مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی ‏دانشجویی و انگیزش تحصیلی ‏در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‎‌‎های دولتی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء(س)

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

امروزه دانشجویان زیادی برای ادامه تحصیل از زادگاه خود فاصله گرفته و در شهر جدید با مشکلاتی مواجه می‌شوند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دلبستگی به مکان، استرس زندگی دانشجویی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی و علی- مقایسه‌ای است و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران مشغول به تحصیل در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 95-1394 بودند که از آن میان نمونه‌ای به حجم 195 نفر از دانشجویان بومی و غیربومی دختر و پسر به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقیاس دلبستگی به مکان ویلیامز و رگنباک (1989)، مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (1980) و مقیاس استرس زندگی دانشجویی گادزلا و بال‌اغلو (2001) است. نتایج حاصل از اجرای تجزیه و تحلیل چندمتغیره نشان داد که دانشجویان در دو گروه بومی و غیربومی در دلبستگی به مکان (001/0p<،87/11=F)، استرس زندگی دانشجویی  (001/0p<،3/4=F) و انگیزش تحصیلی درونی (001/0p<،36/3=F) با یکدیگر تفاوت معناداری داشته، اما از حیث انگیزش تحصیلی بیرونی با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند (1/0p>،71/1=F). زمینه‌سازی امکان ادامه تحصیل دانشجویان در زادگاه خود و آماده‌سازی آن‌ها در حین ورود به دانشگاه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش استرس ناشی از زندگی در خوابگاه و افزایش بازدهی تحصیلی در دانشجویان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of place attachment, stress in life and academic motivation of local and nonlocal students in public universities ‎

نویسندگان [English]

  • seyyedeh fatemeh mousavi 1
  • mona taherian 2
1 Assistant Professor of educational psychology, Women Research Institute, Alzahra University
2 Educational psychology, Islamic Azad University, Saveh Branch, MA.&lrm;&rlm; &rlm;
چکیده [English]

Nowadays, many students move away from their hometown to continue higher education and face a variety of problems. The current study is done with the aim of comparison of the place attachment, stress in life & academic motivation of local and nonlocal students in public universities. The research method was descriptive and the design was ex post facto. The population of this study was all male and female students studying in public universities of Tehran during the academic year of 2016-2017. The sample consist 195 local & nonlocal students were selected by convenient and voluntary method. For data collection, place attachment scale by Williams and Roggenbuck (1989), Harter's classroom affect and motivational scale (1998) & Student-Life Stress Inventory by Gadzella & Baloglu (2001) were used. The results of MANOVA test showed that there was significant difference in place attachment (F=11.78, p<.001), stress in students’ life (F=4.3, p<.001) and internal academic motivation (F=3.36, p<.001) but there was no significant difference in scores of external academic motivation between local and nonlocal students (F=1.71, p>.1). Providing conditions for students to study in higher education in their hometown or preparing them at the beginning of entrance to the university play an effective role to decrease the stress of living in dorm & increase the academic outcomes in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • place attachment
  • stress in students’ life
  • academic motivation‎
1.استیپک، دیبورا. جی. (2002). انگیزش در یادگیری (از نظریه تا عمل).ترجمه رمضان حسن­زاده و نرجس عمویی (1390). نشر دنیای پژوهش.

2.اسلاوین، رابرت. ای. (2006). روانشناسی تربیتی. ترجمۀ یحیی سیدمحمدی (1393). تهران: نشر روان.

3.انصاری، حسین؛ بهرامی، لیلا؛ اکبرزاده، لیلاو بخشانی­نور، محمد. (1386). بررسی سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و برخی عوامل مرتبط با آن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، 9(4)، 304-295.

4.بحرانی، محمود. (1388). بررسی روایی و پایایی مقایس انگیزش تحصیلی هارتر. فصلنامه­ مطالعات روان­شناختی دانشگاه الزهرا(س)، 5(1)، 51-72.

5.بختیارپور، سعید. (1387). پیش­بینیعملکردتحصیلیدانشجویاندانشگاه­هایاهوازبراساسبهره هوشی،سوابقتحصیلیومتغیرهایجمعیتشناختی.یافته­های نو در روان­شناسی، 2(7)، 94-81.

6.پنتریچ، پل و شانک، دیل. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه‌ها و کاربست‌ها). ترجمۀ مهرناز شهرآرای (1394). تهران: نشر علم.

7.جلیلیان، فرزاد؛ امدادی، شهره؛ کریمی، مهرداد؛ براتی، مجید و غریب­نواز، حسن. (1390). افسردگی در بین دانشجویان؛ بررسی نقش خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک­شده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 18(4)، 66-60.

 8.جناآبادی، حسین و سابقی، فرامرز. (1392). رابطۀ حمایت اجتماعی با احساس غربت دانشجویان جدیدالورود. مجله دانشگاه علوم پزشکی زابل، 5(4)، 41-33.

9.حافظی، فریبا؛ احدی، حسن؛ عنایتی، میرصلاح­الدین؛ نجاریان، بهمن. (1386). رابطه علی استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی و انگیزش یادگیری با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.دانش و پژوهش در روان­شناسی کاربردی، 9(32)، 166-145.

10.حبیب­زاده، شهرام؛ علیزاده، هما؛ پورفرضی، فرهاد؛ قاسمی، احمد؛ امینی ملکی، طاهر. (1390). بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان. مجله سلا مت و مراقبت،13(3)، 33-29.

 

11.حسینی، سیدحمزه و موسوی، میرحسین. (1383). مقایسۀ وضعیت سلامت روانی دانشجویان کارآموز پزشکی و پیراپزشکی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 6(13)،107-101.

12.حضرتی­لیلان، اکرم. (1389). بررسی انگیزه پیشرفت دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه صنعتی سهند. مجموعه مقالات همایش ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت. تهران. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

13.حکیم­زاده، رضوان؛صمدی، پروین؛لطیفی، سمیه. (1391). ارتباطسرمایهفرهنگیباانگیزشپیشرفتوعملکردتحصیلیدانشجویاندانشگاهتهران. فصلنامهروانشناسیتربیتی، 3(2)، 31-22.

14.حیدرئی، علیرضا؛ عسگری، پرویز و ساعدی، سارا و مشاک، رویا. (1394). رابطه انگیزش تحصیلی و انگیزه پیشرفت با محیط آموزشی دانشجویان دختر. فصلنامهعلمیپژوهشیزنوفرهنگ، 6(24)، 107-95.

15.دادخواه، بهروز؛ محمدی، محمدعلی و مظفری، ناصر (1385). وضعیت سلامت روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 6(1)، 36-31.

16.دانشپور، سید عبدالهادی؛ مهدوی­نیا، مجتبی و غیاثی، محمدمهدی. (1388). جایگاه دانش روان­شناسی محیطی در ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار. هویت شهر، 3 (5)، 38- 29.

17.رحمانی بیدختی، ناهید؛ صادقی خراشاد، محمود و بیجاری، بیتا. (1393). مقایسه شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی سال­های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 21 (2)، 252-246.

18.رسولی، فاطمه (1380). مقایسه سلامت روانی دانشجویان موفق و ناموفق و ارتباط آن با ویژگی­های جمعیت­شناختی. پایان نامة کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه تربیت معلم.

19.رضاسلطانی،پروانه؛قنبریخانقاه، عاطفه؛مریدی، مریم. (1393). مقایسۀکیفیتزندگیمرتبطباسلامتدردانشجویانخوابگاهیوغیرخوابگاهی. پرستاریوماماییجامع­نگر، 24(74)، 45-38.

20.سعیدی، علی­اصغر و اسماعیل­زاده، خالد. (1389). بررسی مسائل و مشکلات خوابگاه­های دانشجویان دختر دانشگاه­های دولتی در شهر تهران. زن و بهداشت، 1(1)، 88-43.

21.ظهیری­ناو، بیژن و رجبی، سوران. (1388). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی. دانشور رفتار،16(36)، 80-69.

22.کافی، سیدموسی و پیروی، حمید. (1378). مقایسه وضع تحصیلی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه تهران در بدو ورود و پس از سه سال. گزیده مقالات ششمین گردهمایی مسئولان دفاتر مشاوره دانشجویی دانشگاه­های سراسر کشور دانشگاه یزد.

23.لاجوردی، سیاوش. (1388). ارتباط بین سبک­های دلبستگی و گرایش به سوءمصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پایان­نامه کارشناس ارشد رشته روان­شناسی بالینی. دانشگاه آزاد رودهن.

24.موسوی، سیده­فاطمه و شکری، فرزانه. (1394). مطالعه پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان بر اساس پیش­بینی­کننده­های فرسودگی تحصیلی و تنیدگی زندگی دانشجویی. رویش روان­شناسی، 4(1)، 81-59.

25.همایی، رضوان؛ حیدری، علی­رضا؛ بختیارپور، سعید؛ برنا، محمدرضا (1388). رابطة انگیزه پیشرفت، هوش شناختی، هوش هجانی، سوابق تحصیلی و متغیرهای جمعیت­شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان.یافته­های نو در روان­شناسی، 4(12)، 63-49.