مجله مطالعات روانشناسی تربیتی (JEPS) - واژه نامه اختصاصی