کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
ارائه مدل علی سرزندگی تحصیلی بر اساس نگرش تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و تحول مثبت جوان

دوره 20، شماره 49، فروردین 1402، صفحه 121-103

10.22111/jeps.2023.42287.5024

سید عبدالهادی سماوی؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ سارا هاشمی پور


تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی مدرسه‌‌محور ‌‌مبتنی ‌‌بر تئوری انتخاب و تعیین اثربخشی آن بر سرزندگی تحصیلی

دوره 15، شماره 31، مهر 1397، صفحه 111-144

10.22111/jeps.2018.4272

مریم خاکسار؛ فریبرز درتاج؛ صغری ابراهیمی قوام آبادی؛ اسماعیل سعدی پور