کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان

دوره 19، شماره 48، بهمن 1401، صفحه 14-1

10.22111/jeps.2022.7230

شیرین احمدی؛ سجاد بشرپور؛ فاضله حیدری


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 209-236

10.22111/jeps.2018.3610

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی محمد رضایی


بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس همدلی اساسی: فرم فارسی

دوره 14، شماره 25، فروردین 1396، صفحه 23-38

10.22111/jeps.2017.3099

محمد علی جعفری؛ زهرا نوروزی؛ محبوبه فولادچنگ


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سخت‌ رویی مرتبط با مدرسه در دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 21-46

10.22111/jeps.2016.2552

نونا تقوی؛ فاطمه شاطریان محمدی؛ آزاده فرقدانی