نویسنده = حسین جناآبادی
رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

دوره 16، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 137-156

10.22111/jeps.2019.4438

عصمت مهریان؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


رابطه بین تجربه شیفتگی(فلو) و نیروهای انگیزشی در دانش آموزان

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 177-208

10.22111/jeps.2018.3602

فریبا فقیهی؛ افسانه مرزیه؛ حسین جناآبادی


رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 14، شماره 28، دی 1396، صفحه 127-148

10.22111/jeps.2018.3613

بهنوش شهرکی نیا؛ عبدالوهاب پورقاز؛ حسین جناآبادی