دوره و شماره: دوره 16، شماره 36، زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران

صفحه 41-63

سمانه رضایی ازغندی؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر


4. رابطه خودکارآمدی خلاقانه وسبک یادگیری شناختی با انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمان

صفحه 85-113

ماندانا سادات نظامی؛ ویدا سادات رضوی نعمت اللهی؛ امان الله سلطانی؛ زهرا زین الدینی میمند


6. اثربخشی آموزش فلسفه بر رشد قضاوت اخلاقی، رفتار جامعه یار و مهار خشم در دانش آموزان شهر اهواز

صفحه 143-162

بهنام مکوندی؛ ماهرخ فرجی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ پروین احتشام زاده


7. اثربخشی آموزش مولفه های هوش موفق برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

صفحه 171-192

احمد غضنفری؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی؛ محمد قاسمی پیربلوطی