دوره و شماره: دوره 17، شماره 37، بهار 1399 
3. نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران

صفحه 41-62

سمانه رضایی ازغندی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


9. نقش رضایت از زندگی در پیش‌بینی خشم در محیط مدرسه

صفحه 63-84

مرضیه میرشکار؛ مهرداد مظاهری؛ مرتضی نیکوفر