مطالعۀ تطبیقی اندیشه‌های ویگوتسکی و برونر در باب فرایندهای یاددهی ‌‌–یادگیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

آشنایی با نظریه­های یادگیری کمک می­کند تا شناخت بهتر و بیشتری از نحوۀ یادگیری، تفکر و ارتباط کودکان با دیگران و محیط پیرامون به­دست­آید و معلمان افق­های جدیدی را در مقابل خود بگشایند و زمینه­های توسعۀ کیفی حرفه­ای خود را فراهم­آورند. با بررسی نظریه­های یادگیری که رشد اجتماعی را از زاویه‌های مختلف موردبررسی قرار داده­اند، می­توان به تصویر روشن­تر و بهتری از موضوع دست‌یافت. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی وجوه تشابه و تفاوت میان ویگوتسکی و برونر ازلحاظ یادگیری است. برای این منظور، مبانی نظری، مفاهیم مرتبط و نوع آموزش موردنظر آن‌ها به شیوۀ تحلیل تفسیری موردبررسی قرارگرفته و سپس تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها به‌ویژه در الگوهای آموزشی معرفی شده­است. بازشناسی وجوه زیربنایی و تبیین برخی مفاهیم مرتبط، حاکی از آن بود که هردو دیدگاه با تأکید بر ماهیت فعال انسان در ساخت واقعیت اجتماعی خود، کنش او را در بستر دیالکتیک اجتماعی؛ تأثیر زبان و فرهنگ را در رشد شناختی، تعامل بین بزرگ‌سالان و کودکان در موقعیت‌های حل مسئله واستفاده از مفهوم تکیه‌گاه­سازی ویگوتسکی، باهم مشابه‌اند و در حیطه‌های الگوهای آموزشــی، نقش تفکـر وزبان،مراحل رشد شناختی باهم متفاوت‌اند. درمجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که انسان به لحاظ اجتماعی بودن تواند در سایه تعامل بهینه و مؤثر با دیگران و استفاده بهینه از ابزار زبانی و توجه به مقوله فرهنگ­سازی بهتر بیاموزد و تر بیاموزاند  استفاده از تکنیک حل مسئله در این مسیر راهگشاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of architectural characteristics of environment and attachment to educational place in predicting social adjustment of students

نویسنده [English]

  • Abousaied Davarpanah
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the role of architectural characteristics of environment and attachment to educational place in social adjustment of Ardabil’s public school students in the academic year of 1395-1396. The research method was descriptive-correlation and its sample implicates 285 secondary school students in Ardebil (147 males, 138 females) who were selected using stratified random sampling method. They responded to Bell's social adjustment questionnaire (1961), attachment to Safarinia (2011) and researcher-made questionnaire of architectural characteristics of environment. Data were analyzed utilizing Pearson correlation coefficient and multiple regressions. The results showed that there was a positive meaningful correlation between the attachment components to the location and the architectural characteristics of environment with students' compatibility (p <0.01). The results of stepwise regression show that environmental attractions, Behavioral-emotional attachment and psychological security, respectively, played the most influential role in predicting social adjustment of students, as they explained 16% of the social adjustment variance of students. Therefore, it is concluded that however the social compatibility of students is being payed much more attention, student’s social adjustment will increase as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment psychology
  • Architecture
  • Social Adjustment
  • attachment to the place
1.احمدی، محمدسعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ اسدزاده، حسن. (1391). تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان. فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 2(5)، صص 99-115.

2.آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. (۱۳۷۴). بررسی اثربخشی دو روش درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی برافزایش سطح مقوله سازگاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.

3.باقرزاده نیم چاهی، صفورا، حسینی طبقدهی، سیده لیلا و حافظیان، مریم. (1397). رابطه خودآگاهی و یادگیری خودتنظیمی با سازگاری اجتماعی دانش­آموزان دختر متوسطه. فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، (30)15، صص 29-50.

4.بردیحق­نیا، حلیم،بردیحق­­نیا، رحیم. (1395). راهکارهایبهینه‌سازیفضاهایآموزشیمدارسکشور، فصلنامهمطالعاتعلوماجتماعی،2(2)، صص 50-55

5.برزگر بفرویی، کاظم. (1394). تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش­آموزان دختر. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 3(9)، صص 21-32.

6.برزگربفرویی، کاظم؛ خضری، حسن.(1393). مشکلات رایج کودکان و نوجوانان و کلیدهای رویارویی با آن‌ها. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.

7.بشلیده، کیومرث. (1397). روش‌های پژوهش و تحلیل آماری مثال‌های پژوهشی با SPSS و AMOS (ویژه‌ی رشته‌های علوم انسانی). اهواز: ادانشگاه شهید چمران اهواز.

8.پیوسته‌گر، مهر انگیز، درویزه، زهرا و طاووسی، سیما. (1394). بررسی رابطه دل‌بستگی با میزان سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان سال اول دبیرستان شهرستان ورامین. معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، 8 (15)، صص 195-203.

9.حجازی، سارا؛ امیری، شعله؛ یارمحمدیان، احمد؛ و ملک پور، مختار. (1385). بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله بر میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به اختلال خلقی دوقطبی. فصلنامه تحقیقات علوم رفتاری، 4(1 و 2)، صص 58-52.

10.زینعلی دهشیری، اکرم. (1389). اندیشه‌های کاربردی جدید در طراحی فضای آموزشی مدرسه‌های ابتدایی، فصل نامه تعلیم و تربیت، 14(6)، صص 85-94.

11.سجاد زاده، حسن. (۱۳۹۲). نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان‌های شهری_نمونه موردی: میدان آرامگاه شهر همدان، مجله هنر معماری، 10(25)، صص 79-88.

12.صفوی، محبوبه؛ موسوی‌لطفی، سیده مریم؛ لطفی، رضا. (1387). بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان دختر پیش‌دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 1387-1386. مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.14(5)، صص 255-261

13.طبائیان (1393). انسان و محیط، رویکرد روان‌شناختی به معماری و شهرسازی. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

14.عزیزی نژاد، بهاره. (1395). نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(13)، صص 57-68

15.فرحانفر، محبوبه،نادی،محمدعلی و مولوی،حسین. (1394)، تأثیرتعهددینی،دل‌بستگیدینیوهمدلیبرپرخاشگریدربیندانش­آموزانمقطعدبیرستان، پژوهش­­هایعلوم­­شناختیورفتاری.5(1)، صص 67-80

16.محمودی کهریز، بهرام، باقریان، فاطمه و حیدری، محمود. (1393). نقش خود نظم دهی در سازگاری اجتماعی دانش­آموزان. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،10(40)، 392-383

17.معین پور، حمیده، ا نصراصفهانی، احمدرضا و ساعدی، عاطفه. (1383). تأثیر عوامل فیزیکی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پژوهش های تربیتی و روانشناختی 1383 شماره 4. صص 1-15

18.موسوی، سیده فاطمه، طاهریان، مونا. (1398)، مقایسهدل‌بستگیبهمکان،استرسزندگیدانشجوییوانگیزش تحصیلیدردانشجویانبومیوغیربومیدانشگاه‌هایدولتیشهرتهران. مطالعاتروان‌شناسیتربیتی،شماره 34. صص 186-209

19.جعفریهرندی، رضا، رجاییموسوی، سیدهفاطمه. (1398)، پیشبینیبلوغعاطفیبراساسجوعاطفیخانوادهومیزانمذهبی بودنوالدیندردانشآموزاندختر، مطالعاتروان‌شناسیتربیتی،شماره 34. صص 25-2

20.میزر، لاورنس اس؛ گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (1391) پژوهش چندمتغیری کاربردی طرح و تفسیر. ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، تهران: رشد