همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

دکتر حسین جنا آبادی

روانشناسی استاد.رییس دانشکده روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/jenaabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hjenaabadi@ped.usb.ac.ir
05431136767
0000-0002-4373-9353

h-index:  

کارشناس نشریه

داود مختاری

روانشناسی کارشناس مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

davoudmokhtari70@gmail.com
05431136817

h-index:  

صفحه آرا

مهدیه رجبی ستوده

نرم افزار کارشناس مرکز نشریات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

edupsystudies@usb.ac.ir
05431132607

h-index:  

ویراستار ادبی

دکتر خاور قربانی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی افتخاری گروه ادبیات و زبانشناسی جامعه بین المللی توسعه ارتباطات بین دانشگاهی

ghorbanikhavar@yahoo.com
09141684626

h-index: