دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی

پیش بینی خلاقیت در دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان برحسب فعالیت عالی شناختی ذهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22111/jeps.2022.6725

علی افشاری؛ احمد اسمعلی


ارائه مدل ساختاری کمک طلبی بر اساس خودتعیین گری و شکفتگی با نقش میانجی درگیری تحصیلی دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

10.22111/jeps.2022.6746

اعظم صمصامی؛ لیلا ذوقی؛ محمد مهدی شریعت باقری


ارائه مدل علی ادراک از سبک مدیریت کلاس و خودانضباطی تحصیلی با نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی مدارس فنی حرفه ای 1396-1397 شهرستان شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1400

10.22111/jeps.2022.6747

حیدر اسماعیل پور؛ محمود شرفی؛ احمد رستگار؛ حسین خواجه فر


تاثیر تحقق قراردادهای روانشناختی بر پیامدهای رفتاری: بررسی نقش میانجی دلبستگی کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22111/jeps.2022.6960

نورمحمد یعقوبی؛ محسن یعقوبی؛ محمد صادق شریفی راد


اثربخشی مداخله‌ی رایانه-محور کاپیتان‌لاگ بر عملکرد برنامه‌ریزی-سازماندهی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22111/jeps.2022.7039

علی شیخ الاسلامی؛ نسترن سیداسماعیلی قمی؛ سپیده بشیرگنبدی


ارائه مدل علی سرزندگی تحصیلی بر اساس نگرش تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و تحول مثبت جوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22111/jeps.2022.7041

عبدالهادی سماوی؛ عبدالوهاب سماوی؛ سارا هاشمی پور


مقایسه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای برکاهش اعتیاد به اینترنت دانش-آموزان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22111/jeps.2022.7053

ژیلا صادقی نصرآبادی؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده؛ سمیه تکلوی


تدوین مدل پیامدهای روانی و اجتماعی اضطراب ناشی از پاندمی کووید19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1401

10.22111/jeps.2022.7054

کامران شیوندی چلیچه


نقش ابعاد سبک تدریس ادراک شده در پیش‌بینی توانمندسازی روانشناختی و پیوند با مدرسه دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.22111/jeps.2022.7140

حمید علی صوفی؛ افسانه مرزیه؛ عبدالوهاب پورقاز