رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 l مدرس مدعم گروه روانشناسی دانشگاه لرستان

2 مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

3 استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی چند متغیری  مؤلفه­های هدف­گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و­اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود. حجم نمونه در این پژوهش شامل 225 نفر دانشجوی دختر بود که به روش تصادفی چند­مرحله‌ای از بین دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز­انتخاب شدند.­ ابزارهای مورد استفاده­ پرسش­نامه هدفگرایی پیشرفت اجتماعی­(SAGOS)،­­پرسش-­­نامه­افسردگی­ بک­(BDI-II)­و­ پرسش­نامه­ اضطراب اجتماعی(SAD) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چند­گانه استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در پیش‌بینی افسردگی از بین اهداف پیشرفت اجتماعی­(تبحرگرا،­عملکردگرا،­عملکرد­گریز)­ مؤلفه‌های­ عملکردگریز­ و عملکرگرای اجتماعی نقش مهمی دارند. همچنین در پیش‌بینی اضطراب اجتماعی از بین اهداف پیشرفت اجتماعی­(تبحرگرا،عملکردگراو­عملکردگریز)­ مؤلفه‌ی­­ عملکرد گریزاجتماعی نقش مهمی دارد و نتایج حاصل از تحلیل کاننی نیز نشان داد که بین ترکیب خطی مؤلفه‌های هدفگرایی اجتماعی­(تبحری،­عملکردی­ و عملکردگریز اجتماعی)­ با ترکیب خطی متغیرهای افسردگی و اضطراب اجتماعی همبستگی چندگانه وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationships Multivariate social goals orientation components with depression and social anxiety in female undergraduate students of Shah-id Chamran University.

نویسندگان [English]

 • fatane fathi 1
 • Sara Zafari 2
 • Mahnaz Mehrabi Zadeh 3
 • Zekrollah Morovati 4
2 Pa yam No or university of Ilam
3 Professor in Shah id Chamran University of Ahwaz
4 Assistant Professor from Zanjan U niversity
چکیده [English]

The present of this study was to investigate the relationships of Multivariate social goals orientation with depression and social anxiety in female undergraduate students of Shahid Chamran University. The participants of this study were 225 female students, who were selected by multistage random sampling method. The instruments used in this study were the Social Achievement Goals Orientation Scale (SAGOS), Social Anxiety Inventory (SAD) and Beck Depression Inventory (BDI-II). Data were analyzed, using person correlation and multiple regressions. The regression analysis showed that the social achievement goals (mastery approach, performance approach and performance- avoidance) social performance-avoidance and social performance-approach have important roles in predicted depression. In addition that the social achievement goals (mastery approach, performance approach and performance- avoidance) social performance- goal have important roles in predicted social anxiety. Results of Canonical analysis showed that there is a significant multiple correlations between linear combination of social goal orientation components (mastery, performance-approach and performance-avoidance) with a linear combination of depression and Social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: social goals orientation
 • Depression
 • social anxiety
 1. بهارلویی، رویا­(1377). رابطه کمال­گرایی، هماهنگی مولفه های خود پنداشت جایگاه مهار با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با توجه به نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشکده روانشناسی.
 2. دابسون، کیت استفان و محمدخانی، پروانه (1386). مختصات روان سنجی پرسش نامه ی افسردگی بک- 2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبودی نسبی. ویژه- نامه ی توان بخشی در بیماری ها و اختلالات روانی، شماره 29، صص 88-82.
 3. رمضانی، فرشاد (1389). بررسی رابطه ساده وچندگانه هدف‌های پیشرفت، عزت نفس و شایستگی ادراک شده با رفتارهای کمک طلبی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان ایذه. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 4. صیادی اناری احمدرضا، انصاری جابری، علی، خالقی، عزت اله و ناظر، محمد (1380). بررسیمسائلسالمندیدرایرانوجهان. تهران: انتشارات آشنا.
 5. ظفری، صغری (1391). رابطه برخی پیشایندهای مهم و مربوط با مؤلفه های هدفگرایی اجتماعی و رابطه مؤلفه های اخیر با کارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستانهای اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 6. غلامعلی لوااسانی، مسعود، هیمن خضری، آذر، امانی، جواد، مال احمدی، احسان (1389). نقش خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت در تنیدگی اضطراب و افسردگی دانشجویان. مجله روانشناسی، سال چهاردهم، شماره 4.
 7. منصوری، فریبا (1377). رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی با ابراز وجود دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای نظام جدید شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 8. مهرابی زاده هنرمند، مهناز، نجاریان، بهمن و بهارلو، رویا (1378). رابطه کمال گرایی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان شهید چمران اهواز. مجله علمی پژوهشی روانشناسی، سال سوم، شماره 3، ص 248-231.
 9. Akin, A.(2008). Self-efficacy, achievement goals and depression, anxiety, and stress: A structural equation modeling. World Applied Sciences Journal, 3 (5), 725-732.

10.Beck, A. T., Steer, R, A., & Garbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twentyfive years of evaluation. Clin Psychol Rev, 8, 77-100.

11.Burwell, R. A., & Shirk, S. R. (2006). Self-processes in adolescent depression: The role of self-worth contingencies. Journal of Research on Adolescence, 16, 479-490.

12.Butler, R. (2002). Depressive disorder. Americn Family Physician, 65(7), 1393-1396.

13.Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.

14.Dykman, B. M. (1998). Integrating cognitive and motivational factors in depression.Journal of Personality and Social Psychology, 74, 139-158.

15.Elliot, A. J., & McGregor, H. A. (2001). A 2 x 2 achievement goal framework. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 501−519.

16.Erath, S. A., Flanagan, K. S., & Bierman, K. L. (2007). Social anxiety and peer relationsin early adolescence: Behavioral and cognitive factors. Journal of Abnormal child psychology, 35, 405-416.

17.Hulleman, C. S., Schrager, S. M., Bodmann, S. M., & Harackiewicz, J. M. (2010). A meta-analytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Psychological Bulletin, 136, 422-449.

18.Kuroda, Y., & Sakurai, S. (2011). Social goal orientations, interpersonal stress and depressive symptoms among early adolescents in japan: A tast of the diathesis-stress nodel using the trichotomous framework of social goal orientations. Journal of Early Adolescence, 31 (2), 300-322.

19.Lindsay, J. E., & Scott, W. D. (2005). Dysphoria and self-esteem following an achievement event: Predictive validity of goal orientation and personality style theories of vulnerability. Cognitive Therapy and Research, 29, 769-785.

 1. Midgley, C., Maehr, M. L., Hruda, L., Anderman, E. M., Anderman, L., Freeman, K. E., Gheen, M., Kaplan, A., Kumar, R., Middleton, M. J., Nelson, J., Roeser, R., & Urdan, T. (2000). Manual for the Patterns of Adaptive Learning Scales (PALS). Ann Arbor, MI: University of Michigan.

21.Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitivebehavioral model of anxiety in social phobia. Behaviour Research and Therapy, 35, 741-756.

22.Ryan, A. M., & Hopkins, N. B. (2003). Achievement goals in the social domain. University of Illinois, Urbana-Champaign, unpublished manuscript.

23.Ryan, A. M., & Shim, S. S. (2006). Social achievement goals: The nature and consequences of different orientations toward social competence. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1246-1263.

24.Sideridis, G. D. (2005). Goal orientation, academic achievement, and depression: Evidence in favor of a revised goal theory framework. Journal of Educational Psychology, 97, 366-375.

25.Talepasand, S., Alijani, F., & Bigdeli, I. (2010). Social achievement goal theory in education: A validity and reliability study. Journal of Technology & Education, 4(4), 275-285.

26.Taylor, C. T., Bomyea, J., & Amir, N. (2010). Attentional bias away from positive social information mediates. The link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. Journal of Anxiety Disorders, 24 (4), 403 – 408.

27.Watson, D., & Friend, R.(1969). Measurement of social evaluative anxiety.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33 (4), 448-457.

28.Westenburg, P. M., Drews, M. J., Goedhart, A. W., Siebelink, B. M., & Treffers, P. D. A.(2004). A developmental analysis of self-reported fears in late childhood through mid-adolescence: Social-evaluative fears on the rise? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45, 481-495.

29.Ziegler, S. M. (2005). Theory- directed nursing practice (2nd ed.). New York: Springer.