دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در دانشآموزان از طریق دل‌بستگی به والدین و همسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

بهادر زمانی؛ محمود شیرازی


2. رابطه عادات مطالعه، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1399

فریبرز صدیقی ارفعی


3. پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری و امید به اشتغال در دانشجویان تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1399

ماهرخ دهقانی؛ زهرا رستم اوغلی


4. تاثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی تسهیم دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1399

زهرا کیخا؛ ناصر ناستی زایی


5. تاثیر شن‌بازی درمانی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش‌آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

بیان نسائی مقدم؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی