نویسنده = ولی الله رمضانی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 12، بهار 1389، صفحه 1-22

سعید اکبری زردخانه؛ فرامرز سهرابی؛ صدیقه ترقی جاه؛ حمید پورشریفی؛ فرهاد طارمیان؛ حمید پیروی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ حمید یعقوبی؛ ولی الله رمضانی