دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، بهار 1396 

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی یادگیری مشارکتی بر حمایت اجتماعی و شادکامی

صفحه 1-22

افشین بابامرادی؛ آزاد الله کرمی؛ اسماعیل سعدی پور


4. بررسی روابط ساختاری امید، خودکارآمدی تحصیلی و ادراک از جوّ کلاس با انگیزش تحصیلی

صفحه 57-88

فرزانه میکائیلی منیع؛ سوسن مهدوی فر؛ علی عیسی زادگان؛ سعید مهنا


8. تأثیر آموزش روش خودنگاری و توقف افکار بر میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

صفحه 153-176

ابوالقاسم یعقوبی؛ شیما صدیقی؛ نفیسه یاری مقدم؛ پروین راسخی