اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر به شیوه گروهی بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر تجدیدی پایه اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

3 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

4 کارشناس زبان و ادبیات فارسی و معلم آموزش و پرورش شهرستان سمنان

چکیده

جدید شدن دانش آموزان در یک درس یا بیشتر تجربه‌ای است بحران زا که در کنار بحران‌های دوره بلوغ می‌تواند بر مشکلات روانی و شخصیتی و تحصیلی این دانش آموزان تاثیر ماندگاری بگذارد. بهمین خاطر، بررسی تاثیر مداخله‌های مختلف بر ویژگی-های روانی و تحصیلی این دسته از دانش آموزان مورد توجه روانشناسان تربیتی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی اثر مداخله روان شناسی مثبت نگر بر عزت نفس، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای تجدیدی است. بنابراین، تعداد 29 دانش‌آموز دختر پایه اول دبیرستان شهر سمنان که حداقل در یک درس در سال تحصیلی 1390 – 1391 تجدید شده بودند، به شیوه تصادفی ساده انتحاب شدند و با انتساب تصادفی در یکی از گروه‌های آزمایشی یا کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهشی از نوع آزمایشی بود که آزمودنی‌ها پس از مداخله به سوالات پرسشنامه عزت نفس و خودپنداره پاسخ دادند. برای اندازه-گیری پیشرفت تحصیلی میانگین نمرات دروسی آزمودنی‌ها در امتحانات خرداد ماه که در کارنامه تحصیلی آزمودنی‌ها به عنوان تجدید (زیر 10) قید شده بود به عنوان نمره پیش‌آزمون پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. و میانگین نمرات همان دروس (دروسی که در کارنامه خرداد ماه دانش آموز در آن‌ها نمره زیر 10 گرفته بود) در امتحانات شهریور ماه، به عنوان نمرات پس-آزمون پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. تحلیل آماری نشان داد میانگین پیشرفت تحصیلی، عزت نفس و بعضی از خرده مقیاس‌های خودپنداره آزمودنی‌های گروه آزمایشی به گونه‌ای معنادار بالاتر از میانگین این متغیرها در آزمودنی‌های گروه کنترل بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Positivist psychology intervention on self concept, self esteem and educational achievement of failed girl students of first grade in high school

نویسندگان [English]

 • Gohar Alboye 1
 • Seyad Mosa Tabatabaee 2
 • Isaq Bahimian Bogar 3
 • Khadije Sadat Tabatabaie 4
3 Faculty Member of Semnan University
چکیده [English]

ailed students in a course or more is an experience which causes crisis that can have lasting effect on mental and personal and educational problems of student beside adolescence`s crisis. That`s why, evaluating the effect of different interventions on psychological and characteristics of students have been paid attention by educational psychologists. Aimed of this study, the effect of positivist psychology interference on self-esteem, self -concept, and academic achievement, 29 girl students of first grade high school of Semnan city who had to repeat their exam at least in one subject in school year 2011-2012 (hereafter called re-exam students) had been randomly selected and taken into one of the experimental or control group randomly. In the researching design the subjects answered the questions of self-esteem and self- concept. The average grades of the subjects the re-exam students
obtained in June (the grades below 10) and the average of the same subjects obtained in re-exam administrated in Sep. were considered as the pretest and post test scores respectively in educational failure. The statistic analysis showed the average educational failure, self esteem and some of the self concept subscales in experimental‌ group was meaningfully higher than the average of this variables 
in control group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • positivist psychology
 • educational failure
 • self concept
 • self esteem
 • academic achievement
 1. اسودی، مریم (1379). اثربخشی درمان‌شناختی بک به شیوه گروهی بر افزایش انگیزۀ پیشرفت دانش‌آموزان دختر، پایاننامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
 2. برخوری،حمید(1387).اثربخشیآموزشمهارت‌هایمثبت‌اندیشیبهشیوۀگروهیبرانگیزۀپیشرفتوعزتنفسدانش‌آموزانپسرپایهاولمقطعمتوسطهشهرجیرفت. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد،دانشکدۀعلوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
 3. بیابانگرد، اسماعیل (1378). روشهای افزایش عزتنفس در کودکان و نوجوانان. انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان.
 4. بیابانگرد،اسماعیل (1381).اثربخشیدرمانچندوجهیلازاروس،عقلانی- عاطفیالیسبرکاهشاضطرابامتحاندانشجویان،پایگاه­های علمی پژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی ایران.
 5. تاج آبادی‌ پور،حسین(1385). اثربخشیمهارت‌هایمثبت‌اندیشیبررضایتشغلیکارکنان معدنمسسرچشمۀ کرمان،پایان نامۀکارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 6. جوان‌بخش،عبدالرحمان(1385). بررسیاثربخشیمهارت‌هایمثبتاندیشیبهشیوۀگروهیبرمنبعکنترلدانش‌آموزاندبیرستانی،پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 7. خدایاری فرد،محمد (1379). کاربردمثبت‌نگریدررواندرمانگریباتأکیدبردیدگاهاسلامی. مجله روان شناسی وعلوم تربیتی،دوره جدید،سال پنجم،شماره 1،صص 24-1.
 8. دلاور،الهام(1389). اثربخشیآموزشمهارت‌هایمثبت‌اندیشیدرافزایشکارآمدیدانش‌آموزاندخترمقطعراهنماییشهرتهران،پایان نامۀ کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 9. کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین. (2003). خلاصه روانپزشکی بالینی. (جلد اول، دوم و سوم) ترجمه: حسن رفیعی و فرزین رضاعی. (1382). تهران: انتشارات ارجمند.
 10. سلیگمن، مارتین ای پی.، راپویچ، کارن.، جی کاکس، لیزا و گیلهام، جین(1996). کودک خوشبین، برنامه­ای آزموده شده برای ایمن ساختن همواره کودکان در برابر افسردگی.ترجمۀ فروزنده داورپناه (1383)، تهران: رشد چاپ اول.
 11. شفیع آبادی،عبدالله(1384). فنون وروش‌های مشاوره،تهران:انتشارات ترمه.
 12. شکرکن، حسین و نیسی، عبدالکاظم (1373). تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی. مجلات علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهید چمران اهواز، چاپ اول، شماره اول، 11-27.
 13. شیلینگ،‌ لوئیس(1984). نظریه های مشاوره. ترجمه: خدیجه آرین. (1391). تهران: انتشارات اطلاعات.
 14. علامه، عاطفه (1384). بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب اجتماعی، کمال­گرایی و تعلل با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان در دختران دانش­آموز سال اول دبیرستان شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 15. نادری، فرح و انصاری اصل، زینب (1390). تأثیر هنر درمانىبرخودپندارهتأییدجویی وشادکامی کودکانمراجعهکنندهبهمراکزمشاورهودرمانشهرستاناهواز. یافته­های نو در روان شناسی، سال ششم، شماره 18، 17-33.
 16. BiabanGard A. (2004). [Improving of self-confidence as kills of improving self-confidence in children and teenagers] Persian. ed. Tehran: PTA; 77-80.
 17. Duckworth, Angla, L., Steen, Tracy A. And Seligman, Martin, E. P. (2004). Positive psychology in clinical practice. Annual Review clinical Psychology, 1, 629-651.
 18. Dresel, M. ,Schober, B. , Zielgar, A. 2005. Nothing more than dimension? Evidence for asurplus meaning of specific attributions. The Journal of Educational Research 99(1). 31-44.
 19. El-Hindi, Amelia E., and Childers,Kristyn D. (1996) Exploring Metacognitive Awareness and Perceived Attributions for Academic Success and Failure: A Study of At-Risk College Students.paper presented at the Southwest Educational Research Association, New Orleans, LA, January 25–27.
 20. Fulk, B. M. (2003). Concerns about ninth-grade students poor academic performance: one schools action plan.American Secondary Education, 31 (2).8-26.
 21. Frances,  W.L., and Fanny, M. (2003). Young school reports: levels of influence of different systems. Journal of Youth Studies, 6 (1), 89-109.
 22. Furr, S. R., Westefeld, J. S., McConnell, G. N., & Jenkins, J. M. (2001). Suicide and depression mamong university students: A decade later. Professional Psychology Research and Practice, 32, m97–100.

 

 1. Joseph, S., & Linley, P. A. (2006). Positive therapy: A meta-theoretical approach to positive psychological practice. London: Routledge.

 

 1. Kistner J, White K, Haskett M and Robbins F. (1985). Development of learning-disable and normally achieving children`s causal attributions. Journal of Abnormal Child psychology, 13(4): 639-47.
 2. Kooshan, M., &Vagheie, S. (2007). Psycho-nursing of mental health. Tehran: AndishehRafiePub.
 3. Luchman. J, E &Dunn, S.E (1993). Andscription of the anger coping program. School Psychology Review 22, 458-471.
 4. McKay, M., & Fanning, P. (2003). Self-esteem: A proven program of cognitive techniques for assessing, improving, and maintaining your selfesteem (3rd ed.). New York: Fine Communications.
 5. Mackie, M.D. and Smith, R.E. (2002).Social psychology. (2 nd, ed) U.S.A: Psychology press. 285.
 6. Maureen, J. L. (2004). Protective factors for Inner-City Adolescents at Risk of school dropout: Family factor and social support. Children & Schools, 26 (4), 211-220.
 7. Marsh.H.W. 1990.A multidimensional, hierarchical model of self-concept: theoretical and empirical justification. Educational Psychology Review,2(2),77-171.
 8. Marsh.H.W. 1994.Using the national longitudinal study of 1988 to evaluate theoretical models of self-concept: the self description questionnaire. Journal of Educational Psychology,86(3),439-456.
 9. 32.  McDowell, J. (2009). The impact of attribution retraining for increasing student motivation Submitted in partial fulfillmentof the requirements for the degree of master of arts in educationat northern Michigan university.
 10. 33.  Mirkamali, M. (2006). [Academic success ] Persian. ed.Tehran: Yasteroon;: 34-38.
 11. 34.  Paris, S. G., Winograde. P. (2001). The role of self- regulation learning in contextual teaching: principle and practice for reparation.
 12. 35.  Seligman, M.E.P. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410–421.
 13. 36.  Smith, R.L. &Troth , W. A (1975). Achievement Motivation: An rational approach to Psychological education. Journal of Counseling Psychology, 75, 500-503.
 14. 37.  Suhyun, SWH.,&Jingio, SUB.(2006). Educational engagement and degree attainment among high school dropouts, Educational research Quarterly, 29 (3). 11-20.
 15. 38.  Teri, R. (2002).Self-Esteem and self-efficacy of college student with disabilities.Journal of College Student, 18:1, 34-42.