رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با کمال¬گرایی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های دولتی شهر ایلام

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Parent and Peer Attachment with Perfectionism and Academic Performance in Male High School Students in Ilam

نویسندگان [English]

  • naser behroozi 1
  • manije shahni yelagh 2
  • yaser alizadeh 3
چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study is to determine the relationship of parent and peer attachment with positive and negative perfectionism and academic perform ance. The method of the present study is correlational method.  The statistical population of this research was all first-year high school students enrolled in Elam in 1388-1387. The sample of this study is 360 first grade, male and high schools students in Ilam. Those students are chosen by means of a stage random sampling method. Participants completed Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), Inventory of Perfectionism at School, and Ahwaz Perfectionism Scale (APS). The statistical methods were used in this research, simple correlation and multivariate regression analysis method. The results showed significant relationship between studied variables. The results showed that attachment to mother is the best predictor of positive and negative perfectionism and academic performance, whereas attachment to father is the best predictor of academic performance. Also, the significance level of 0/01and 0/05 is considered.
 
Keyword: Parent and peer attachment, Positive and   negative perfectionism, Academic performance.

 
 
منابع
  1. 1.   آتش روز، بهروز؛ پاکدامن، شهلا و عسگری، علی. (1387). پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق میزان دلبستگی. فصلنامه خانواده پ‍ژوهی، سال چهارم، شماره 14، 203-193.
  2. 2.   برون، سیما .(1385). مقایسه دلبستگی( به مادر، پدر و همسال) و سازگاری فردی-اجتماعی در سنین مختلف نوجوانی (از اواخر کودکی تا اواسط نوجوانی ) در دانش آموزان شهرستان اهواز . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
  3. 3.   بشارت،‌ محمد علی؛ جوشن لو، محسن و میر زمانی، سید محمود. (1383). رابطه ی سبک‌های دلبستگی و کمال گرایی مثبت و منفی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دوره اول، شماره اول، 79-63.
  4. 4.   عبادی، غلامحسین و معتمدین، مختار (1386). بررسی رابطه ولی-فرزندی، ابراز وجود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، دوره هفتم، شماره 23، 115-97.
  5. 5.   محمود علیلو، مجید. (1385). کمال گرایی، صفات شخصیتی و الگوهای رفتار والدینی درک شده در افراد وسواسی- اجباری وارسی کننده. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، سال اول، شماره 2 و 3، 252-229.
  6. 6.   نجاریان، بهمن، عطاری، یوسفعلی و زرگر، یدالله. (1380). ساخت و اعتباریابی مقیاس کمال گرایی اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، شماره 3 و 4، 58-43.