نویسنده = عبدالوهاب پورقاز
رابطه معنای تحصیلی با استرس ادراک شده و خوش بینی تحصیلی در دانش آموزان شهر نیشابور

دوره 16، شماره 33، فروردین 1398، صفحه 137-156

10.22111/jeps.2019.4438

عصمت مهریان؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


رابطه هوش فرهنگی و تفکر انتقادی با یادگیری خودراهبر دانشجویان

دوره 14، شماره 28، دی 1396، صفحه 127-148

10.22111/jeps.2018.3613

بهنوش شهرکی نیا؛ عبدالوهاب پورقاز؛ حسین جناآبادی


رابطه سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های انضباطی با جرأت‌ورزی دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 24، مهر 1395، صفحه 21-38

10.22111/jeps.2016.2776

لیلا پودینه؛ حسین جناآبادی؛ عبدالوهاب پورقاز


تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی دانش آموزان

دوره 9، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 68-86

10.22111/jeps.2011.689

عبدالوهاب پورقاز؛ امین محمدی؛ مرضیه دوستی


بررسی موانع خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 37-54

10.22111/jeps.2007.752

سیدعلیقلی روشن؛ عبدالوهاب پورقاز؛ عبدالباسط مرادزاده


بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه

دوره 4، شماره 6، خرداد 1386، صفحه 21-38

10.22111/jeps.2008.757

عبدالوهاب پورقاز؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا