نویسنده = سیاوش طالع پسند
کاربرد رگرسیون لوجستیک در پیش‌بینی قلدری بر اساس مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی

دوره 20، شماره 50، شهریور 1402، صفحه 113-94

10.22111/jeps.2023.43994.5240

سعید فخاری زاده نجف آبادی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر؛ سیاوش طالع پسند


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان کلاسی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 209-236

10.22111/jeps.2018.3610

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر؛ علی محمد رضایی


نقش میانجی خودکارآمدی در رابطة بین ویژگی‌های شخصیتی و درگیری تحصیلی

دوره 14، شماره 26، تیر 1396، صفحه 103-122

10.22111/jeps.2017.3242

شهلا رستمی؛ سیاوش طالع پسند؛ اسحق رحیمیان بوگر