تعداد مقالات: 311
26. پیش‌بینی سازگاری دانشجویان با دانشگاه بر‌اساس ویژگی‌های شخصیتی و هدف‌گرایی

دوره 14، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 1-36

منیژه احیا کننده؛ فریده یوسفی؛ فرهاد خرمائی


27. بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در بین دانش‌آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان بر‌اساس رویکرد تفکیکی

دوره 14، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 1-28

مهدی ابوالقاسمی؛ حسین زینلی پور؛ علی اکبر شیخی فینی؛ علیرضا عصاره


28. رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری شناختی با واسطه‌گری خودکارآمدی

دوره 14، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 1-20

مرتضی امیدیان؛ زهرا عبداللهی طزرجان؛ مهدی رحیمی


29. رابطة هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‌ای حرمت خود و حمایت اجتماعی

دوره 15، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-28

عمادالدین احراری؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


31. بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی و جوّ خانواده در حل مسألۀ اجتماعی: نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 15، شماره 31، پاییز 1397، صفحه 1-34

محبوبه البرزی؛ عبدالرحمن انباری؛ فریبا خوشبخت


34. پیش بینی بلوغ عاطفی بر اساس جو عاطفی خانواده و میزان مذهبی بودن والدین در دانش آموزان دختر

دوره 16، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 1-26

رضا جعفری هرندی؛ سیده فاطمه رجایی موسوی


37. اثر بخشی آموزش متمرکز بر تعدیل جهت گیری یادگیری معلمان بر خودکارآمدی معلمان و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم

دوره 17، شماره 37، بهار 1399، صفحه 26-1

اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر


38. پیش بینی خودکارآمدی اجتماعی و رضایت از زندگی در دانشآموزان از طریق دل‌بستگی به والدین و همسالان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

بهادر زمانی؛ محمود شیرازی


39. خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی

دوره 6، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 13-28

حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ زهره زندی نیا


41. نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان

دوره 3، شماره 5، زمستان 1385، صفحه 15-34

سیدحمیدرضا علوی


42. بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا

دوره 3، شماره 4، بهار 1385، صفحه 15-30

پری رخ دادستان؛ عزت الله احمدی


45. نقش کیفیت تدریس اساتید و مؤلفه‌های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت‌ها و چالش‌های برنامه درسی در آموزش عالی

دوره 9، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 18-36

حمیده پاکمهر؛ حسین جعفری ثانی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


47. بررسی جو سازمانی حاکم برمدارس متوسطه

دوره 4، شماره 6، بهار 1386، صفحه 21-38

عبدالوهاب پورقاز؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


49. بررسی تطبیقی ویژگی ها و روابط معلم و شاگرد از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

دوره 8، شماره 13، تابستان 1390، صفحه 21-56

ابوسعید داورپناه؛ سید حمیدرضا علوی؛ عباسعلی رستمی نسب