اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

چکیده

 این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور بر عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش دانش­آموزان پرداخته­است و ازلحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، یک طرح­ نیمه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون- پیگیری با گروه کنترل می­باشد. جامعۀ آماری این پژوهش دانش­آموزان پسر پایۀ ششم ابتدایی شهرستان­ بویراحمد به تعداد 2343 نفر در سال تحصیلی 97-1396 هستند. پس از مطالعه و طراحی آموزشی، 40 نفر از دانش­آموزان مشغول به تحصیل در یک آموزشگاه در شهر یاسوج به‌صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. آن­ها با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند و گروه آزمایشی برای 9 جلسه (هر هفته یک جلسه) با استفاده از روش آموزش بازنمایی­محور تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها آزمون محقق ساخته بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های آزمون از تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش (05/0 P<) بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد؛ یعنی آموزش مسائل حسابی تصویرمحور، موجب افزایش عملکرد حافظۀ فعال و کارآمدی پردازش در دانش­آموزان می­شود. به­علاوه نتایج نشان داد که بهبود عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش در پاسخگویی به مسائل حسابی در طول زمان ثبات دارد. همچنین نتایج مقایسه بازنمایی­های متفاوت در عملکرد حافظه فعال و کارآمدی پردازش نشان داد که اثرات تصاویر مختلف یکی نیستند پس استفاده از بازنمایی تصویری در مسائل کلامی حساب با اولویت تصاویر کمک­کننده، عریان، بی­فایده و نهایتاً بازنمایی ضروری عملکرد حافظۀ فعال را ارتقاء می­بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of teaching image-based arithmetic problems on students' active memory performance and their processing efficiency

نویسندگان [English]

  • MEHRAN AZIZI MAHMOODABAD 1
  • Mohammad Javad Liaghatdar 2
  • hamidreza oreyzi 3
1 Ph.D Candidate of Curriculum Studies, University of Isfahan, Faculty of Education and Psychology.
2 Professor, Department of Education, University of Isfahan, Faculty of Education and Psychology.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effectiveness of teaching image-based arithmetic problems on students' active memory performance and their processing efficiency. This research is applied in nature, and quasi-experimental design, pretest- posttest- follow up with control group was used as the method of the study.After studying and educational designing, 40 students of an elementary school in Yasouj voluntarily participated in the study. They were randomly assigned to experimental and control group (20 students in each group), and students in experimental group were taught for 9 sessions (one session per week) using representation- based instruction method. Researcher-made test was used as the data collection instrument. Variance analysis test with repeated measures was utilized to analyze data. The results revealed that there is a significant difference in the mean of active memory and processing efficiency (p≤/05) between the control and experimental group; therefore, it can be concluded that teaching image-based arithmetic problems leads to an increase in students' active memory function and their processing efficiency. In addition, the results indicated that the improvement in students' active memory performance and their processing efficiency in answering arithmetic problems are consistent over time. Finally, the results of comparing different representations in active memory performance and processing efficiency showed that the effects of different images are not the same. Therefore, using visual representation in the verbal problems of arithmetic with the priority of helpful images, bare images, useless images, and finally essential representation improves students' active memory performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arithmetic problems
  • bare representation
  • useless illustrations
  • helpful representation
  • essential illustrations
1.گال، مردیت؛ بورگ والتر و گال، جویس. (2004). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. (ترجمه احمدرضا نصر و همکاران)، ‌تهران: سمت.