدان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 122-103]
 • کاظمی، اکرم تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران دربارة تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 126-142]
 • کاظمی، سجاد تاثیر هوش‌معنوی و هوش‌هیجانی بر خلاقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 68-55]
 • کاظمی، یحیی بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 89-111]
 • کاظمی، یحیی بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلب [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 67-78]
 • کاظمی، یحیی علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 77-94]
 • کاظمی، یحیی مقایسه تاثیر روشهای تدریس سخنرانی ، بحث گروهی و ایفای نقش بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به هدفهای ارزشی درس دینی سال اول راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 29-44]
 • کاظمی، یحیی رابطه خویشتن‌داری، خلاقیت و سبک‌های رهبری [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 54-40]
 • کاظمی، یحیی تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 221-243]
 • کاظمی، یحیی اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 211-229]
 • کاظمی، یحیی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله با رویکرد قصه گویی بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی زهرانی، حمید اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی یادگیری دانش‎آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 29-17]
 • کجباف، محمدباقر بررسی رابطه مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 1-22]
 • کدیور، پروین رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 103-122]
 • کدیور، پروین بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده رویکرد معلم به تدریس تریگول [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-53]
 • کرامتی، انسی واکاوی لطیفه های تبادل شده ی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 103-122]
 • کرامتی، هادی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تجدید نظر شده رویکرد معلم به تدریس تریگول [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 76-53]
 • کرد، بهمن نقش خوددلسوزی در پیش بینی استرس تحصیلی دانشجویان: با واسطه گری انگیزش درونی و بیرونی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 127-144]
 • کرد، بهمن نقش خوددلسوزی و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی استرس تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 109-126]
 • کرد، بهمن ارتباط شکفتگی و شفقت‌ورزی به خود در میان دانشجویان ایرانی و سوئدی (مطالعه بین فرهنگی) [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 65-49]
 • کرد*، بهمن پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 207-230]
 • کرد*، بهمن ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 155-184]
 • کرد تمینی، بهمن سندرم فردا: رابطه سهل انگاری آموزشی با خود کارآمدی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 167-180]
 • کرد تمینی، بهمن پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 139-158]
 • کردنوقابی، رسول تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 85-104]
 • کردنوقابی، رسول شناسایی نقش سرعت پردازش ( زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 49-29]
 • کرمی، امیر مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • کرمی، مرتضی جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • کرن، مارگارت اثر‌بخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر افسردگی، بهزیستی و پیشرفت تحصیلی ‏دانش‌آموزان در دروس‌ ریاضیات و علوم تجربی [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 49-82]
 • کریم زاد حق، پریناز مدل علایق شغلی دانش‌آموزان: نقش هوش تحلیلی و موفقیت در درس‌های خاص [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 117-136]
 • کریمی، صبری پیش بینی تنظیم هیجانی بر اساس شفقت ورزی به خود و تن انگاره دانشجویان [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 207-230]
 • کریمی، کامبیز شناسایی نقش سرعت پردازش ( زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 49-29]
 • کریمی، محمد مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 80-56]
 • کریمیان، حیدر ارتباط نگرش زبانی و سبک‌های یادگیری وابسته/نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 135-158]
 • کریمیان پور، غفار پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 187-206]
 • کشت‌ورز کندازی، احسان نقش واسطه‌ای خودپنداشت تحصیلی در رابطه بین ادراک از جوّ مدرسه و تحصیل‌گریزی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 156-135]
 • کلیائی، لیلا پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • کهدویی، سمیه تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • کهرازئی، فرهاد بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 1-16]
 • کهرازئی، فرهاد بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی و مقایسه آنان با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 65-76]
 • کهرازئی، فرهاد وارسی مسیر رابطه میان مهارتهای ارتباطی، سازگاری فردی و مولفه های روان شناسی مثبت نگر در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان مشهد [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 138-153]
 • کهرازهی، فرهاد فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان‌شناختی بر عزت نفس دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 39-56]
 • کهرازهی، فرهاد نقش سبک های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان کلاس سوم دوره راهنمایی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 207-220]
 • کهولت، نعیمه رابطه‌ی سبک‌های هویت و شادی در دانشجویان دانشگاه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 87-108]
 • کیانی، زینب بررسی مقایسه‌ای احساس شادکامی دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ دوم شهرستان زاهدان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 199-216]
 • کیخا، زهرا تاثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی تسهیم دانش [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 172-145]
 • کیخا، صفیه پیش‌بینی نقش خودکارآمدی براساس مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 123-144]
 • کیخا، عالمه بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 21-38]

گ

 • گراوند، هوشنگ ارائه مدل علّی ادراک از محیط سازنده‌گرای اجتماعی و جهت‌گیری‌های انگیزشی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی و انتظار پیامد [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 63-22]
 • گراوند، هوشنگ ارائه مدل علّی تأثیر ادراکات کیفیت کلاسی و عدالت آموزشی بر تقلّب تحصیلی با توجه به نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 84-63]
 • گراوند، هوشنگ اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه دوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرگیج سالم، طاهره نقش پیش بینی کنندگی انگیزش تحصیلی در ارتباط با سبک‌های هویت و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 83-112]
 • گل پرور، فرشته تحلیل کانونی رابطه باورهای معلمان درباره قلدری دانش آموزان با راهبردهای مدیریت رفتار در کلاس [دوره 13، شماره 24، 1395، صفحه 127-150]
 • گل پرور، محسن عوامل اخلاقی و ارزشی مرتبط با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 73-88]
 • گل پرور، محسن تفاوت زنان و مردان در ارتباطات جهت گیری ارزشی شخصی و علاقه مندی به پول با باورهای دنیای عادلانه و نا عادلانه [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 45-62]
 • گل پرور، محسن اثر‌بخشی آموزش کاهش آسیب و برنامه مداخله ماتریکس بر اهمال‌کاری تحصیلی در دختران دانش‌آموز آسیب‌دیده از رابطه با جنس مخالف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 131-164]
 • گل پرور، محسن مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای طرحواره محور کمال گرایی تحصیلی با آموزش شناختی-رفتاری بر اضطراب امتحان و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دارای کمال‌گرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلچوبی، رمضانعلی بررسی سبکهای دلبستگی و هیجان خواهی بعنوان پیش بین های وابستگی به تلفن همراه در بین نوجوانان [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 53-76]
 • گلستان جهرمی، فاطمه بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 79-98]
 • گلستانی، طاهره بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • گلستانی، طاهره پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس سبک های فرزندپروری، کمالگرایی و تفکر خلاق در دانش آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 15-1]
 • گلستانی، علیرضا اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • گلشنی، فاطمه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 133-156]
 • گل محمدیان، محسن بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 113-130]
 • گنجی، حمزه تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق عزت نفس کلی ، خودپنداره تحصیلی ،راهبردهای یادگیری خود-تنظیم و انگیزش تحصیلی خود مختار [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 143-166]
 • گودرزی، اکرم بررسی رابطه بین جو سازمانی با ویژگی‌های شخصیتی مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • گودرزی، ماندانا رابطه باورهای دینی، معرفت شناختی و عدالت اخلاقی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی سازش‌یافتگی اجتماعی دانشجویان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 22-1]

ل

 • لطیفیان، مرتضی ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 91-114]
 • لطیفیان، مرتضی رابطة هوش عمومی و استدلال اخلاقی: نقش واسطه‎گری ابعاد هویت اخلاقی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 63-86]
 • لواسانی، مسعود تدوین و ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزش خلاق بر نشاط معنوی ، تفکر خلاق و مهارت حل مساله در دانشجویان دانشگاه های مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • لیاقتدار، محمدجواد اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 165-190]

م

 • محبی، مینا پیشایندها و پیامدهای تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان دختر: نقش حمایت خودمختاری والدین، معلم و کنترل ادراک شده [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 113-138]
 • محرابی زاده هنرمند، مهناز تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 169-206]
 • محسن تبار فیروزجائی، سپیده تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • محسن تبار فیروز جایی، سعید تدوین مدل تاب‌آوری با توجه به سبک‌های هویتی و احساس شکست در میان معلمان متأهل شهر بابل [دوره 14، شماره 28، 1396، صفحه 231-252]
 • محسنیان، آصفه رابطۀ منبع کنترل با تجربۀ غرقگی و توانمندسازی روان‌‌شناختی معلمان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 217-242]
 • محققی، حسین تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 159-172]
 • محمدرضایی، علی بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 143-166]
 • محمدرضایی، علی هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 112-130]
 • محمد زاده، علی رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 159-180]
 • محمدزاده، رجبعلی الگویابی خلاقیت در ارتباط بین سیستم‌های مغزی رفتاری با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 13-1]
 • محمدزاده، سروره فرا تحلیل مطالعات هوش اخلاقی [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 247-270]
 • محمدزاده، علی رابطه ساختار کلاس درس با مشارکت فعّال دانشجویان در دانشگاه: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 135-117]
 • محمدزاده، منیره تاثیر آموزش درس علوم تجربی پایه هفتم بر اساس رویکرد ساختن گرایی برسبک های شناختی دانش آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 86-69]
 • محمدی، امین تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 68-86]
 • محمدی، پروانه تأثیر تدریس مبتنی بر ابزارهای آموزشی هنری بر تحلیل رفتگی تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 50-30]
 • محمدی، فاطمه اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • محمدی، مهدی عنوان مقاله : تأثیر طول پاره گفتار بر حسب هجا، تکواژ و واژه بر وقوع لکنت در کودکان لکنتی پیش دبستانی 6-4 سال فارسی‌زبان [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 1-21]
 • محمدی، یسری پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 187-206]
 • محمدی پور، محمد مدل علّی توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان بر اساس مهارت تفکر انتقادی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 52-27]
 • محمدی صادق، سعید تاثیر شبکه های اجتماعی و رفتار های اجتماعی بر رویه تحصیلی دانش آموزان (مطالعه موردی:دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه1و2زاهدان) [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 145-168]
 • محمدی فر، محمد علی اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • محمدی فر، محمد علی رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-28]
 • محمدی فر، محمد علی کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی فر، محمدعلی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 209-236]
 • محمدی فر، محمدعلی اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 203-222]
 • محمدی فر، محمدعلی نقد و بررسی ابزارها و روش های تشخیص اختلال ریاضی در ایران [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 98-77]
 • محمدی فر، محمدعلی مقایسه اثربخشی روش فرنالد و روش نوروسایکولوژی بر بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 171-148]
 • محمدی نسب، حمیده نیازهای نوجوانان در رابطه‌ی والد - فرزندی، یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 80-63]
 • محمودزاده، سپیده نقش سیستم‌‌‌‌های مغزی-رفتاری و تیپ‌‌‌‌های صبحی-عصری در پیش‌‌‌‌بینی اختلالات رفتاری دانش‌‌‌آموزان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 35-58]
 • محمودنژاد، خاتون تأثیر استفاده از راهبردهای شناختی بر بهبود حافظة کاری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 126-114]
 • محمودی، هیوا ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 155-184]
 • محمودیان، حسن مقایسه هوش هیجانی و توانایی‌شناختی در دانشجویان با پاسخ وانمود و عادی [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 110-98]
 • مرادزاده، عبدالباسط بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 37-54]
 • مرادی، امید اثربخشی بسته آموزشی تاب‌آوری تحصیلی، دلبستگی به مدرسه، خودپنداره تحصیلی و درگیری تحصیلی بر سازگاری تحصیلی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 84-63]
 • مرادی*، مرتضی پیش بینی ابعاد بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ابعاد سبک دلبستگی و عزت نفس [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 135-174]
 • مرزیه، افسانه بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به دوره شبانه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 103-112]
 • مرزیه، افسانه بررسی رابطه بین افسردگی و میزان اعتقادات مذهبی در بین دانش آموزان پایه دوم دبیرستانهای شهر زاهدان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 111-123]
 • مرزیه، افسانه پیش‌بینی خلاقیت دانش‌آموزان با توجه به متغیرهای حمایت خودمختاری ادراک شده، ساختار ادراک شده و جنسیت [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 132-148]
 • مرزیه، افسانه نقش پیش بینی کنندگی انگیزش تحصیلی در ارتباط با سبک‌های هویت و راهبردهای فراشناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 83-112]
 • مرزیه، افسانه رابطة انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با اضطراب درس آمار دانشجویان [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 37-62]
 • مرزیه، افسانه رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 177-208]
 • مرزیه، افسانه نقش میانجی گری کمال گرایی در رابطه جهت گیری هدفی با مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 154-177]
 • مرزیه، افسانه رابطه‌ی ساختار هدفی کلاس با درگیری تحصیلی و سازگاری اجتماعی با تأکید بر نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت اجتماعی [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 194-172]
 • مرزیه، افسانه نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 97-85]
 • مروتی، ذکرالله رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • مروتی، ذکرالله روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 181-200]
 • مریدی، علی اصغر مقایسه راهبرد‌های نظم جویی شناختی هیجان ، بهوشیاری و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان استعداد درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید 19 [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 104-87]
 • مشکانی، محمد مقیاس مهارتهای زندگی:تدوین وهنجاریابی،ابزاری معتبربرای سنجش مهارتهای زندگی دانش اموزان ابتدایی [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 1-22]
 • مشکانی، محمد اثربخشی آموزش راهبردهای سازماندهی و خودآموزی بر کاهش مشکلات درسی دانش آموزان با اختلالات یادگیری [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 91-114]
 • مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی پیش بینی امیدواری براساس دشواری تنظیم هیجانی و نگرش های مذهبی در دانشجویان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 192-173]
 • مصر آبادی، جواد رابطه بین هیجانهای پیشرفت و باورهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 159-180]
 • مصطفی پور، احسان ارائه الگویی از مداخله تکوینی-‌‌ تعاملی پویا برای تغییر‌پذیری شناختی و بهبود یادگیری دانش‌آموزان مضطرب: ترکیب تدریس و روان‌درمانی در کلاس زبان انگلیسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 107-130]
 • مظاهر، فاطمه نقش واسطه‌ای خودپنداشت تحصیلی در رابطه بین ادراک از جوّ مدرسه و تحصیل‌گریزی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 156-135]
 • مظاهری، مهرداد ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش اموزانmslss [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 81-100]
 • مظاهری، مهرداد مقایسه ی عناصر آزمون ترسیم درخت در کودکان 9– 7 ساله ی مبتلا به اختلال نارساخوانی و کودکان عادی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 75-90]
 • مظاهری، مهرداد کاربرد سیستم های فازی در اندازه گیری های آموزشی - تربیتی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 145-170]
 • مظاهری، مهرداد مقایسة‌ سبک‌های هویت و کیفیت دوستی در دانش‌آموزان دختر و پسر [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 123-144]
 • مظاهری، مهرداد بررسی مقایسه‌ای احساس شادکامی دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطۀ دوم شهرستان زاهدان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 199-216]
 • مظاهری، مهرداد نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 158-145]
 • مظاهری، مهرداد نقش فاکتورهای شناختی توجه، سرعت پردازش و حافظه کاری در پیش بینی اختلال یادگیری ریاضی کودکان دبستانی [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 187-171]
 • مظاهری تهرانی، ممحمد علی نیازهای نوجوانان در رابطه‌ی والد - فرزندی، یک مطالعه‌ی کیفی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 80-63]
 • مظفری، زینب اثربخشی آموزش تفکر نقاد مبتنی بر مدل پاوئل-الدر بر مهارت تفکر نقاد دانش‌آموزان [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 29-20]
 • مظلومیان، سعید مدل علی جو روانی ـ اجتماعی کلاس و احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 212-178]
 • معینی کیا، مهدی مدل یابی اثربخشی خودارزیابی بر پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه استان قم با میانجیگری خودتنظیمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 51-72]
 • مقدم، اعظم بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 99-112]
 • مقدم فر، نصیره تأثیر همدلی در رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی: نقش میانجی کفایت اجتماعی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 120-137]
 • مکتبی، غلامحسین رابطه ی سبک های اسنادی با افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان اهواز [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 47-70]
 • مکتبی، غلامحسین روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 181-200]
 • مکوندی، بهنام بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 257-275]
 • مکوندی، بهنام اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 97-122]
 • ملایی پلی، جمیله مقایسۀ اثربخشی آموزش مهارت‌‌های مطالعه و یادگیری با خودآموزی کلامی بر اضطراب امتحان دانش‌‌آموزان دختر [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 171-198]
 • ملک شاهی، علیرضا اثربخشی آموزش ریاضی مبتنی بر بازی بر مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پیش دبستانی از طریق یادگیری معکوس [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 122-105]
 • ملکی، بهرام مدل علّی مشارکت تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و سرمایه روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 144-127]
 • منشئی، غلامرضا اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 27-58]
 • منظری توکلی، حمدالله رابطه ساختاری عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر (به منظور ارائه مدل مناسب) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 134-123]
 • منظری توکلی، حمداله اثربخشی سازگاری با مدرسه بر موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه: نقش حلقوی سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 243-212]
 • منظری توکلی، علیرضا اثربخشی سازگاری با مدرسه بر موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه: نقش حلقوی سبک زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 243-212]
 • مهاجر بادکوبه، مرضیه ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش اموزانmslss [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 81-100]
 • مهپویا، رضا تأثیر آموزش تئوری انتخاب بر راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 161-180]
 • مهدوی، عابد اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • مهدوی غروی، مریم هنجاریابی پرسشنامه ادراکات محیط یادگیری (PES-HS [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 112-130]
 • مهدوی فر، سوسن بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • مهدویه، مهین ارائة مدل علّی پیش‌بینی باورهای انگیزشی بر‌اساس توانایی‌های فراشناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 87-114]
 • مهدیان، حسین نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیش‌بینی هیجان‌‌‌های تحصیلی دانش‌‌آموزان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 243-270]
 • مهدیان، حسین مدل علّی توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان بر اساس مهارت تفکر انتقادی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت و نگرش به ریاضیات [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 52-27]
 • مهدیان، حسین اثربخشی امید درمانی گروهی بر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 102-77]
 • مهدی پور، یوسف الگوی سواد سنجش و ارزشیابی برنامه درسی معلمان دوره ابتدایی: فرا ترکیب براساس مدل اروین [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدی نژاد، ولی بررسی میزان حساسیت دبیران نسبت به انواع بی انضباطی های دانش آموزان [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 75-94]
 • مهدی نژاد، ولی اثربخشی روش یاددهی- یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته علوم تربیتی ورودی سال 1395 پردیس شهید مطهری دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 97-116]
 • مهدی نژاد، ولی رابطه همدلی، خودکارآمدی و زورگویی با نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 135-110]
 • مهدی نژاد، ولی ادراک دانشجویان درباره‌ی میزان یادگیری از طریق آموزش‌های مجازی در دوره‌ی همه‌گیری کووید-19 و مقایسه‌ی آن با آموزش‌های حضوری [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 160-145]
 • مهدی نژاد گرجی، گلین اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • مهرابی زاده، مهناز رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 113-132]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز ساخت و اعتبار یابی مقیاس اندازه گیری الگوی سخت تربیتی والدین [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 97-116]
 • مهرام، بهروز واکاوی لطیفه های تبادل شده ی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی از حیث همسویی با اهداف پرورشی [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 103-122]
 • مهرام، بهروز نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفرینی "مطالعه موردی: نظام آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی" [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 95-112]
 • مهرام، بهروز جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 71-94]
 • مهریان، عصمت رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 137-156]
 • مهمانپذیر، مهناز مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی، تنظیم هیجانی و حافظه‌ی کاری در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 19-1]
 • مهنا، سعید بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • مهنی، امید تاثیر هوش‌معنوی و هوش‌هیجانی بر خلاقیت با نقش میانجی خودشکوفایی دانش‌آموزان [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 68-55]
 • موسوی، سید حسین تأثیر میزان سواد و آگاهی بر نگرش تربیتی مادران دربارة تربیت اجتماعی نوجوانان شهر تهران [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 126-142]
 • موسوی، سید صاحب استلزامات تربیتی مؤلفه‌‌‌‌های زیبایی‌‌شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 135-184]
 • موسوی، سید محمد حسین اثر بخشی آموزش خودآگاهی از منظر آموزه های اسلام بر کاهش فشار روانی دانشجویان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 174-159]
 • موسوی، سیده فاطمه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش بینی کننده های کمال گرایی و هدف گزینی [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 133-156]
 • موسوی، سیده فاطمه مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی ‏دانشجویی و انگیزش تحصیلی ‏در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‎‌‎های دولتی شهر تهران [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 185-210]
 • موسوی پور، سعید تولید چندرسانه ای آموزشی حساب آموز و اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی عملیات جمع و ضرب دانش آموزان دختر با ناتوانی یادگیری ریاضی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 67-82]
 • موسوی پور، سید روح الله نقش انواع سبک تفکر معلمان در اثربخشی آموزشی کلاس های درسی نظام آموزش و پرورش از دید معلمان و دانش آموزان: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 73-96]
 • موسوی‌نسب، سید حسین تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن‌‌آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 59-88]
 • موسی پور، نعمت الله مقایسه اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر اسنادهای علّی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان قشم [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسی زاده، توکل اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 26-1]
 • موسی زاده، توکل مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 100-85]
 • موسی زاده، توکل مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای برکاهش اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسیوند، محبوبه رابطه باورهای دینی، معرفت شناختی و عدالت اخلاقی با عملکرد تحصیلی: نقش میانجی سازش‌یافتگی اجتماعی دانشجویان [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 22-1]
 • مولائی مقبلی، افسانه اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله با رویکرد قصه گویی بر خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولوی، حسین تاثیر آموزش مهارت‌های دوست‌یابی به کودکان و آموزش از طریق والدین بر افزایش کیفیت دوستی دخترانِ دارای مشکل در روابط با همگنان [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 1-16]
 • مومنی جاوید، مهرآور مقایسه خودپنداره دانشجویان ایرانی و افغانی [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 57-72]
 • مومنی مهموئی، حسین الگوی سواد سنجش و ارزشیابی برنامه درسی معلمان دوره ابتدایی: فرا ترکیب براساس مدل اروین [(مقالات آماده انتشار)]
 • میدانی، زهرا روابط ساختاری میان خودپنداره و باورهای فراشناخت با یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر رشت [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 201-223]
 • میرجعفرزاده، سارا نقش ویژگی‌های معماری محیط و دل‌بستگی به مکان تحصیل در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 83-106]
 • میرزاده، بهاره بررسی اثربخشی درمان چندوجهی لازاروس بر عزت نفس و سازش‌یافتگی کودکان با اختلال اضطراب جدایی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 99-85]
 • میرزایی، الهه پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفه‌های سرمایه روانشناختی و سخت‌رویی روانشناختی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 144-123]
 • میر زمانی، سید محمود رابطة سبک های دلبستگی و کمال‏گرایی مثبت و منفی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 57-73]
 • میرشاه جعفری، سید ابراهیم موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 59-74]
 • میرشکار، مرضیه نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 158-145]
 • میکائیلی، نیلوفر ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 89-104]
 • میکائیلی منیع، فرزانه بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 57-88]
 • میکاییلی، نیلوفر مدل‌یابی گرایش دانش‌آموزان به فضای مجازی برمبنای عوامل فردی، زمینه‌ای و محیطی: ارزیابی پیامدهای روان‌شناختی آن [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 153-135]

ن

 • نادریان، مسعود بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 17-28]
 • ناستی زائی، ناصر موانع ازدواج دختران [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 91-108]
 • ناستی زائی، ناصر پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 105-122]
 • ناستی زایی، ناصر عوامل موثر در تعدد زوجات از دیدگاه دانشجویان بلوچ [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 63-76]
 • ناستی زایی، ناصر تاثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی تسهیم دانش [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 172-145]
 • ناستی زایی، ناصر اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بین فردی بر امید به تحصیل و احساس تعلق به مدرسه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 52-33]
 • نامیان، سارا تبیین اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هستة کنترل [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 99-128]
 • نجارپور استادی، سعید بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر [دوره 11، شماره 19، 1393، صفحه 23-44]
 • نجارپوریان، سمانه بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]
 • نجفی، محمود رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 1-28]
 • نجفی، محمود اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 203-222]
 • نخستین خیاط، فاطمه تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 151-136]
 • نریمانی، محمد مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 175-196]
 • نریمانی، محمد بررسی رابطه هویت(بزرگسالی در حال ظهور) با خودشناسی انسجامی و رفتار کمک طلبی تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 47-66]
 • نریمانی، محمد مقایسه اثربخشی مدل مبتنی بر انگیزه پیشرفت و تکنیک‌های تنظیم هیجان بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 18، شماره 43، 1400، صفحه 100-85]
 • نریمانی، محمد مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای برکاهش اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسائی، وحید وارسی مسیر رابطه میان مهارتهای ارتباطی، سازگاری فردی و مولفه های روان شناسی مثبت نگر در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان مشهد [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 138-153]
 • نسائی مقدم، بیان تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 85-104]
 • نصراصفهانی، احمد رضا موانع سازمانی و آموزشی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دبیران آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 59-74]
 • نصرالهی، بیتا تأثیر همدلی در رشد اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی: نقش میانجی کفایت اجتماعی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 120-137]
 • نصیری زاده، محمد جمال تدوین مدل خوش‌‌بینی دانش‌‌آموزان بر‌اساس باورهای فراشناخت و ادراک شایستگی [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 137-160]
 • نظامی، ماندانا سادات رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 169-188]
 • نظری، مریم رابطه ساختاری عملکرد تحصیلی و انگیزش تحصیلی با یادگیری خودراهبر (به منظور ارائه مدل مناسب) [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 134-123]
 • نعمتی، محمد اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش خودکارآمدی و بهبود خودپنداره دانش‌آموزان کم‌پیشرفت مدارس متوسطه [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • نعیمیان، نازگل اثربخشی ترکیب بازتوانی شناختی(کامپیوتری) و نوروفیدبک بر اختلال یادگیری خاص ( ریاضی، خواندن و نوشتن) در کودکان دبستانی منطقه ٥ تهران [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-75]
 • نمازی، فرحناز نقش واسطه گری سازگاری اجتماعی در بین الگوهای خانواده و سلامت روان نوجوانان [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 237-256]
 • نورعلی، زهره مقایسه ی متغیرهاى هوش هیجانى و راهبردهاى مقابله اى در موفقیت و عدم موفقیت در آزمون سراسرى [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 109-124]
 • نوروزی، زهرا بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 23-38]
 • نوروزی، علی تبیین نقش حمایت سازمانی، تجربه، اضطراب و خودکارآمدی رایانه در پیش بینی کاربست رایانه [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 45-68]
 • نوروزی، علیرضا طراحی مدلی از اثر واسطه ای کیفیت دلبستگی در رابطه میان باورهای دانش آموزان نوجوان دختر درباره طلاق والدین و راهبردهای مقابله با استرس [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 98-119]
 • نوروزی، محمد نقش میانجی گری کمال گرایی در رابطه جهت گیری هدفی با مسئولیت پذیری دانش آموزان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 154-177]
 • نوروزی کوهدشت، رضا پیش‌بینی تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوم زاهدان بر اساس الگوی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 105-122]
 • نوری، ربابه نقش میانجی‌گری درگیری‌تحصیلی در رابطه خودتعیین‌گری و مدیریت ‎زمان دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطۀ دوّم [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 110-80]
 • نوری، زهره پیش بینی اضطراب ریاضی در دانش آموزان رشته های ریاضی، انسانی و تجربی دوره متوسطه بر اساس متغیرهای خودکارآمد پنداری و جهت گیری هدفی [دوره 7، شماره 11، 1389، صفحه 125-141]
 • نوری مقدم، ثنا پیش‌بینی نقش خودکارآمدی براساس مؤلفه‌های باورهای فراشناختی و کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 123-144]
 • نوری مقدم، ثنا مقایسه راهبرد‌های نظم جویی شناختی هیجان ، بهوشیاری و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان استعداد درخشان و عادی در دوران قرنطینه خانگی بیماری کووید 19 [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 104-87]
 • نوشادی، سهیلا رابطه ی ساختار کلاس و سازگاری دانشجویان با دانشگاه: نقش واسطه ای فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 123-152]
 • نوکنی، مصطفی اثربخشی ترکیب بازتوانی شناختی(کامپیوتری) و نوروفیدبک بر اختلال یادگیری خاص ( ریاضی، خواندن و نوشتن) در کودکان دبستانی منطقه ٥ تهران [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 54-75]
 • نیاز پور زیلایی، محمد عوامل مؤثر بر توانمند سازی مدیران مدارس [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 23-38]
 • نیرومند، حسین پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 63-82]
 • نیک بخت، اکرم بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 99-112]
 • نیکبخت، حجت الله تاثیر دو شیوه کششی ایستا و تسهیل عصبی عضلانی (PNF ) بر میزان انعطا ف پذیری عضلات همسترینگ پای غیر غالب دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 41-58]
 • نیکجو سوخت آبندانی، آسیه رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 85-94]
 • نیکخواه، محمد بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]
 • نیک منش، زهرا رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 127-147]
 • نیک منش، زهرا بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان [دوره 5، شماره 8، 1387، صفحه 89-111]
 • نیک منش، زهرا علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 77-94]
 • نیک منش، زهرا پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 139-158]
 • نیک منش، زهرا تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان [دوره 14، شماره 27، 1396، صفحه 221-243]
 • نیک منش، زهرا اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر [دوره 16، شماره 34، 1398، صفحه 211-229]
 • نیک منش، زهرا نقش هوش اخلاقی در پیش بینی جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 19-1]
 • نیک نشان، شقایق بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 99-112]
 • نیکوئی، فاطمه کمال گرایی و ترس از ارزیابی دیگران در تبیین اضطراب اجتماعی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 93-112]
 • نیکوفر، مرتضی نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 158-145]
 • نیکوگفتار، منصوره مقایسه نگرش به خشونت، همدلی و رشد اخلاقی در کاربران نوجوان انواع بازی‌های رایانه‌ای [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 198-175]
 • نیکوگفتار، منصوره رابطه‌ اضطراب و خودکارآمدی با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان شهر تهران: نقش واسطه‌ای کمال‌گرایی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 141-123]
 • نیلی، محمد رضا بررسی کارآیی درونی شاخة فنی و حرفه ای آموزش متوسطة شهرستان شهرکرد طی سال های80- 1375 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-16]

و

 • واحدی، شهرام پیش بینی اضطراب ریاضی بر اساس متغیر های جهت گیری هدف پیشرفت دانش آموزان و تاکید های جهت گیری هدف معلمان و والدین [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • واحدی، شهرام اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر خود تنظیمی، ذهن‌آگاهی و مدیریت زمان بر کاهش تعلل‌ورزی و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 241-275]
 • وازپور، شبنم ارتباط الگوهای فرزند پروری والدین و ترتیب تولد با اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل [دوره 11، شماره 20، 1393، صفحه 197-216]
 • وزیری، آزاده بررسی اثر بخشی آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشانه های کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 257-275]
 • وزیری مهر، علی مدل یابی ساختاری تأثیر امید تحصیلی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجی خودکار آمدی تحصیلی [دوره 18، شماره 44، 1400، صفحه 73-62]
 • وفایی، طیبه بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]
 • ولوی، پروانه بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوّم متوسطه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 172-152]
 • ویسکرمی، حسن علی رابطه باورهای انگیزشی (خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اضطراب آزمون) با عملکرد تحصیلی [دوره 12، شماره 21، 1394، صفحه 105-126]
 • ویسکرمی، حسنعلی تأثیر روش تدریس بحث‌گروهی بر مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 22-1]
 • ویسنهانت، جولیا بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی [دوره 19، شماره 45، 1401، صفحه 155-142]

ه

 • هاشم نژاد، طاهره بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 171-198]
 • هاشمی، بهروز اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 189-203]
 • هاشمی، تورج بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر مؤلفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 57-72]
 • هاشمی، تورج اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 26-1]
 • هاشمی، جلال بررسی تجربه زیسته خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوّم متوسطه [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 172-152]
 • هاشمی، زهرا ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 91-114]
 • هاشمی، لادن بررسی رابطه ی بین تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 123-142]
 • هاشمی پور، سارا ارائه مدل علی سرزندگی تحصیلی بر اساس نگرش تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و تحول مثبت جوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی زاده نهی، نرگس نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیش‌بینی هیجان‌‌‌های تحصیلی دانش‌‌آموزان [دوره 15، شماره 31، 1397، صفحه 243-270]
 • هاشمی زاده نهی، نرگس اثربخشی امید درمانی گروهی بر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 102-77]
 • هاشمی شیخ شبانی، سید اسماعیل "اگر تقاضای کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد": پیشایندهای اجتناب از کمک طلبی در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 10، 1388، صفحه 115-141]
 • هانی اصل حیزانی، عباس اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش امیدواری و کاهش هیجانات منفی دانش‌آموزان پسر پایه نهم [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 223-246]
 • هدایتی، الهه نقش واسطه‌ای خودپنداشت تحصیلی در رابطه بین ادراک از جوّ مدرسه و تحصیل‌گریزی [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 156-135]
 • همتی راد، گیتی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش سازگاری اجتماعی و راهبردهای خودتنظیمی کودکان طلاق [دوره 16، شماره 33، 1398، صفحه 157-170]
 • همتی علمدارلو، قربان اثربخشی بازی‌های توجه بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان دختر با نارساخوانی [دوره 17، شماره 40، 1399، صفحه 53-34]
 • هومن، حیدر علی بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه استان ایلام [دوره 8، شماره 13، 1390، صفحه 143-166]

ی

 • یار احمدی، یحیی تدوین مدل علّی هیجان‌های تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف پیشرفت با نقش واسطه‌ای خودپنداره تحصیلی و ارزش تکلیف [دوره 18، شماره 42، 1400، صفحه 178-156]
 • یارمحمدیان، احمد مقایسه هوش بهر غیر کلامی کودکان شنوا و ناشنوا [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 95-108]
 • یارمحمدیان، احمد بررسی ارتباط خود پنداره و عزت نفس در دانشجویان خلاق و غیر خلاق [دوره 3، شماره 4، 1385، صفحه 109-122]
 • یاری، سمیه رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی [دوره 8، شماره 14، 1390، صفحه 127-147]
 • یاریاری، فریدون تدوین و ارزیابی اثر بخشی برنامه آموزش خلاق بر نشاط معنوی ، تفکر خلاق و مهارت حل مساله در دانشجویان دانشگاه های مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • یاری مقدم، نفیسه تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • یاری مقدم، نفیسه بررسی تأثیر هیجانات منفی(اضطراب و افسردگی) در درک مطلب خواندن و حل مسئله به منظور تدوین یک مدل ساختاری در دوره ابتدایی شهر همدان [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 230-199]
 • یاسبلاغی شراهی، بهمن اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 211-242]
 • یاسمنی، لیلا اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 203-222]
 • یاسمی نژاد، پریسا بررسی رابطه بین درونگرایی – برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 113-130]
 • یزدچی، صفورا هنجاریابی آزمون های واژگان و تجسم فضایی از مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB در دانش آموزان کلاس اول دبیرستان های شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 47-68]
 • یزدخواستی، علی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری [دوره 6، شماره 9، 1388، صفحه 113-126]
 • یزدخواستی، علی بررسی رابطة ابعاد ذهنیت فلسفی مدیران و نگرش معاونین شان نسبت به عملکرد آنها [دوره 3، شماره 5، 1385، صفحه 109-118]
 • یزدخواستی، فریبا رابطه بین شخصیت والدین و طرد و پذیرش کودکان توسط آنها [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 131-144]
 • یزدخواستی، فریبا مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 157-176]
 • یزدی، سیده منور رابطه ابعاد شخصیت با انگیزه بکارگیری ابتکار و نوآوری شغلی مدیران آموزشی [دوره 2، شماره 3، 1384، صفحه 85-94]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی [دوره 13، شماره 23، 1395، صفحه 159-172]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 14، شماره 25، 1396، صفحه 153-176]
 • یعقوبی، ابوالقاسم فرا تحلیل مطالعات هوش اخلاقی [دوره 15، شماره 32، 1397، صفحه 247-270]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تاثیر شن ‌بازی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 85-104]
 • یعقوبی، ابوالقاسم شناسایی نقش سرعت پردازش ( زمان واکنش و نامیدن خودکار سریع) در آگاهی واج شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن [دوره 18، شماره 41، 1400، صفحه 49-29]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تدوین مدل تفکر انتقادی بر اساس عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی با میانجی‌گری فراشناخت در دانشجویان [دوره 19، شماره 47، 1401، صفحه 151-136]
 • یعقوبی، حمید ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی [دوره 7، شماره 12، 1389، صفحه 1-22]
 • یعقوبی، قاسم بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان [دوره 5، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • یعقوبی، محسن تاثیر تحقق قراردادهای روانشناختی بر پیامدهای رفتاری: بررسی نقش میانجی دلبستگی کارکنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • یعقوبی، نور محمد بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه [دوره 4، شماره 6، 1386، صفحه 21-38]
 • یعقوبی، نورمحمد تاثیر تحقق قراردادهای روانشناختی بر پیامدهای رفتاری: بررسی نقش میانجی دلبستگی کارکنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • یوسف زاده، محمدرضا سنجش میزان هوش فضایی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر همدان [دوره 17، شماره 39، 1399، صفحه 122-103]
 • یوسف وند، مهدی نقش خوش‌بینی‎تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش‎بینی خودناتوان‎سازی تحصیلی [دوره 15، شماره 30، 1397، صفحه 207-240]
 • یوسفی، علیرضا مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان سوم ابتدایی [دوره 10، شماره 18، 1392، صفحه 21-40]
 • یوسفی، فریده پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی [دوره 14، شماره 26، 1396، صفحه 1-36]
 • یوسفی، فریده رابطه بین نیازهای اساسی روان شناختی و درگیری تحصیلی با واسطه گری خودکارآمدی [دوره 15، شماره 29، 1397، صفحه 37-72]
 • یوسفی، فریده اثربخشی آموزش مثبت نگر بر احساس معنا در زندگی و لذت همراه با تأنی در دانش‌آموزان دوره متوسط دوم [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 76-53]
 • یوسفی، ناصر بررسی ساختار عاملی مقیاس عزت نفس روزنبرگ با سه شکل واژه¬پردازی مثبت‏، منفی و نیمی از ماده‌ها مثبت و نیمی منفی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 9، شماره 15، 1391، صفحه 42-66]
 • یوسفی، ناصر مطالعه رابطه بین تحقق نیازهای اساسی روانی و خلاقیت در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصیلی [دوره 9، شماره 16، 1391، صفحه 80-56]
 • یوسفی نژاد، مرصع رابطه میزان سخت رویی و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس سمنان [دوره 12، شماره 22، 1394، صفحه 23-46]
 • یونسی، جلیل تأثیر داده‌های مفقود در سوگیری و دقت سوالات پرسشنامه بیگانگی تحصیلی [دوره 19، شماره 46، 1401، صفحه 28-14]