کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تأثیر روش تدریس بحث‌گروهی بر مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 17، شماره 39، مهر 1399، صفحه 22-1

10.22111/jeps.2020.5692

مهدی برزگر بفرویی؛ حسنعلی ویسکرمی؛ کاظم برزگر بفرویی


اثربخشی بازی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس اول ابتدائی در درس فارسی

دوره 16، شماره 35، آبان 1398، صفحه 211-242

10.22111/jeps.2019.5073

خلیل غفاری؛ حسین داوودی؛ حسن حیدری؛ بهمن یاسبلاغی شراهی؛ فاطمه محمدی


بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی، بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش

دوره 16، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 171-198

10.22111/jeps.2019.4469

طاهره هاشم نژاد؛ مسعود خنجرخانی؛ علیرضا حیدرزادگان


رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی

دوره 15، شماره 30، تیر 1397، صفحه 1-28

10.22111/jeps.2018.3617

عمادالدین احراری؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 14، شماره 25، فروردین 1396، صفحه 153-176

10.22111/jeps.2017.3095

ابوالقاسم یعقوبی؛ شیما صدیقی؛ نفیسه یاری مقدم؛ پروین راسخی


اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان

دوره 12، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 1-20

10.22111/jeps.2015.2337

سیده نفیسه باقری؛ محمد علی محمدی فر؛ گلین مهدی نژاد گرجی


تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

دوره 10، شماره 18، آذر 1392، صفحه 41-66

10.22111/jeps.2014.1844

علیرضا آقا یوسفی؛ علی خدائی؛ امید شکری


رابطه فراشناخت، اهداف پیشرفت و راهبردهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی

دوره 10، شماره 18، آذر 1392، صفحه 103-122

10.22111/jeps.2014.1849

فاطمه رسولی خورشیدی*؛ پروین کدیور؛ غلامرضا صرامی؛ زهرا تنها


بررسی رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 79-98

10.22111/jeps.2007.754

فاطمه گلستان جهرمی؛ مه سیما پور شهریاری؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید