کلیدواژه‌ها = نوجوانان
بررسی عوامل فردی یا روانشناختی موثر بر پدیده خودآسیب زنی نوجوانان: یک مطالعه کیفی

دوره 19، شماره 45، فروردین 1401، صفحه 155-142

10.22111/jeps.2022.6979

طیبه وفایی؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ جولیا ویسنهانت؛ سمانه نجارپوریان


تبیین رفتار اخلاقی در نوجوانان براساس دانش فراشناخت اخلاقی با توجه به تفاوت های جنسیتی

دوره 13، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 159-172

10.22111/jeps.2016.2557

ابوالقاسم یعقوبی؛ مریم عبدالهی؛ حسین محققی؛ خسرو رشید


نقش سبکهای فرزندپروری مادران دربلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش،اهسته گام وابتدایی)

دوره 8، شماره 14، اسفند 1390، صفحه 23-41

10.22111/jeps.2012.667

مجید پاکدامن؛ احمد خامسان؛ فخرالسادات براتی