نویسنده = زهرا نیک منش
اثربخشی آموزش گروهی بخشایش بر کیفیت زندگی دانش آموزان دختر

دوره 16، شماره 34، تیر 1398، صفحه 211-229

10.22111/jeps.2019.4942

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی؛ سمیه امرا


تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر ادراک شایستگی وکنترل خشم دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 27، مهر 1396، صفحه 221-243

10.22111/jeps.2017.3416

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی؛ زهره زارع نژاد


پیش بینی خودتعیین گری مذهبی توسط سبک های دلبستگی

دوره 13، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 139-158

10.22111/jeps.2016.2551

زهرا نیک منش؛ بهمن کرد تمینی؛ مهدی سرگزی


بررسی نقش ساخت و عملکرد خانواده در رفتارهای جنسی نوجوانان

دوره 5، شماره 8، اسفند 1387، صفحه 89-111

10.22111/jeps.2009.748

زهرا نیک منش؛ زهره خسروی؛ یحیی کاظمی


علل و راه حلهای تأخیر در ازدواج جوانان

دوره 3، شماره 5، اسفند 1385، صفحه 77-94

10.22111/jeps.2007.768

زهرا نیک منش؛ یحیی کاظمی