نویسنده = علی شیخ الاسلامی
نقش اشتیاق شغلی و رضایت شغلی معلّمان در پیش‌‏بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌آموزان

دوره 17، شماره 40، دی 1399، صفحه 33-20

10.22111/jeps.2020.5838

علی شیخ الاسلامی؛ رباب دادجویی؛ نسترن سیداسماعیلی قمی


تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه‏ دانش‏آموزان با میانجیگری مقابله مسئله‏ مدار و پذیرش خود

دوره 16، شماره 34، تیر 1398، صفحه 59-76

10.22111/jeps.2019.4944

محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ علی شیخ الاسلامی؛ مریم طالبی؛ عیسی برقی


پیش‌‌بینی پیوند با مدرسۀ دانش‌‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی

دوره 15، شماره 30، تیر 1397، صفحه 187-206

10.22111/jeps.2018.4008

علی شیخ الاسلامی؛ غفار کریمیان پور؛ یسری محمدی