ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی سنجش استعداد تحصیلی به صورت رایانه ای در دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه روان شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روان شناسی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

 
هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی ابزار انطباقی برای سنجش استعداد تحصیلی به‌صورت رایانه‌ای در دانش‌آموزان است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده‌شده‌است. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم شهرستان اردبیل در سال 96 است. (3000=N). حجم نمونه برای مطالعۀ مقدماتی 200 نفر از دانش‌آموزان پایۀ دهم و در مرحلۀ دوم 400 نفر از دانش‌آموزان پایة دهم و 240 نفر از دانش‌آموزان پایۀ یازدهم بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون محقق‌ساخته سنجش استعداد تحصیلی بود که دارای هفت خرده آزمون 25 گویه‌ای، استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال عددی، چرخش ذهنی، درک کلامی و سیالی کلامی است. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل ممیز بود. نتایج پایایی هر یک از خرده آزمون‌ها به روش بازآزمایی نشان داد که پایایی استدلال انتزاعی (78/0)؛ پایایی توانایی فضایی (73/0)؛ پایایی استدلال وابستـه به شکل (74/0)؛ پایایی استدلال عددی (77/0)؛ پایایـی چرخش ذهنی (79/0)؛ پایایی درک کلامی (74/0)؛ پایایی سیالی کلامی (80/0)  و پایایی کل آزمون 75/0 به دست آمده‌است. همچنین نتایج روایی آزمون نشان داد که روایی خرده مقیاس‌های استدلال انتزاعی، توانایی فضایی، استدلال وابسته به شکل، استدلال عددی، چرخش ذهنی با آزمون طراحی مکعب‌ها به ترتیب برابر با 71/0، 67/0، 57/0، 73/0، 67/0 و درک کلامی و سیالی کلامی با آزمون اطلاعات عمومی برابر با 71/0 و 65/0 است. همچنین بر اساس نتایج تابع ممیز می‌توان گفت که قدرت پیش‌بینی کنندگی این آزمون برای رشته ریاضی 06/2، برای رشته تجربی 8/0 و برای رشته فنی 47/0 می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت که با اطمینان 68 درصد دانش‌آموزان متناسب با رشته تحصیلی که مطابق بااستعداد آن‌ها است، طبقه‌بندی‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Making and Standardizing a Computer-aided Aptitude Assessment Tool for Students

نویسندگان [English]

  • Hiva Mahmoodi 1
  • Bahman kord 2
1 Department of Humanities, Faculty of Humanities, Golestan University of Gorgan-Gorgan - Golestan Province
چکیده [English]

The purpose of this study was making and standardizing a computer-aided aptitude assessment tool for students. The research method was descriptive survey. The statistical population consisted of students from the tenth and eleventh grades of Ardabil high schools in 2017 (N = 3000). The sample size were 200 students (elementary school student) and in the second stage (400 pupils of the 10th grade, 240 elementary school students) who were selected by multistage random cluster sampling. The research instrument consisted of a researcher-made test of academic aptitude that contained seven 25-point The method of analysis of research was factor analysis and Pearson correlation coefficient and discrimination analysis. The results of the reliability of each subtest by re-test showed that the reliability of abstract reasoning (r = 0.78); spatial ability reliability (r = 0.73); form-based reasoning (r = 0.74); reliability The numerical reasoning (r = 0.77); the reliability of the mental rotation (r = 0.79); verbal comprehension reliability (r = 0.74); verbal fluidity (r = 0.80) and The total reliability of the test was 0.75. Also, the results showed the validity of the test the validity were 0.71, 0.67, 0.73, 0.67 and verbal comprehension and verbal fluidity with general information test was 0.71 and 0.65. Also, based on the results of the audit function,Therefore, it can be said that with confidence 68% of students are classified into their field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer tools
  • scholastic aptitude
  • Students
1.پورمحسنی کلوری فرشته؛ وفایی مریم، آزادفلاح پرویز. (1383). تاثیر بازی­های رایانه­ای بر توانایی چرخش ذهنی نوجوانان، مجله تازه های علوم شناختی، دوره 6، 4-3 (24)؛ 75 84.

2.سرابی، محمد؛ زارع، حسین. (1392). بررسی ساختار عاملی مقیاس آزمون استدلال پروکتور و گمبل، روش ها و مدل های روان شناختی، 3 (13)، 75-84.

3.سیدین، صبا؛  مهری، مهری؛ دستجردی کاظمی، مهدی؛ جلائی، شهره. (1394). تهیه آزمون درک هم معنایی روا و پایا در کلمات عینی و انتزاعی در بیماران آفازی فارسی زبان، فصلنامه توانبخشی نوین، جلد 9، 49-58.

4.شفیقیان، ایرج. (1389). بررسی نظر دانش آموزان رشته های علوم تجربی و علوم انسانی و مشاوران شهر زنجان نسبت به ملاک ها و ضوابط هدایت تحصیلی در نظام جدید متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، 12-15.

5.عابدی، احمد؛ منانی، رومینا. (1393). مروریاجمالیبرروشهایشناسایی دانش­آموزانبااستعدادوتیزهوش، فصلنامه استعدادهخای درخشان، شماره 272، 297-300.

6.عریضی، حامد؛ یزدی، صادق. (1389). بررسی رابطه مجموعه استعداد­های عمومی با پیشرفت درس ریاضی، هفتمین کنفرانس ریاضی، سنندج، 42-35.

7.کرمینوری،رضا؛مرادی،علیرضا؛اکبریزردخانه،سعدوغلامی،علرضا. (1387). بررسی تحول سیالی واژگان کلامی و مقوله ای در کودکان دو زبانه ترک- فراس و کرد فارس. تازه های علوم شناختی، 10 (2)، 40-60.

8.لاله، خدیجه؛ رضایی، علی محمد؛ کیان، فرحناز. (1394). مقایسه توانایی دیداری فضایی، برنامه ریزی شناختی و حافظه کوتاه مدت در دانش آموزان با و بدون اختلال نوشتن، مجله ناتوانایی­های یادگیری، 6(5)، 92-105. 

9.موسوی، زهره. (1377). استقلال- وابستگی میدان ادراکی در ورزشکاران ماهر و نیمه ماهر در مقایسه با افراد عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان.

10.نجاتی، وحید؛ رامش، سمیه؛ امیری، صبا. (1395). آزمون استدلال انتزاعی پارس، طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی، فصلنامه روان شناسی تحلیلی- شناخای، 7 (27)، 41-50.

11.نجفی پازکی، معصومه. (1392). آموزش درک خوانداری، بهبود توانایی استنباط در آزمون پرلز، فصلنامه تعلیم و تربیت، 119 (4)، 45-60.

12.نوده­ئی، خدیجه؛ صرامی، غلام رضا؛ کرامتی، هادی.(1395) رابطۀ کارکردهای اجرایی و ظرفیت حافظۀ کاری با عملکرد خواندن دانش آموزان، فصلنامه روانشناسی شناختی، 4،3، 11-20.

13.نویدی، احد. (1390). بررسی سهم هر یک از ملاک های هدایت تحصیلی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نظام جدید متوسطه، پژوهشکده تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 60، 56- 60.

14.یزدچی، صفورا. (1390). بررسی رابطه مجموعه آزمون های استعداد عمومی GATB با پیشرفت درس ریاضی، هفتمین کنفرانس آموزشی ریاضی ایران، 30-28.