کلیدواژه‌ها = دانشجویان
اثربخشی آموزش خودتعیین‌گری بر انگیزش و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند

دوره 16، شماره 34، تیر 1398، صفحه 27-58

10.22111/jeps.2019.4945

فرخ رو جلیلی؛ مژگان عارفی؛ امیر قمرانی؛ غلامرضا منشئی


بررسی رابطه عزت نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 12، شماره 21، فروردین 1394، صفحه 83-104

10.22111/jeps.2015.2212

غلامرضا رجبی؛ هوشنگ علیبازی؛ اصغر جمالی؛ قدرت الله عباسی


تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان وارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی

دوره 5، شماره 8، اسفند 1387، صفحه 39-56

10.22111/jeps.2009.745

مائده سادات رقیب؛ سید جعفر احمدی؛ سید علی سیادت


مقایسه خودپنداره دانشجویان ایرانی و افغانی

دوره 5، شماره 8، اسفند 1387، صفحه 57-72

10.22111/jeps.2009.746

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ مهرآور مومنی جاوید


بررسی رابطه ی هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 99-112

10.22111/jeps.2007.755

اعظم مقدم؛ اکرم نیک بخت؛ شقایق نیک نشان؛ سید علی سیادت