ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 12، خرداد 1389، صفحه 1-22

10.22111/jeps.2011.714

سعید اکبری زردخانه؛ فرامرز سهرابی؛ صدیقه ترقی جاه؛ حمید پورشریفی؛ فرهاد طارمیان؛ حمید پیروی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ حمید یعقوبی؛ ولی الله رمضانی


بررسی رابطه مؤلفه های زبان شناختی با هوش و سن

دوره 5، شماره 8، اسفند 1387، صفحه 1-22

10.22111/jeps.2009.743

ملیحه پیروز؛ شعله امیری؛ محمدباقر کجباف


بررسی رابطه ی ابعاد شخصیتی مادر با اضطراب در کودکان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 1-14

10.22111/jeps.2007.749

انسیه بابایی؛ طاهره گلستانی؛ قاسم یعقوبی


نگرش جوانان نسبت به خانواده

دوره 4، شماره 6، خرداد 1386، صفحه 1-20

10.22111/jeps.2008.756

فاطمه شهسواری؛ سیدحمیدرضا علوی


بررسی رابطه بین کارکرد ارزشیابی و جو یادگیری

دوره 3، شماره 5، اسفند 1385، صفحه 1-14

10.22111/jeps.2007.763

سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ ابولقاسم فرهنگ


بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی در درمان مبتلایان به اختلال سردرد تنشی مزمن

دوره 2، شماره 3، اسفند 1384، صفحه 1-16

10.22111/jeps.2006.779

انوشیروان خضری مقدم؛ حسن بنی اسدی؛ فرهاد کهرازئی


پارادایم‌های علمی معاصر و نظریه‌های یادگیری

دوره 11، شماره 20، آذر 1393، صفحه 1-32

10.22111/jeps.2014.2155

حسین اسکندری؛ هاشم فردانش؛ علیرضا صادق زاده قمصری


اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان

دوره 12، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 1-20

10.22111/jeps.2015.2337

سیده نفیسه باقری؛ محمد علی محمدی فر؛ گلین مهدی نژاد گرجی


اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی

دوره 14، شماره 25، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22111/jeps.2017.3091

افشین بابامرادی؛ آزاد الله کرمی؛ اسماعیل سعدی پور